Công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2017

Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm tình hình thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017 tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Ban Thường vụ và Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa XII); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương của Tỉnh ủy đến cấp ủy cơ sở được 454 cuộc, có 10.955 lượt đồng chí dự (trong đó đảng viên là 9.230 lượt đồng chí, đạt tỉ lệ trung bình là 99%, còn lại là cán bộ, công chức và người lao động). 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và ban hành Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối; chỉ đạo kịp thời kiện toàn các ban chỉ đạo cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cấp ủy cơ sở cùng với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị định 04 và Nghị định 60 của Chính phủ; thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay có 37 mô hình của 28 tổ chức cơ sở đảng đăng ký về Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối; đầu năm tổ chức hội nghị cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp và phát động thi đua; thực hiện tốt việc đối thoại theo quy định; quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản; các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức và người lao động. Qua kiểm tra năm 2016 có 14 tập thể và 15 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng về thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xét chọn 05 mô hình hay có hiệu quả báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy để điển hình nhân rộng. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo và phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể phát huy vai trò, hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt theo Điều lệ, tăng cường đẩy mạnh các phong trào xã hội, hưởng ứng tích cực các hoạt động theo sự chỉ đạo của đoàn thể cấp trên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội đại biểu Đoàn Khối, Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Năm 2018 công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với thực hiện các nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ, các cấp ủy đưa nội dung công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào nghị quyết, chương trình công tác định kỳ để tổ chức thực hiện, nhằm đem lại lợi ích hài hòa thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”;  nâng cao tinh thần trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, Ban Kiểm soát trong các doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp chức năng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo.  

Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, lành mạnh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho công nhân, lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Thực hiện tốt chức năng là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp người lao động tham gia sinh hoạt các đoàn thể. Cùng với cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết, ngăn chặn có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong doanh nghiệp, mâu thuẫn về quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp với người lao động và ngược lại, không để khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, người lao động kéo dài dẫn tới đình công, lãn công trái pháp luật ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh và tình hình an ninh trật tự của địa phương cũng như của doanh nghiệp. 

Cấp ủy cơ sở tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần học tập để không ngừng nâng cao về nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, cơ quan, thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”;  giới thiệu đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Quan tâm phát triển đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Nghị định số 98 của Chính phủ./.

                                                                                                     Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 271
  • Tất cả: 235525