Công tác dân vận xã Huyền Hội huyện Càng Long năm 2017
Năm 2017, do ảnh hưởng giá cả của một số mặt hàng nông sản bán ra, lúa, dừa, heo sụt giảm, giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu… ở mức giá cao có ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; một số ít hộ nghèo không có đất sản xuất phải đi làm ăn xa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn,... nhưng nhìn chung, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân phấn khởi, tin tưởng Đảng, Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã


Cấp ủy, các ngành tập trung triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tổ chức lấy ý kiến đóng góp, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổ chức đánh giá nhận diện những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng của tập thể, cá nhân theo đúng kế hoạch của Đảng ủy, tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” nhằm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ấp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp; chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp gắn với bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 2017-2019.

Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên theo hướng phát huy dân chủ. Cán bộ, công chức nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, cải cách hành chính được chú trọng. Chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm và tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia giám sát và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt lịch tiếp công dân, nhận 11 đơn khiếu nại của công dân, tổ chức hòa giải 11 đơn, trong đó thành 06 đơn, không thành 05 đơn chuyển về trên giải quyết.

Khối Dân vận Đảng ủy tham mưu Đảng ủy sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận như: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị ( khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam”, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, sơ kết 09 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”. Tổ chức hội nghị giao ban 03 cuộc, có trên 126 đại biểu dự tại các ấp Kinh A, Cầu Xây và Bình Hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh Ủy “Về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội” và chỉ đạo các ngành đoàn thể xã tích cực thống kê đoàn viên, hội viên nhập liệu danh sách phần mềm dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Công văn số 75-CV/BDVTU, ngày 23/3/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể, hội viên, quần chúng Nhân dân xây dựng kế hoạch hướng dẫn các ngành tổ chức học tập triển khai, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã và lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong xã được 78 cuộc, có 8.934 đại biểu dự, trong đó có 1.688/1.722 lượt đảng viên đạt 98,02%, hộ dân đạt 58,30,%, hội viên các đoàn thể đạt 83,03%. Qua tuyên truyền đã tạo chuyển biến nhận thức tích cực trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tập trung đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, các đoàn thể tranh thủ nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp, vốn giải quyết việc làm, vốn vay ngân hàng chính sách đầu tư cho hội viên nghèo vay để phát triển sản xuất. Trong năm 2017, các đoàn thể được đầu tư vốn 28,831,150 tỷ đồng, cho 1.426 lượt đoàn viên, hội viên vay. Hội Cựu chiến binh xã tranh thủ vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 11,914,400 tỷ đồng cho 203 đoàn viên, hội viên vay để sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tập trung trồng màu, cải tạo vườn cây kém hiệu quả chuyển sang trồng bưởi cho năng suất và lợi nhuận kinh tế cao, nuôi bò sinh sản… góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Hội Phụ nữ xã tiếp tục phát triển mô hình tiết kiệm tín dụng để thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức hội, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, qua tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, tái đầu tư tăng lên 12,052,850 tỷ đồng, có 898 lượt người vay, số vốn tiết kiệm trong năm 931,089 triệu đồng, có 426 hộ vay. Hội Nông dân xã phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Qua tranh thủ với Ngân hàng Chính sách xã hội, đã đầu tư nguồn vốn cho hội viên vay 3,245 tỷ đồng cho 232 lượt hội viên vay để sản xuất, phát triển mô hình tín dụng tiết kiệm 720,836 triệu đồng cho 143 hội viên vay mượn. Đoàn Thanh niên xã phát động phong trào thanh niên lập nghiệp lao động sáng tạo, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư 1,618,900 tỷ đồng, cho 95 đoàn viên vay; phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện tích lũy tiết kiệm góp vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình theo hình thức bốc thăm xoay vòng không tính lãi được 42,5 triệu đồng, có 40 lượt đoàn viên vay mượn. Phối hợp các ngành có liên quan mở 02 lớp tập huấn lớp chăn nuôi và trồng màu, có 70 đoàn viên tham gia. Công đoàn xã thu đoàn phí 13,669 triệu đồng, góp vốn xoay vòng 12,720 triệu đồng, nâng vốn đến nay là 99,848 triệu đồng, cho 15 đoàn viên công đoàn mượn.

Tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, vừa nâng cao chất lượng hoạt động vừa phát triển về số lượng. Cuối năm đã công nhận 2.882/3.804 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 75,76% so tổng số hộ dân. Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa kiểm tra, đề nghị về trên xem xét tái công nhận 06/6 ấp văn hóa. Qua kiểm tra, rà soát công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tại 9/9 ấp và 3.724 hộ, kết quả có 1.322 hộ đạt 8 tiêu chí (35,4%), 1.584 hộ đạt 7 tiêu chí (42,4 %), 702 hộ đạt 6 tiêu chí (18,8%), 110 hộ đạt 5 tiêu chí (2,95%), 6 hộ đạt đạt 4 tiêu chí (0,16%). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh tặng 710 phần quà với tổng số tiền 177,500 triệu đồng, cấp cho 710 lượt hộ nghèo trên địa bàn xã. Phối hợp các ngành liên quan tổ chức thăm, tặng 33 phần quà cho các gia đình chính sách và các đối tượng khác với số tiền 10 triệu đồng. Kết hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 05 bệnh nhân nghèo với tổng số tiền 10 bệnh nhân nghèo. Hội Phụ nữ vận động Quỹ Mái ấm tình thương cất 01 căn nhà cho 01 hội viên phụ nữ nghèo trị giá 15 triệu đồng.

     Các đoàn thể thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy, phát triển mới 312  đoàn viên, hội viên, đạt 98 %, nâng tổng số toàn xã 7.789 đoàn viên, hội viên; thu 76,528 triệu đồng đoàn phí, hội phí, đạt 94,02% chỉ tiêu trên giao. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã củng cố, kiện toàn thành viên Ban Công tác Mặt trận tại 9/9 ấp đúng theo đúng điều lệ quy định, nâng tổng số 82 thành viên, riêng thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đảm bảo đủ số lượng 35 vị.

Nhìn chung trong năm 2017, Đảng ủy xã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến ấp hoạt động tốt. Công tác dân vận chính quyền từng bước được tăng cường, các chương trình mục tiêu kinh tế-xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, dân chủ được phát huy, việc ký liên tịch và phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên duy trì và đạt kết quả mong muốn; hoạt động của Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cán bộ quan hệ tốt với cơ sở và chi hội, nhất là các tổ hội, nơi gần gũi với hội viên để nắm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chú trọng công tác củng cố, kiện toàn bộ máy và quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên; có kế hoạch cụ thể và xây dựng dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp Nhân dân sản xuất đạt hiệu quả, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, trong thực tế công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể có những hạn chế cơ bản cần khắc phục. Về việc triển khai nghị quyết ra dân còn chậm, còn đảng viên tuy được phân công dự sinh hoạt đoàn thể nhưng chưa thực sự là nòng cốt của tổ chức đoàn thể, có nơi phân công bố trí cán bộ chưa phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ. Việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế-xã hội tại vài nơi chuyển biến còn chậm. Chất lượng hoạt động của đoàn thể chính trị-xã hội chưa đều, công tác nắm bắt, định hướng tình hình Nhân dân chưa chặt chẽ, từ đó chưa đề xuất, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền. Nhiều mô hình hay, hiệu quả của đoàn thể chưa được tổng kết, nhân rộng.

Triển khai Nghị quyết Đảng ủy xã năm 2018 và chương trình công tác của Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long, Khối Dân vận xã Huyền Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trên một số lĩnh vực tiêu biểu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về việc ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân xã tiếp tục phát huy trách nhiệm và vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo quy trình “một cửa”, kiện toàn và nâng cao vai trò của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ các loại của công dân, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu kiện của công dân kịp thời, không để tồn đọng quá hạn theo luật định. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự và tổ tự quản thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các thế lực thù địch, các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc gây chia rẽ dân tộc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

       Thứ ba, tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW; đẩy mạnh phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong từng chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tích cực triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, qua đó tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức về kỹ năng thực hành công tác dân vận đối với cán bộ, công chức, viên chức trong công tác vận động quần chúng, và tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thành và nâng chất các tiêu chí.

Thứ tư, Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục phối hợp các ngành thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu Đảng ủy chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đi vào chiều sâu Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 159-CV/HU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quy đinh 784-QĐ/TU “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh ủy “Về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội” và các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác dân vận./.

Bài, ảnh: Diệu Linh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 234366