Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
6 tháng đầu năm 2017, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nghị quyết, chỉ thị, quy chế của Đảng ủy Quân khu, Bộ Công an, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tập trung các hoạt động vào việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua của địa phương,… Một số kết quả tích cực đạt được trên các lĩnh vực sau:

Đảng ủy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận

Thứ nhất, triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa bằng các văn bản, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thực hiện, thường xuyên bám địa bàn, đi sát cơ sở; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, quy định ở địa phương,… được 5.029 cuộc, thu hút 33.889 lượt đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ tham dự; phát 83.432 tờ rơi, thông báo; 538 quyển Luật Giao thông đường bộ và cẩm nang lái xe an toàn; thông báo cho 1.614 lượt phương tiện/6.925 lượt ngư dân hoạt động trên biển biết sự ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được 3.098 cuộc, có 165.685 lượt người dự; tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có 4.943 cuộc, với 603.043 lượt người, kết quả thu được 828 tin có giá trị từ quần chúng Nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên toàn địa bàn; tiếp nhận 400 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức tuần tra, canh gác 112 cuộc, có 418 lượt đồng chí tham gia; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý kịp thời các đơn của công công dân gửi đến; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, bảo vệ vùng biển, hải đảo quê hương.

Phối hợp Mặt trận, đoàn thể, các ban, ngành, địa phương duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công Tết quân dân năm 2017, tiếp nhận và đưa tân binh lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu, làm tốt công tác dân quân tự vệ, tham gia giám sát, phản biện hoạt động của cơ quan, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức giáo dục, cảm hóa 918 lượt đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, qua đó có hơn 650 đối tượng cam kết không còn tái phạm; duy trì kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân, kết hợp công tác dân vận, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, giúp dân khắc phục khó khăn trong cuộc sống, sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động cách mạng ở địa phương, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện ở địa phương, thăm hỏi, tặng hàng ngàn phần quà, khám và cấp thuốc miễn phí cho gần 10.000 lượt đối tượng, cất mới và sửa gần 300 căn nhà, trường học bị tốc mái, hỏa hoạn, xây cầu, làm đường giao thông, gia cố đê xung yếu, trồng 5.000 cây xanh, làm hàng rào, giúp Nhân dân sửa nhà, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, phòng chống lụt bão, triều cường dâng cao, chỉnh trang đô thị, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với số tiền ước khoảng 6.134 triệu đồng.

Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”…

- Thứ hai, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên triển khai thực hiện có hiệu quả, cải cách hành chính, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận, công khai dân chủ trong sử dụng và quản lý nguồn kinh phí, tài sản của đơn vị, tuyển dụng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, chế độ điều lệnh, kỷ luật quân đội, các hoạt động an sinh xã hội, củng cố nâng chất các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tham gia hòa giải ở cơ sở, công tác trợ giúp pháp lý cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt theo quy định,... Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Dân tộc, tôn giáo, tham mưu tốt với chi bộ, Đảng bộ trong công tác củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo.

- Thứ ba, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt chỉ đạo nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy và các văn bản khác có liên quan về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được 1.007 cuộc, có 38.884 lượt người dự. Cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt việc xây dựng quy chế, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động hàng năm, ký thỏa ước lao động, công khai minh bạch trong kinh phí, phân chia lợi nhuận, đào tạo, tuyển dụng, đối thoại dân chủ tại cơ quan, đơn vị, giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với cán bộ, chiến sỹ ở các cơ quan, đồn, đơn vị cơ sở; tổ chức sinh hoạt đối thoại Công an thực hiện tốt các nội dung về xây dựng, thực hiện dân chủ của đơn vị trên 03 lĩnh vực: Dân chủ về quân sự, chuyên môn; dân chủ về chính trị và dân chủ về đời sống kinh tế; thực hiện tốt giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lực lượng Công an, tiếp công dân; kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện và đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hàng tháng, quý, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Mô hình “Dân vận khéo” gắn với tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận chính quyền, cơ quan nhà nước; phong trào thi đua gắn việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”; gắn việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành, các ngày lễ lớn, các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, cuộc vận động Quỹ An sinh xã hội, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”… qua đó một số mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu như: Hủ gạo tình thương, nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo vượt khó là con cán bộ, công chức, chiến sỹ, chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân biên giới, hải đảo”, “Nuôi heo đất hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học”, “Hủ gạo nghĩa tình quân dân”, “Giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, “Tổ tàu thuyền cứu hộ, cứu nạn trên biển”, “Trạm y tế kết hợp quân dân y”,... đạt hiệu quả thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân./. 

Tin, ảnh: Bạch Huệ


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 872
  • Trong tuần: 4 235
  • Tất cả: 242089