Công tác dân vận tỉnh Trà Vinh quý I năm 2017
Do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, nhiều nơi chưa kịp thời ứng phó, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi giảm, thu nhập thấp; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội xảy ra cao điểm trong dịp Tết, bệnh trên người, vệ sinh an toàn thực phẩm có nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng thi công các công trình, dự án chậm, có nơi bỏ dở ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dân sinh của người dân, học sinh phổ thông bỏ học giữa chừng sau Tết,… gây bức xúc đối với Nhân dân một số nơi.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận quý I/2017 tại điểm cầu tỉnh

Nhưng nhìn chung trong quý I/2017 tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục ổn định. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng và nội dung của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, Nhân dân an tâm sản xuất, phấn khởi đón tết Nguyên đán, đồng thuận với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, trong đó Nhân dân hết sức quan tâm, bày tỏ chính kiến, tâm tư, thái độ với các ngành, các cấp qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; tích cực, chủ động tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động mang ý nghĩa dân vận diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là cuộc vận động Quỹ An sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (5/1992-5/2017). Qua nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và khắc phục khuyết điểm, hạn chế năm 2016; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy,… cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên phấn khởi, gửi gắm niềm tin vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự vững mạnh, trong sạch, toàn diện. 

  Các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận kịp thời, hiệu quả đối với toàn hệ thống chính trị. Tỉnh ủy hoàn thành chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”, kế hoạch tổ chức kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, vận động Quỹ An sinh xã hội; chỉ đạo tổng kết tình hình năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đơn vị, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016, xây dựng Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, trong đó có nội dung liên quan đến công tác dân vận.

Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang và phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được triển khai thực hiện theo hướng tăng cường, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực. Các cơ quan nhà nước triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; rà soát, công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một số thủ tục hành chính không còn phù hợp. Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các nghị quyết liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp,…; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ lần thứ 2-Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) tại huyện, thị xã, thành phố. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, theo dõi diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho Nhân dân trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Lực lượng vũ trang vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, tuần tra, kiểm soát, canh gác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ địa bàn trọng điểm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tổ chức học tập, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành các quy định Nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 15-CT/TU; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền phòng, chống ma túy; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, bệnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... tổng cộng được 18.373 cuộc, có 1.189.545 lượt người dự. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng hoàn thành tổng kết hoạt động năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017; xây dựng Đề án Vị trí việc làm cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; tham gia vận động thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2017; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân đóng góp Quỹ An sinh xã hội nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và vận động Mạnh Thường Quân, các tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ quà tặng vào dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu; tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016, báo cáo tình hình hoạt động trước, trong và sau Tết. Vận động 2.588 lượt đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công lao động sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng, tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thực hiện an sinh xã hội, công tác tương trợ, cứu trợ tại địa phương; các đoàn thể tham gia hòa giải ở cơ sở 521 vụ, trong đó thành 375 vụ, phối hợp tuần tra canh gác 2.005 cuộc, có 41.827 lượt chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia. Hội Cựu chiến binh tỉnh dự, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo triển khai kế hoạch thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra tổ tiết kiệm và vay vốn tại huyện Càng Long. Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh gắn với phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; tổ chức lễ khởi động “Tháng thanh niên” lồng ghép thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan, “Ngày thứ bảy xanh” nhằm tuyên truyền, giáo dục nghĩa vụ của mỗi người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng “Xanh-sạch-đẹp”; giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức hội trại tòng quân năm 2017; chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2017-2022); triển khai thực hiện kế hoạch “Xuân biên giới-Tết hải đảo” gắn với tết trồng cây và kế hoạch về nguồn chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017) kết hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 năm 2016; phối hợp các ngành, địa phương tổ chức 54 lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, có 1.358 lượt người dự; phối hợp với Ban Quản lý dự án ADM tổ chức đào tạo tiểu giáo viên dành cho nông dân về phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tại Hà Nội; chỉ đạo phát triển hội viên trong hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia vào hội; thẩm định vốn Vì quê hương tại thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và Càng Long; chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở phối hợp Công an xã thực hiện tốt công tác giáo dục đối tượng và thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2017, thăm, hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động đang điều trị bệnh hiểm nghèo vào dịp Tết; triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023), kế hoạch “Tháng Công nhân” và các hoạt động hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2017”; chỉ đạo công đoàn cơ sở các cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2017; phân bổ hỗ trợ kinh phí xây dựng 30 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động đang gặp khó khăn về nhà ở năm 2017. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2021); chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và cuộc vận động “Tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam”, cấp phát quà Tết cho người nghèo. Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp Hội Khuyến học tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp vận động “Người cao tuổi tham gia xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2013-2015 và ký kết Chương trình phối hợp vận động người cao tuổi tỉnh Trà Vinh tham gia “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”; tổ chức hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2017 của các tỉnh trong Cụm thi đua số IX; xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2016-2021), kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2017. Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục hướng dẫn việc thành lập Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần Công văn số 634-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong quý, các đoàn thể, hội quần chúng phát triển mới 7.632 đoàn viên, hội viên; giảm 6.356 đoàn viên, hội viên; hiện toàn tỉnh có 778.408 đoàn viên, hội viên, đạt 86,5% so với số dân trong độ tuổi (899.436).

