Đảng ủy Khối Các cơ quan với công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trên cơ sở Hướng dẫn số 07-HD/BDVTU, ngày 15/10/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (trước đây là Đảng ủy Dân chính Đảng) đã chỉ đạo cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 07-CTr/ĐU và triển khai, quán triệt đến các chi, đảng bộ sở, ban, ngành tỉnh. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt đã triển khai, quán triệt cho 74 đồng chí, gồm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan, bí thư và phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc, đạt 100% kế hoạch. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được 78 cuộc, có 4.098 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng được tiếp thu, quán triệt, trong đó có 3.598/3.653 đảng viên (đạt 98,9%).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (ảnh do Đảng ủy Khối Các cơ quan cung cấp)

Nội dung các chương trình, kế hoạch thực hiện gồm 04 vấn đề cơ bản: (1) mục tiêu và quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; (2) đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể chính trị-xã hội, chính quyền và các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; (3) thực hiện tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong hệ thống chính trị theo Quyết định 3570-QĐ/TU, Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 07-CTr/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng; (4) tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chuyên đề hàng năm.

Quá trình thực hiện, Đảng ủy có phân công thành viên phụ trách và định kỳ đi dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, từ đó đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm đối với công việc được phân công của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ, nhất là những cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với Nhân dân. Một số kết quả cụ thể như sau:

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, giải quyết những bức xúc chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy đã lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đăng ký mô hình làm theo phù hợp với chuyên đề hàng năm; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt Đảng gắn với 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm tình hình, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, bức xúc xảy ra tại đơn vị cơ sở; quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và sức sáng tạo của quần chúng; vận động cán bộ, công chức, viên chức hăng hái lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị theo Nghị quyết đề ra.

Để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên  trong Đảng bộ về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, cải tiến nội dung làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, nhất trí mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; cán bộ phụ trách công tác dân vận thường xuyên nắm tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ giữa cán bộ làm công tác dân vận với tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh trong nội bộ Đảng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, tổng hợp những năm qua có 364 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dự. 

Mặc dù trong tổ chức bộ máy không có Ban Dân vận Đảng ủy, nhưng căn cứ Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác dân vận, thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gồm 05 đồng chí để tham mưu giúp việc cụ thể. Các Ban chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan kiện toàn, bổ sung 128 thành viên, phân công đồng chí phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở phụ trách công tác dân vận, có chuyên viên giúp việc thực hiện công tác dân vận cũng như Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổng hợp phong trào thi đua “Dân vận khéo” những năm qua của toàn Đảng bộ được 172 mô hình, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nâng cao sự hiểu biết, đồng thuận trong mối quan hệ với quần chúng Nhân dân; nhiều sở, ngành đã kết hợp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời thỏa đáng đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; kết hợp đồng bộ giữa công tác dân vận với hoạt động quản lý, điều hành của Nhà nước; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải quyết tốt những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở.

Là nơi tập trung nhiều chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao, Đảng ủy tập trung tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể bằng nhiều hình thức, trong đó quan tâm chỉ đạo đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình thực tế, định hướng dư luận, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở và kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phân công cán bộ chuyên trách dự sinh hoạt lệ cơ sở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.

Cuối mỗi năm, Đảng ủy đều tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc thực hiện phân công ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, các đoàn thể phân công cán bộ định kỳ tham gia sinh hoạt với các chi hội, đoàn thể, qua đó theo dõi giám sát việc thực hiện, nắm tình hình diễn biến ở cơ sở để kịp thời báo cáo phản ánh và tham mưu đề xuất với cấp ủy có hướng chỉ đạo.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Đảng ủy còn một số hạn chế. Việc triển khai, quán triệt thực hiện Quyết định 3570-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh” và Quyết định số 646-QĐ/ĐU, ngày 12/8/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng “Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Dân chính Đảng” và các văn bản có liên quan đến công tác dân vận ở một số chi bộ, đảng bộ chưa được thường xuyên, nên việc tiếp cận của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận còn hạn chế; việc củng cố, kiện toàn bộ phận phụ trách công tác dân vận còn chậm so với yêu cầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chưa đồng bộ; vẫn còn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từng lúc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị chưa nghiêm. Một số cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, nội dung thể hiện chưa đầy đủ, thiếu số liệu chứng minh làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp đánh giá tình hình.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32, Đảng ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân trong tình hình mới”, Quyết định số 3570-QĐ/TU, ngày 19/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quyết định số 4242-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 646-QĐ/ĐU ngày 12/8/2011 của Đảng bộ Khối các cơ quan “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận” và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác dân vận.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác dân vận; phối hợp với thủ trưởng và các đoàn thể chính trị - xã hội của cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tập trung vào những nội dung trọng tâm và những yêu cầu bức xúc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ.

3. Thực hiện tốt công tác dân vận gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước khác tại các cơ quan, đơn vị ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 2400-QĐ/TU, ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi tổ hội, phân hội”.  

4. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời kiện toàn cán bộ và bộ phận phụ trách công tác dân vận ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực sự có năng lực, gương mẫu, tận tụy với công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức thông qua lấy phiếu tín nhiệm đúng quy trình theo Quy chế số 03-QC/TU ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08/3/2013 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

5. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của Đảng bộ; định kỳ 6 tháng, cuối năm có báo cáo việc thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” về Đảng ủy Khối các cơ quan đúng theo quy định./.


Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 339
  • Tất cả: 236739