Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ra đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở cơ sở rất quan trọng. Thời gian qua, công tác này đạt một số kết quả cụ thể, tạo chuyển biến tốt về mặt nhận thức và hoạt động. Nhưng cũng còn đó nhiều hạn chế, tồn tại cần đổi mới, nâng cao chất lượng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy hội thảo về công tác tập huấn

Với trách nhiệm chính là tuyên truyền, vận động, hệ thống dân vận bao gồm Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, lấy công tác tuyên truyền để qua đó vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động,... góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Qua báo cáo thống kê hàng năm, các tổ chức chính trị trong hệ thống dân vận nói chung đều đảm bảo hoàn thành công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị đều cơ bản giáp tay đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, cũng tại cơ sở đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế về nội dung, phương pháp tuyên truyền, mà nguyên nhân chính là do trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác tuyên truyền, hình thức, phương pháp chưa phù hợp, nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân về việc học tập, quán triệt nghị quyết,... từ đó chất lượng công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế cần tìm ra giải pháp, điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng công tác này.

Có thể khẳng định, qua công tác tuyên truyền, các tổ chức chính trị đã phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; việc tuyên truyền cơ bản đúng đối tượng, tài liệu có rút gọn so với toàn văn bản cần tuyên truyền, nội dung thông tin có chú ý vừa sức để đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm, vận dụng; trong thực tế đã xuất hiện một số cán bộ khi được phân công đảm nhiệm có khả năng làm công tác tuyên truyền; phương pháp tuyên truyền có linh hoạt, chủ động, phù hợp theo thực tế của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; đoàn viên, hội viên quan tâm đến dự các buổi sinh hoạt chính trị, tiếp thu và chuyển biến nhận thức tích cực. Trong đội ngũ báo cáo viên các cấp, có nhiều cán bộ đảm nhiệm tốt công tác tuyên truyền, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân vừa giúp cấp ủy, chính quyền hoàn thành kế hoạch tuyên truyền.

Đạt được những ưu điểm trên là do: Bản thân cán bộ làm công tác tuyên truyền có đầu tư nghiên cứu nội dung, phương pháp tuyên truyền, có kỹ năng sư phạm (nói, viết, biên soạn tài liệu dễ hiểu, dễ nhớ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung cơ bản và trình bày diễn đạt tốt); đoàn viên, hội viên cơ bản có trình độ nhận thức vấn đề, quan tâm theo dõi và thực hiện. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền lựa chọn được cán bộ có khả năng, trình độ làm công tác tuyên truyền; quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, mạnh dạn chỉ đạo từng tổ chức chính trị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo đặc điểm đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn những hạn chế cơ bản, ảnh hưởng đến quá trình vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Đó là: Chất lượng công tác tuyên truyền nhiều nơi còn yếu kém, chưa giải quyết được mục đích các vấn đề đặt ra là: (1) chưa tạo chuyển biến nhận thức tốt đối với người nghe sau khi được tuyên truyền; (2) phương pháp tuyên truyền chưa thu hút; (3) tài liệu biên soạn khó hiểu, khó nhớ, chưa phù hợp đối tượng nghe; (4) hình thức tổ chức tuyên truyền không phù hợp, còn áp đặt; (5) chưa đáp ứng chế độ cho người dự.

Nguyên nhân của vấn đề là: Qua khảo sát thực tế tình hình đoàn viên, hội viên các chi, tổ hội đoàn thể ở ấp, khóm năm 2016, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên, hội viên các đoàn thể thấp ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu. Cán bộ làm công tác tuyên truyền còn hạn chế về trình độ, kiến thức, năng lực, nên không đảm nhiệm được công việc tuyên truyền, triển khai, phổ biến, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện vấn đề chính trị-xã hội đã được tuyên truyền.

Xuất phát từ thực trạng trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn:

Một là, tuyên truyền tốt, đạt hiệu quả sẽ là điều kiện tốt nhất đảm bảo quá trình vận động Nhân dân chấp hành thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng chất lượng công tác tuyên truyền phải đồng thời giải quyết tốt hai khâu: (1) chất lượng thực sự của cán bộ làm công tác tuyên truyền; (2) đáp ứng nhu cầu, xây dựng nền nếp đoàn viên, hội viên và Nhân dân có trách nhiệm tham gia dự học nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền chính là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, muốn vậy từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có đủ trình độ, năng lực, thực sự có sức thu hút người nghe bằng trình độ, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền của mình. 

Ba là, công tác tuyên truyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, cách biên soạn tài liệu, đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của người dự học nghị quyết, chỉ thị đang cần nắm, hiểu, làm gì có lợi cho họ.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, có thể quan tâm một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đảm bảo cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, linh hoạt từng đối tượng và hoàn cảnh, dễ hiểu, dễ nhớ theo phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”, khắc phục tệ hành chính hoá, phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong thực tiễn nhiều nơi hiện nay làm công tác tuyên truyền để đạt chỉ tiêu kế hoạch với số cuộc, số lượt người dự, số văn bản phải triển khai, không cần quan tâm đến nhận thức, khả năng tiếp thu, trạng thái tâm lý và đặc điểm xã hội của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Muốn vậy:

  Nội dung tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân phải ngắn gọn, rõ ràng, vắn tắt, cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít để từ đó Nhân dân nắm những nội dung cơ bản sau buổi tuyên truyền,… thể hiện trên tài liệu đã được rút gọn. 

Xác định rõ mục đích tuyên truyền mỗi văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể phải đảm bảo giải quyết được các vấn đề: Tuyên truyền nội dung gì? (nhằm cô đọng lại tài liệu); tuyên truyền cho ai nghe? (nhằm nói đúng và đủ nội dung tại buổi tuyên truyền); tuyên truyền để làm gì? (nhằm hướng dẫn họ thực hiện); tuyên truyền bằng cách nào? (nhằm tổ chức họ dự học nghị quyết theo nhóm đối tượng); tuyên truyền trong thời gian bao lâu? (nhằm sắp xếp giờ, buổi thích hợp); chế độ đối với người dự học nghị quyết? (nhằm tạo sự an tâm đối với người dự học nghị quyết); ai có khả năng đảm nhận tuyên truyền nghị quyết đạt hiệu quả? (nhằm phát huy, lựa chọn đúng người, đúng việc và sở trường cá nhân).

Lựa chọn cán bộ làm công tác tuyên truyền phải là những người có kiến thức, trình độ cơ bản, ưu tiên chọn người có kỹ năng nói, viết, trình bày, diễn đạt nội dung, vấn đề trước đám đông dễ hiểu, dễ nhớ (nên có kỹ năng sư phạm); hạn chế phương pháp đọc tài liệu không thu hút người nghe như thời gian qua.

Thứ hai, từng cơ quan, đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, coi trọng kỹ năng biên soạn tài liệu tuyên truyền, kỹ năng diễn đạt và thu hút. Giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm đoàn viên, hội viên về việc học tập nghị quyết, chỉ thị và vận dụng kiến thức tiếp thu từ nghị quyết, chỉ thị đưa vào cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tóm lại, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nên kết hợp với vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, qua đó vừa góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vừa là việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bài, ảnh: Hồ Hoàng Phương


Tin khác
1 2 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 180
  • Tất cả: 234367