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt các quy định về quy hoạch, quy chuẩn công trình xây dựng, nhà ở đô thị và khu dân cư nông thôn, tiêu chuẩn ấp, hộ nông thôn mới được nâng lên về chất lượng lẫn số lượng, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới. Nhiều dự án đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội được triển khai, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp đang có tín hiệu tích cực; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các đơn vị có liên quan được nâng lên. Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được vận dụng thực hiện và có nơi đi vào ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; kiểm tra, nắm tình hình, kết quả xây dựng Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; quyết định bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW; báo cáo thực trạng, nguyên nhân tình hình một số đoàn thể yếu, kém theo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết năm 2016, báo cáo kết quả việc thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Mặt trận, đoàn thể năm 2016 gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nắm và theo dõi tình hình tổ chức đại hội đoàn thể các cấp. Ký kết các Chương trình phối hợp công tác dân vận với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2021; triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại ấp Bãi Xào Chót xã Kim Sơn huyện Trà Cú (đăng ký thi đua với Ủy ban nhân dân tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh); từng bước hoàn chỉnh việc nhập liệu phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên toàn tỉnh thuộc Dự án ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy năm 2017; báo cáo tình hình Nhân dân trước, trong và sau Tết.

Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận: Tham gia các đoàn kiểm tra của cấp ủy về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đối với các xã, thị trấn và chi, đảng bộ trực thuộc năm 2016; tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn thành viên các Ban Chỉ đạo, giải thể Ban Vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cấp huyện, báo cáo giải trình thực trạng yếu, kém của một số đoàn thể gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy, xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, triển khai cụ thể hóa nội dung hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 02-TC/BDVTU, ngày 06/02/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Đánh giá, xếp loại thi đua Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, thành ủy năm 2017” đối với Khối Dân vận cơ sở. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017; phối hợp các đoàn thể xử lý dữ liệu cập nhật phần mềm Dự án ứng dụng công nghệ thông tin còn tồn đọng tại các xã, phường, thị trấn; xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; báo cáo kết quả tham gia sinh hoạt theo Quy định 784-QĐ/TU tại ấp, khóm; nắm và báo cáo tình hình Nhân dân trước, trong và sau Tết; duy trì lịch phân công cán bộ dự sinh hoạt chi, tổ hội, phân hội ở cơ sở.

Trong quý I, Ban Dân vận các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể các cấp dự sinh hoạt theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tính đến ngày 15/03/2017) được 1.472 cuộc, có 1.720 lượt cán bộ dự, trong đó: Ban Dân vận các cấp dự 410 cuộc, 472 lượt người dự; Mặt trận, đoàn thể các cấp dự 1.062 cuộc, có 1.248 lượt người dự. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của các chi, tổ hội và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm ngày càng nâng lên, cơ bản đi vào nề nếp họp lệ, cán bộ ngành cấp trên có quan tâm đi cơ sở theo chương trình, kế hoạch, có những đóng góp giúp cơ sở nâng chất lượng tổ chức hội, đoàn thể. Tuy nhiên, trong quý do tập trung nhiều hoạt động lớn của ngành nên việc phân công cán bộ đi dự sinh hoạt cơ sở của các ngành tỉnh chưa được thường xuyên.

Đánh giá chung hoạt động công tác dân vận trong quý, các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết trong Nhân dân, tích cực tham gia cuộc vận động an sinh xã hội tiến tới chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, phát động và thu hút nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động chăm lo tết cho Nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ đó củng cố lòng tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Công tác dân vận của Đảng trở thành nền nếp của nhiều cấp ủy với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tiến hành công tác dân vận; nhiều nơi đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 1893-QĐ/TU; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW; hoàn thành chỉ đạo tổng kết năm 2016, triển khai chương trình công tác và các tiêu chí thi đua năm 2017. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai cụ thể hóa công tác dân vận theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp; thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội từng thời điểm trước, trong và sau tết đều đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt và đời sống. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội,... đều cơ bản đảm bảo yêu cầu kịp thời, hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Nhiều nơi kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân và định hướng dư luận xã hội; quan tâm đi cơ sở để góp phần nâng chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, chi, tổ hội ấp, khóm; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua và coi trọng phương thức “Dân vận khéo”; đoàn thể nhiều nơi thuộc cấp huyện và xã hoàn thành thống kê đoàn viên, hội viên, mạnh dạn nhìn nhận đánh giá thực trạng yếu, kém của tổ chức đoàn thể trong cùng hệ thống; chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; 5 đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh cơ bản hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy đúng quy định. 

