Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh: Năm năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Tiếp thu Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 01/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa của Tỉnh ủy Trà Vinh, Đảng ủy Dân chính Đảng, chi bộ, cơ quan và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, lao động Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện đầy đủ các chuyên đề hàng năm và đạt một số kết quả tiêu biểu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận.

Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020


Năm năm qua, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từ tập thể lãnh đạo Ban đến Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan đã chủ động phối hợp triển khai học tập, sinh hoạt trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, lao động cơ quan các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (1) suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của Nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; (2) phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; (3) nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; (4) trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng cộng năm năm qua, từ năm 2011 đến tháng 5/2016, có 19 cuộc triển khai, sinh hoạt lồng ghép vào họp lệ chi bộ và sinh hoạt chuyên đề riêng, có 202 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, lao động dự; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, lao động đăng ký học tập và làm theo phù hợp với chức danh, vị trí việc làm, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc thực hiện Quy định số 2400-QĐ/TU, ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung các sinh hoạt chuyên đề, chi bộ và cơ quan có phân công cụ thể cán bộ là Chi ủy viên nghiên cứu và triển khai, cấp phát đủ tài liệu cho cán bộ, đảng viên, công chức, lao động, giới thiệu một số tài liệu liên quan để cán bộ, đảng viên, công chức, lao động nghiên cứu thêm. Hàng năm, Ban Chấp hành chi bộ đều đưa nội dung “học tập” và “làm theo” vào chương trình kiểm tra, giám sát đối với 100% đảng viên chi bộ.

Nhìn chung, kết quả chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, lao động thể hiện trên các lĩnh vực cơ bản sau:

Về mức độ chuyển biến, quá trình thực hiện các chuyên đề có kết hợp và vận dụng vào thực tiễn, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chương trình hành động số 32-Ctr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị vận dụng thực tiễn nội dung các chuyên đề vào việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, lao động cơ quan nhận thức việc “học tập” và “làm theo” phải gắn với hoàn thành chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân vận, nhất là tham mưu việc đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới. Mỗi cá nhân cán bộ, công chức đã vận dụng kết hợp việc học tập và làm theo với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU “Về việc cán bộ, công chức, viên chức, không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc” và Công văn số 288-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc uốn nắn chấp hành quy định trong giờ hành chính và việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”,... Từ đó đã cụ thể hóa việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan đã chủ động, tích cực đăng ký và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 kết hợp với Quy định số 2400-QĐ/TU. Công chức chuyên môn là chuyên viên không giữ chức vụ thì vận dụng thực hiện từng chuyên đề vào quá trình biên tập, soạn thảo văn bản, quá trình tham mưu, giúp việc và chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, làm rõ và cụ thể hóa trách nhiệm thực hiện công tác dân vận chính quyền của cán bộ, công chức theo tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, người cán bộ dân vận phải biết “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Về chất lượng sinh hoạt chi bộ và các hoạt động của cơ quan, qua 05 năm thực hiện, toàn chi bộ và cơ quan không có cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 100% cán bộ, đảng viên, công chức tích cực và hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tự giác làm công tác tư tưởng đối với bản thân và đồng chí đồng nghiệp; thông qua các hoạt động thường ngày, đi cơ sở dự sinh hoạt với chi, tổ hội, phân hội đoàn thể ấp, khóm và nơi cư trú, công tác biên tập, soạn thảo văn bản,... cán bộ, công chức chủ động tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nói, viết và làm đúng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Mỗi năm, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đều có 100% cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm” và những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, quy định của cơ quan; không vi phạm Chỉ thị số 08-CT/TU và Công văn số 288-CV/TU; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào công việc ngày thường; thực hiện tốt việc dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, sử dụng kinh phí trong sáng, đúng quy định, mục đích và tiết kiệm, bảo đảm không thất thoát, lãng phí; không có cá nhân vụ lợi riêng. 100% cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và sau kiểm điểm cuối năm; mỗi đồng chí đều nghiêm túc, tự giác thực hiện trước tập thể chi bộ, cơ quan, đoàn thể, phòng chuyên môn trên tinh thần trung thực và có chính kiến rõ ràng, có tinh thần cầu thị, tôn trọng đồng chí đồng nghiệp, chủ động sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Cán bộ, công chức tích cực, chủ động đi cơ sở và thường xuyên quan hệ với chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về việc giữ mối liên hệ với Chi ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”; báo cáo, đề xuất khá kịp thời sau mỗi kỳ đi dự cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 243-CV/TU, ngày 17/8/2012 “Về việc phân công cán bộ đi cơ sở dự sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội đoàn thể và ban công tác Mặt trận ấp, khóm” và Công văn 237-CV/TU, ngày 10/8/2012 “Về việc phân công Ủy viên Thường vụ cấp ủy tham gia sinh hoạt chi bộ”. Từng đồng chí thể hiện cách nhìn, cách nghĩ, cách làm hướng về Nhân dân thông qua các nội dung tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo về công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nông thôn mới, văn minh đô thị,...

Tuy nhiên, quá trình triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 03 còn một số khó khăn, khuyết điểm, hạn chế nhất định. Đó là: (1) cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề về mối quan hệ giữa “nói” và “làm” trong số ít công chức, lao động cơ quan chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh của mỗi cá nhân; (2) nhận thức về nêu cao tinh thần trách nhiệm chưa được thông suốt, chưa thực hiện đầy đủ, từ đó khâu đăng ký “làm theo” đối với một vài cá nhân còn chung chung, quá sức, chưa phù hợp; (3) nội dung báo cáo của vài cá nhân còn tập trung nhiều về “học tập” (là lý luận) mà chưa rõ việc cụ thể phải “làm theo” (là thực tế vận dụng vào nhiệm vụ).

Trong thời gian tới, tiếp thu, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn cơ quan và từng cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đúng, đủ ba nội dung cơ bản là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời với triển khai thực hiện các nội dung đó, toàn cơ quan tập trung vào quá trình hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận là: (1) kết hợp, vận dụng vào quá trình hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, xây dựng chi bộ, đoàn thể vững mạnh; (2) tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định số 2400-QĐ/TU, Chỉ thị số 08-CT/TU và Công văn số 288-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) định kỳ kiểm tra, giám sát toàn thể cán bộ, đảng viên việc học tập và làm theo kết hợp với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; (4) vận dụng vào thực tế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa một số nội dung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm Chương trình hành động số 32-Ctr/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014“Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”, Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 30/3/2015“Về việc nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội”; triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”; triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trong Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” của Ban Dân vận Tỉnh ủy./. 

Bài, ảnh: Diệu Linh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 1,683
  • Tất cả: 109,237