Sơ đồ tổ chức


Tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ, công chức.


1/- Lãnh đạo Ban: 

Gồm 04 đồng chí: 01 Trưởng Ban và 03 Phó trưởng Ban. 


2/- Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng.

- Phòng Đoàn thể và các hội.

- Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước.

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo.


3/- Biên chế:

Biên chế chung từ 18 - 21 cán bộ, công chức; trước mắt bố trí 18 cán bộ, công chức; khi Ban Tổ chức Trung ương bổ sung biên chế cho tỉnh, sẽ bố trí tăng thêm cho đủ 21 biên chế.


4/- Về tiêu chuẩn chức danh và cơ cấu cán bộ, công chức:

Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, thể hiện rõ trong Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy, theo tinh thần gắn tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tăng kiêm nhiệm và có tối thiểu từ 80% biên chế trở lên làm công tác chuyên môn tham mưu, tổng hợp.


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 271
  • Tất cả: 235525