Trà Vinh sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI)
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, bên cạnh những thuận lợi còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy đạt được một số kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 đạt 8,12%, tổng thu ngân sách ước đạt 2,914 tỷ đồng, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,05%/năm, các chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chính sách dân tộc-tôn giáo được Đảng và Nhà nước quan tâm, đời sống đồng bào dân tộc từng bước ổn định và ngày càng phát triển, nhiều xã nông thôn mới được công nhận, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,...

Trước khi có Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1007/UBND-NCTH, ngày 06/4/2015 “Về việc uốn nắn, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương”, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phân công người đứng đầu đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách công tác dân vận chính quyền; phối hợp các ngành tổ chức tập huấn công tác dân vận chính quyền; rà soát nội dung quy chế phối hợp giữa đơn vị, địa phương với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Sau khi Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt thực hiện, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả; xây dựng, ban hành bộ mẫu cải cách thủ tục hành chính trong Đảng để tạo sự thuận lợi cho các chi bộ ấp, khóm và đảng viên. Đồng thời, cấp ủy các địa phương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể việc thực hiện Kết luận số 114 để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 3013-UBND/TH, ngày 16/9/2015 “Về thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư”; Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 “V/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa, triển khai quán triệt đến các địa phương, đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng phục vụ Nhân dân trong thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, tích cực hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc kéo dài, khiếu kiện đông người góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế-xã hội, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Hệ thống Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp kịp thời cụ thể hóa, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, sơ, tổng kết các văn bản liên quan, phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền, dân vận trong các cơ quan nhà nước các cấp, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành trong khối, lấy ý kiến của Nhân dân về các dự án luật, về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, các công trình, dự án, lấy phiếu tín nhiệm cử tri nơi cư trú, tổ chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp xúc với cử tri, triển khai kết quả Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,... theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; từ đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm được nội dung, phương pháp, cách thức, quy trình thực hiện của đơn vị, địa phương nhằm phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  

Sau 01 năm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật: Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy vai trò giám sát các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo qua 85 cuộc tiếp xúc cử tri, có 1.058 lượt ý kiến kiến nghị, giải trình 695 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 363 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo với thái độ hòa nhã, lịch sự đã tiếp 1.241 lượt công dân, nhận 522 đơn, chuyển 142 đơn, giải quyết 248 đơn, hướng dẫn 10 đơn, trùng 28 đơn; thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đã tiếp 2.896 lượt công dân với 2.691 vụ việc, tiếp nhận 1.297 đơn, giải quyết 880/899 vụ việc thuộc thẩm quyền đạt 97,9%, tạo điều kiện để Nhân dân biết những nội dung được bàn, giám sát và tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; các ngành, các cấp, các địa phương theo dõi, lấy ý kiến Nhân dân trong việc xây dựng các chế độ, chính sách,… trước khi ban hành, triển khai đưa vào phù hợp với cuộc sống, dân chủ, công khai các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tham gia giám sát góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động đến thành công bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,94%, triển khai kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết năm 2016 của các cấp ủy, quốc phòng-an ninh được giữ vững có 809 tổ tự quản, 63 ấp an toàn về an ninh trật tự, 103 xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi mạnh sang các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả, mang lại thu nhập cho người dân tiếp tục được nhân rộng, công nhận 39/106 xã, phường, thị trấn văn hóa, 752/816 ấp, khóm văn hóa, 1.292/1.600 cơ quan, trường học, chợ, cơ sở tín ngưỡng văn minh, tư vấn cho 10.716 lao động, giải quyết việc làm cho 56.946 lượt lao động, công tác hòa giải trong nội bộ Nhân dân đạt 87,1%, hạn chế được đơn, thư vượt cấp; vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được nâng lên, phát huy chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, công khai số điện thoại của lãnh đạo tại trụ sở để Nhân dân liên lạc khi cần phản ánh những vấn đề bức xúc, đến nay có 19 sở, ban, ngành tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố, 106 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”, có thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 115 thủ tục được thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông”, rà soát 1.687 thủ tục hành chính góp phần tiết giảm thời gian giải quyết không cần thiết; phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, qua phát động đăng ký xây dựng 2.386 mô hình “Dân vận khéo”, kiểm tra công nhận được 1.225 mô hình, triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05) lồng ghép việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm, phát huy tính tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều hạn chế được cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục tốt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, từng bước nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đến nay có 21/85 xã đạt 19 tiêu chí, 09 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 55 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 169 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới; hàng năm cơ quan nhà nước các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện công tác dân vận, đưa công tác dân vận thành một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị, địa phương. 

Qua thực tế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có thể đúc kết một số kinh nghiệm: Để Kết luận số 114-KL/TW thực sự đi vào cuộc sống, chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp phải quan tâm xây dựng bộ phận tham mưu tốt về công tác dân vận, thực hiện chặt chẽ quá trình cụ thể hóa, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát, thường xuyên sơ, tổng kết và rút kinh nghiệm. 

Trên cơ sở kết quả đạt được sau 01 năm triển khai, các đơn vị, địa phương tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp tới nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) như sau:

Một, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Quyết định 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư lồng ghép với các cuộc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức tốt về vị trí, vai trò công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với thực tế của đơn vị, địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

Hai, các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đăng ký, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, sản xuất kinh doanh giỏi, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa,… trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Ba, tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến, tham gia ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bốn, cơ quan nhà nước và Ủy ban nhân dân các cấp tham mưu với các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, củng cố kiện toàn, phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền; cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Năm, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, thể hiện tốt tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, tính nghiêm minh của pháp luật, không để khiếu kiện đông người, phát sinh điểm nóng, đồng thời bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Sáu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát trong quá trình thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giải quyết những khó khăn bức xúc của Nhân dân; thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo đúng quy định tại Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Bảy, phối hợp lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng-an ninh, nâng cao cảnh giác, phòng chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tám, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, đưa kết quả thực hiện công tác dân vận vào tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đối với tập thể và cá nhân các cơ quan nhà nước các cấp.

Bài: Anh Đào

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 4 349
  • Tất cả: 242203