Công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Tỉnh ủy Trà Vinh có Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/10/2011 “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 04/5/2016 “Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 

Năm 2011, với xuất phát điểmthấp, hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế-xã hội, đời sống và thu nhập của nông dân còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộnghèo còn khá cao (chiếm 20,13%); thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 19,5triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt chiếm 91,5%; sử dụng nướchợp vệ sinh chiếm 94,8%; hố xí hợp vệ sinh chiếm 29,6%; mức độ đạt các tiêu chínông thôn mới của các xã lúc đầu còn thấp, bình quân toàn tỉnh đạt 4,9 tiêuchí/xã, trong khi đó, nguồn lực đầu tư của Trung ương còn hạn chế, nguồn lựccủa tỉnh không nhiều để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới. Trước tình hình đó, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ban,ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựngnông thôn mới; sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa các cấp,các ngành và địa phương đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc,tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương xây dựng nôngthôn mới. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng về thủy lợi, điện, đường, trường,trạm, các thiết chế văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở dân cư,… phục vụ sản xuất vàđời sống dân sinh khu vực nông thôn được đưa vào sử dụng, đã góp phần hoànthành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

        Xác định công tác dân vận tham gia xây dựngnông thôn mới chủ yếu là tuyên truyền, vận động nên các ngành, các cấp đã chủđộng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đadạng, phong phú, đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cánbộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dântrong tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả thời gian qua, đã tuyên truyềntrên 27.285 cuộc, với 862.234 lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền chủyếu xoay quanh 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; các cơ chế chính sáchliên quan đến chương trình; 06 nội dung ấp nông thôn mới, 08 tiêu chuẩn hộ giađình nông thôn mới,... Bên cạnh đó, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còntổ chức lồng ghép nhiều cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới như: BanDân vận Tỉnh ủy tổ chức nâng cao hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với nângchất lượng hoạt động và sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức 14 lớp tập huấn về kinhtế hộ sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị kinh tế thị trường cho 959 học viênlà cán bộ, đoàn viên, hội viên Mặt trận, đoàn thể các cấp tại 18 xã điểm xâydựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lồng ghép cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựngnông thôn mới. Hội Nông dân tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vậtnuôi nâng cao thu nhập, định hướng lại hình thức tổ chức sản xuất; tổ chức hộithi “Nông dân với môi trường xanh, sạch, đẹp”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyêntruyền xây dựng gia đình “05 không, 03 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nôngthôn mới. Tỉnh đoàn Trà Vinh với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nôngthôn mới”. Hội Cựu chiến binh, với phong trào “Nêu gương sáng, hiến kế, hiếncông xây dựng quê hương đất nước” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binhgương mẫu” vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nôngthôn mới, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình; tham gia xây dựng cơsở hạ tầng nông thôn; chăm lo giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống; xóa nhàtạm trong cựu chiến binh,... Từ đó, công tác dân vận đã góp phần tích cực vàothực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoànthành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong tổng số 85 xã được tỉnh chọnxây dựng nông thôn mới, hiện có 23 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 13xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Có 137.289 hộ đạt chuẩnhộ nông thôn mới, chiếm 61,47% trên tổng số hộ phát động; 197/682 ấp đạt chuẩnấp nông thôn mới, chiếm 28,88% trong tổng số ấp. Về giao thông nông thôn, nhiềuđịa phương đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, công ty, doanhnghiệp để hỗ trợ xây dựng đường bêtông, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đấtđể làm đường, từ đó hệ thống giao thông có bước phát triển vượt bậc cả về sốlượng và chất lượng, cụ thể trên địa bàn 85 xã các tuyến đường liên xã đượcnhựa hóa đúng theo quy định, đạt 92%; đường liên ấp được nhựa hóa, bêtông hóa,đạt 55,6%; các tuyến đường ngõ, xóm được bêtông hóa, đạt 44,7% và đường trụcchính nội đồng được cứng hóa, đạt 29,5%. Về thủy lợi, được sự hỗ trợ của Trungương, địa phương, Ban Chỉ đạo các xã đã vận động Nhân dân hiến đất, cây cối,hoa màu,... phục vụ cho nạo vét, đào mới các tuyến kinh trên địa bàn các xã,hiện có 4.217 km tuyến kênh (trong đó, có 547,29 km kênh cấp I; 1.601,38 kmkênh cấp II; 2.069,11 km kênh cấp III); kiên cố được 1.434/2.220 cống bọng trênđịa bàn 85 xã, đạt 64,6%, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêuphục vụ sản xuất nông nghiệp. Về điện nông thôn, 100% xã có điện lưới quốc gia,trong đó có 263.000 hộ sử dụng điện an toàn, đạt 98,4%. Về cơ sở vật chất vănhóa, đã đầu tư trên 300 công trình cơ sở vật chất các loại; có 40/85 nhà vănhóa xã cơ bản đạt chuẩn, chiếm 47%; 243/680 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, chiếm35,7%; 25 sân vận động ở các xã phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao củađịa phương,... Có thể nói, nhờ làm tốt công tác dân vận, thực  hiện tốtQuy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Nhân dânđồng tình hưởng ứng, người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựngcổng ngõ sạch, làm cầu đường nông thôn, tăng gia sản xuất phát triển kinh tếgia đình, xóa nhà tạm bợ, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, ấpvăn hóa, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động,… góp phần làmđổi mới bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nânglên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

