Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh: Sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 105/HD-CCB, ngày 26/02/2016 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Công văn số 103-CV/BTG, ngày 09/03/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy địa phương, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 cho các cấp Hội được thực hiện một cách nghiêm túc. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung trong cán bộ Hội, hội viên CCB, Cựu quân nhân (CQN) có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thường trực Hội CCB tỉnh, đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác Hội, tất cả cán bộ,  hội viên CCB, đều có đăng ký phấn đấu học tập, cuối năm có sơ kết đánh giá mức độ phấn đấu của cán bộ Hội và hội viên, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội CCB tỉnh, tổ chức học tập, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập tác phong, phong cách của Bác, cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, đã triển khai học tập các chuyên đề hàng năm cho cán bộ Hội, hội viên CCB, đảng viên, có 100% tham gia học tập, 90% cán bộ hội viên viết thu hoạch và đăng ký cụ thể bằng những việc làm phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB có bám sát vào 8 nội dung của Chỉ thị 03 và 8 chữ vàng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” mà Ban chấp  hành Trung ương Đảng đã tặng Hội CCB Việt Nam. Năm năm qua, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai học tập Chỉ thị 03 một cách tích cực, từ năm 2011 đến 2015 được 2.777 cuộc, có 73.626 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập.

Kết quả sau học tập, đa số cán bộ, hội viên nâng cao hơn bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN, ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã gắn phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, động viên CCB tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Học tập và làm theo gương Bác, qua 5 năm, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, được Chính phủ hỗ trợ và vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cất nhà cho CCB còn khó khăn về nhà ở, đã xóa được 3.678 nhà tạm (cất 1.921 nhà đồng đội, 323 nhà tình nghĩa, 1.434 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết). Tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Bác, đã có nhiều CCB tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước  “Cựu chiến binh gương mẫu”, hội viên CCB tham gia “Xây dựng nông thôn mới”, “Sản xuất kinh doanh giỏi”, làm công tác “Dân vận khéo”, phong trào “Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, vận động CCB hiến đất làm đường, trường học, các công trình phúc lợi công cộng, cho hộ nghèo mượn đất, vốn sản xuất, giúp đỡ cây, con giống, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi sản xuất có hiệu quả, tạo ra được 874 mô hình cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh giỏi, tạo sức lan tỏa để CCB và Nhân dân học tập, cũng từ trong phong trào này, có nhiều cá nhân tiêu biểu vượt trội như:     

(1) Đồng chí Nguyễn Hữu Lễ, hội viên CCB ấp Long Điền xã Long Toàn thị xã Duyên Hải, tiêu biểu trong tham gia các công tác xã hội, tiết kiệm lương hưu hàng tháng và chăn nuôi, đến cuối năm 2013, ông quyết định giúp địa phương làm một cầu bê tông và đường đal nông thôn, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

(2) Đồng chí Lê Văn Lọ, Chi hội trưởng CCB ấp Xoài Lơ xã Lưu Nghiệp Anh huyện Trà Cú, làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong vận động hội viên và Nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất làm nhà thờ Bác Hồ và nơi sinh hoạt của chi hội, năm 2014 ông được đưa đi báo cáo điển hình phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” làm theo lời Bác do Trung ương Hội tổ chức.

(3) Đồng chí Trương Công Định, Chủ tịch Hội CCB Công ty Cổ phần Phát triển điện nông thôn tỉnh Trà Vinh, tích cực tham gia vận động học tập và làm theo gương Bác trong việc đưa mạng lưới điện xuống tận vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen tại hội nghị điển hình tiên tiến CCB học tập và làm theo gương Bác các tỉnh thành Nam bộ năm 2013.

(4) Đồng chí Trần Quang Sáu, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiểu Cần, làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong vận động nhiều nguồn vốn, cất trên 30 căn nhà đồng đội, năm 2014 được tỉnh Hội chọn đi báo cáo điển hình phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ V do Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức.

(5) Học tập và làm theo tấm gương Bác, tập thể Chi hội CCB ấp số 5 xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long vận động trong CCB và Nhân dân thực hiện mô hình “Đèn đường thắp sáng đường quê ” trên toàn ấp, năm 2015 được Trung ương Hội tặng bằng khen.

(6) Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tha, ấp Khúc Ngây xã Hiệp Mỹ huyện Cầu Ngang, tự nguyện hiến 1000 m2 đất để làm trường học, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen.

(7) CCB nguyễn Văn Hai, ở ấp Chợ xã Tân An huyện Càng Long làm giàu từ mua bán vật tư nông nghiệp, hàng năm đóng góp cho địa phương về an sinh xã hội hàng chục triệu đồng.

Đó là những tấm gương sáng, tiêu biểu của Hội viên CCB từ phong trào của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ hội, hội viên CCB tỉnh Trà Vinh. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 12 của Tỉnh ủy Trà Vinh đã tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, hội viên CCB và Nhân dân trong tỉnh, được các cấp lãnh đạo tặng nhiều bằng, giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Các cấp Hội hàng năm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Hội và hội viên CCB, qua sơ kết 5 năm, có 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. 

Với tinh thần, trách nhiệm với Đảng, di sản quý giá về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội CCB tỉnh Trà Vinh quyết tâm đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội, năm 2016  hoàn thành thắng lợi ba khâu đột phá: Nâng cao chất lượng và phát triển hội viên mới theo chỉ tiêu; xóa nghèo bền vững, xóa nhà tạm cho hội viên CCB; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” mà nghị quyết Hội đã đề ra./.

Bài: Thành Long - Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 295
  • Trong tuần: 1,686
  • Tất cả: 109,240