Hoạt động của Khối Dân vận xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang năm 2017
Năm 2017, trên địa bàn xã Trường Thọ mặc dù có nhiều khó khăn từ tình hình thời tiết diễn biến thất thường, lúa hè thu làm giảm năng suất và ngập úng, giá cả một số vật nuôi giảm mạnh, chi phí đầu vào sản xuất lại cao, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra ở một số nơi…. gây lo lắng trong Nhân dân, nhưng nhìn chung có sự tham gia góp sức của công tác vận động quần chúng trong toàn hệ thống chính trị chăm lo đời sống của Nhân dân nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhiều chế độ, chính sách và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nhân rộng.


Huyện Cầu Ngang báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện năm 2017


Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 208-CV/HU, ngày 06/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đánh giá, nhận diện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 02/02/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và Công văn số 253-CV/HU, ngày 02/3/2017 của Huyện ủy về lãnh đạo bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp với bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, cá nhân từng đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Chỉ đạo thành công công tác bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp kết hợp với bầu thành viên Ban Thanh tra Nhân dân xã nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2017 - 2022. Định kỳ 6 tháng tổ chức nghe các ngành đoàn thể báo cáo tình hình thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 120-CV/HU ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “V/v thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU ngày 10/5/2016 về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”.

  Thường trực Hội đồng nhân dân xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tham gia cùng thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện các mặt công tác trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội. Tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp trước kỳ họp giữa năm 2017 của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một của”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Ngang xử lý nợ rủi ro. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả của cơ quan nhà nước các cấp”, triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” , Công văn số 452-CV/TU, ngày 18/9/2013 của tỉnh ủy “Về thực hiện công tác dân vận  trong tham gia quy hoạch xây dựng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội” tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Công văn số 253-CV/HU, ngày 02/3/2017 của Huyện ủy về “Lãnh đạo bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp với bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/02/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, phát động các ngành, các ấp đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận chính quyền, từng bước tạo chuyển biến và nâng cao vai trò quản lý, điều hành, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức và lề lối làm việc của chính quyền, đoàn thể theo hướng gần dân, sát với cơ sở, nâng cao trách nhiệm cá nhân, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân. 

Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tốt các ngày lễ. Tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017, đưa 09 thanh niên lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu trên giao. Tổ chức đăng ký thanh niên độ tuổi 17 cho 108/108 thanh niên. Xây dựng kế hoạch luân chuyển lực lượng dân quân đúng theo quy định, kết nạp mới 21 đồng chí, giải ngạch cho 11 đồng chí; tổ chức sắp xếp lại biên chế năm 2017 đúng thành phần và đủ số lượng. 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã kiện toàn các Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2017 - 2020 gồm 29 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban và kiện toàn Ban Quản lý, tổ giúp việc. Đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí; toàn xã có 1.558 hộ đạt 08 tiêu chuẩn hộ gia đình nông thôn mới, chiếm 59% so với tổng số đăng ký. 

Triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI)  về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức tốt việc lấy ý kiến của Nhân dân trước khi ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện các công trình để người dân được góp ý vào các dự án phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà điển hình nhất là xây dựng đường nhựa Giồng Chanh với tổng chiều dài là 783,6 m,  với số tiền 880 triệu đồng từ nguồn vốn 135; đường nhựa Căn nom dài 900m; đường nhựa Cós Xoài dài 450m từ nguồn vốn Ban Quản lý dự án huyện;…