Đạt được những kết quả trên là do: Các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt nhiều chủ trương của Tỉnh ủy về các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán, vận động an sinh xã hội và các văn bản cụ thể hóa của cấp ủy cùng cấp. Hệ thống cơ quan tham mưu cấp ủy về công tác dân vận tiếp tục phát huy vai trò, kịp thời nắm tình hình, đề xuất giải pháp hiệu quả, phù hợp thực tế và tâm tư, nguyện vọng Nhân dân; cán bộ phụ trách công tác dân vận quan tâm nghiên cứu, tiếp cận lĩnh vực phụ trách, khắc phục khó khăn về biên chế, hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy giao; các cấp ủy Đảng đổi mới, cụ thể hóa phương thức lãnh đạo về công tác dân vận, thực hiện đúng, đủ Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác dân vận; chủ động triển khai cụ thể hóa nội dung các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vừa nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ phận phụ trách công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân vận ngày càng nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhiều nơi thông qua giám sát, phản biện xã hội có bám địa bàn công tác, nghiên cứu, tiếp cận chủ trương, chính sách mới và kịp thời vận dụng vào quá trình tuyên truyền, vận động; coi trọng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đối thoại, góp ý và giúp cơ sở, ấp, khóm nâng chất lượng hoạt động; có đoàn thể mạnh dạn cải tiến phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên để củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại một vài địa phương còn rập khuôn, có nội dung chưa phù hợp điều kiện thực tế; một số tổ chức trong hệ thống chính trị chưa chủ động nắm bắt tình hình, nhất là công tác dân tộc, tôn giáo; việc xét khen thưởng công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại một vài địa phương chưa đảm bảo đúng thực tế, còn hình thức, tập trung phân bổ số lượng mà chưa đánh giá, phân tích thực chất tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong triển khai, thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác dân vận chưa đảm bảo toàn diện, nhất là các điều khoản của Quy chế công tác dân vận, chưa kịp thời giới thiệu, duy trì mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực. Vài đoàn thể, hội quần chúng chưa tích cực chỉ đạo trong hệ thống việc thống kê danh sách đoàn viên, hội viên các chi, tổ hội để hoàn thành nhập liệu phần mềm Dự án; còn hiện tượng chưa thống nhất trong phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên trong nội bộ hệ thống ngành; chất lượng hoạt động, nhất là sinh hoạt của nhiều chi, tổ hội và đoàn viên, hội viên ấp, khóm vẫn còn là thực trạng đáng quan tâm; việc xây dựng đề án vị trí việc làm của từng cơ quan Mặt trận, đoàn thể các cấp nhiều nơi chưa đảm bảo tiến độ quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế đó là do: Việc nghiên cứu xây dựng văn bản cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xuất phát từ thực tế; cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xem xét khen thưởng công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn nặng về hình thức, chưa cụ thể. Cán bộ phụ trách công tác dân vận tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiên cứu sâu nội dung các văn bản chỉ đạo về chủ trương, thực hiện công tác dân vận; chưa quan tâm thực hiện các góp ý về chỉ đạo, lãnh đạo công tác dân vận sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Các đoàn thể, hội quần chúng chưa nhận thức đầy đủ về đổi mới phương pháp, cách thức quản lý đoàn viên, hội viên theo phần mềm quản lý thuộc Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; hiệu quả công tác đi cơ sở dự sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội để nâng chất lượng hoạt động của chi, tổ hội và đoàn viên, hội viên còn nhiều hạn chế; vài cơ quan Mặt trận, đoàn thể còn lúng túng trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm.  

Triển khai nhiệm vụ quý II/2017, công tác dân vận tập trung một số mặt như sau:

Thứ nhất, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh hoàn thành triển khai cụ thể hóa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Thứ hai, các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo nâng chất lượng các chi, tổ hội, phân hội yếu, kém đã được chỉ ra trong kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo hoàn thành sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo các đoàn thể, hội quần chúng cùng cấp triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức và hoàn thành tốt công tác tập huấn dân vận năm 2017.  

Thứ ba, chính quyền, cơ quan nhà nước khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016: “Công tác dân vận chính quyền kết quả thực hiện có mặt còn hạn chế”; kết hợp với xây dựng, triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (theo Quyết định 1893-QĐ/TU), cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, trong đó quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục và tăng cường tổ chức thực hiện tốt, đi vào chiều sâu việc đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU, nâng cao năng lực cán bộ theo Chỉ thị số 26-CT/TU, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Tỉnh ủy “Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)” kết hợp khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016 của từng ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức đại hội đoàn thể, hội quần chúng nhiệm kỳ mới theo hệ thống từng ngành. Các đoàn thể, hội quần chúng (8 ngành) tham gia tập huấn sử dụng công nghệ thông tin của phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên.

Thứ năm, hệ thống Ban Dân vận các cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn; kiểm tra, giám sát công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; xây dựng kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh và việc lãnh đạo, chỉ đạo trong đầu tư, quản lý và sử dụng các nguồn vốn dự án đầu tư cho hội viên đoàn thể; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; triển khai kế hoạch tập huấn năm 2017.

Thứ sáu, củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng tham mưu và hoạt động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 và chuẩn bị tốt các việc phục vụ cho Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung ương đến kiểm tra và làm việc với tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017” theo Kế hoạch số 771-KH/BDVTW, ngày 08/3/2017 của Ban Dân vận Trung ương và rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình “Dân vận khéo” thời gian qua./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 312
  • Tất cả: 235391