Mặt trận Tổ quốc thường xuyên củng cố Ban Công tác Mặt trận ấp. Kết hợp với các ngành vận động Quỹ An sinh xã hội được 212,200 triệu đồng; tham gia giám sát việc thực hiện các công trình giao thông nông thôn, xây dựng công trình thủy lợi, các cơ sở hạ tầng, tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hội Cựu chiến binh tổ chức thành công đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; vận động quỹ hùn vốn được 86,900 triệu đồng cho 14 hội viên mượn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 57 cán bộ hội viên, phối hợp các ngành đi vận động sửa chữa đường nông thôn ấp Nô Pộk được 5 triệu đồng, vận động Mạnh Thường Quân thuộc hội quán nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh phát 450 phần quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo với số tiền trên 150 triệu đồng. Hội Nông dân tổ chức hội nghị hội viên chi hội 7 ấp, hội thi cán bộ hội giỏi cấp xã năm 2017, sắp xếp lại các tổ hội nghề nghiệp được 14 tổ, thành lập 3 tổ hùn vốn xoay vòng có 61 thành viên với số tiền 7,7 triệu đồng, nâng tổng số 10 tổ, có 201 thành viên với tổng số tiền đóng góp đến nay 118,6 triệu đồng cho 106 hội viên vay, vận động hỗ trợ Quỹ Nông dân được 4,650 triệu đồng, phát triển 01 tổ nuôi bò sinh sản do Quỹ hỗ trợ Trung ương đầu tư. Vận động đất cho hội viên nghèo sản xuất được 01 hộ với diện tích 0,1 ha. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư mới cho 102 hộ với số vốn 1,876 tỷ đồng, thu hồi nợ đến hạn 07 hộ với số vốn 88,5 triệu đồng, thành lập 01 Câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” có 12 thành viên. Hội Phụ nữ đăng ký xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” với số tiền 280,4 triệu đồng, duy trì 01 tổ phụ nữ “đảm đang” có 10 thành viên, duy trì 7 Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” 143 thành viên, và 04 tổ phụ nữ thực hiện tiêu chí “3 sạch” có 80 thành viên, 7 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” thành lập 01 tổ “Rào xanh, ngõ sáng” có 10 thành viên; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện huy động vốn 1,416 tỷ đồng cho 223 lượt hộ vay,... Đoàn Thanh niên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, thành lập 01 tổ hùn vốn có 10 thành viên với số tiền 11 triệu đồng, vận động đoàn viên, thanh niên dọn dẹp cảnh quan môi trường, thu gom rác thải được 14 cuộc, có 280 lượt đoàn viên thanh niên tham gia…; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quản lý 2,703 tỷ đồng, có 143 lượt đoàn viên, thanh niên vay. Công đoàn cơ sở phát động công đoàn viên nữ thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thành lập 01 tổ góp vốn xoay vòng trong đoàn viên gồm 10 thành viên góp 300.000 đồng/người/tháng; tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Khối Dân vận xã xây dựng, hướng dẫn tiêu chí thi đua đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các loại hình để Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” cụ thể hóa tiêu chí thi đua đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017; triển khai thực hiện các nội dung Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị  (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Chỉ đạo Mặt trận và các ngành Đoàn thể tiếp tục thực hiện công văn số 120-CV/HU ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU ngày 10/05/2016 về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban dân vận, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Phối hợp Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị 26-CT/TU, Chỉ thị 15-CT/TU.

Tuy nhiên, công tác dân vận trên địa bàn xã còn vài hạn chế. Mặt trận và các đoàn thể tuy có xây dựng kế hoạch cụ thể nhưng công tác phối hợp tuyên truyền lại chưa sâu rộng, việc nắm bắt thông tin dư luận trong Nhân dân có lúc chưa kịp thời. Công tác vận động quần chúng, việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn chậm. Việc phân công cán bộ dự sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội chưa được thường xuyên, phương thức, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, một số chi hội trưởng còn lúng túng trong việc điều hành sinh hoạt. Công tác dân vận của chính quyền và cơ quan nhà nước có lúc chưa chủ động, nhất là việc phân công nhiệm vụ.

Năm 2018, Khối Dân vận xã tập trung tham mưu Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận thông qua cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận theo Công Văn số 120-CV/HU, ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc thực hiện Quy định số 784- QĐ/TU, ngày 10/5/2016 về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”, Công văn số 357-CV/HU của Huyện ủy “Về thực hiện công tác dân vận tham gia quy hoạch xây dựng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội”; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả của cơ quan nhà nước các cấp”, triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, sơ kết, tổng kết các văn bản có liên quan đến công tác dân vận của Trung ương và tỉnh; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/02/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/HU, ngày 16/9/2013 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng ủy năm 2018 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 28/2/2012 của Huyện ủy “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”./.

Bài, ảnh: Diệu Linh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 183
  • Tất cả: 234370