            Phương hướng sắp tới có những vấn đề đặt ravề đổi mới công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mớihiện nay: 

            Đổi mới công tác dân vận phải gắn liền vớiphát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nhất là thựchiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân biết, dân kiểm tra”. Trong xây dựngnông thôn mới, Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục xác định và đẩymạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, côngchức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, xem đây là một nhiệm vụ chínhtrị, thường xuyên của các ngành, các cấp để huy động cả hệ thống chính trị vàtoàn xã hội tham gia; chú trọng tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới đếntừng cá nhân, tổ chức, hộ gia đình bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thựcđể người dân thấy được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Dânvận, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng phát động toàn xãhội thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức và xác định tầm quantrọng của mình trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị, cấp ủy đảng,chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp phải chủ động làm tốt công tác tư tưởngcho người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, chương trình, kếhoạch xây dựng nông thôn mới. Thảo luận, đối thoại dân chủ với những hình thức,nội dung, cách làm cụ thể, thiết thực sẽ “khai thông” tư tưởng của Nhândân. 

            Tổ chức cho Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đềán, xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đây làkhâu không thể thiếu, bởi trách nhiệm của các chủ thể phải cho dân biết, dânbàn, dân làm, dân kiểm tra; mặt khác sẽ phát huy được trí tuệ, sự góp ý chânthành, đúng đắn, kịp thời của Nhân dân. Làm cho việc xây dựng nông thôn mớiphải là một công trình của tập thể, tự nguyện, tự giác của người dân; qua đó cónhững điều chỉnh, bổ sung về thiết kế, phương thức, biện pháp tiến hành phù hợpvới nguyện vọng của Nhân dân. Các nguồn lực đóng góp của Nhân dân cũng như Nhànước đầu tư đều phải được công khai cho Nhân dân biết, để Nhân dân tham giakiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính, xây dựng cơ sở vật chất,… trongxây dựng nông thôn mới. 

            Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn vớixây dựng nông thôn mới nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân theophương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” các vấn đề phát triểnkinh tế, xã hội của địa phương; các chương trình phục vụ kinh tế nông thôn;chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, xâydựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi, nhà văn hóa,…

            Coi trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệmcác phong trào về xây dựng nông thôn mới. Giúp cấp ủy, chính quyền, hệ thốngchính trị có thêm những tri thức, kinh nghiệm, cách làm hay cả về nội dung,phương thức tiến hành cũng như nắm được những hạn chế, vướng mắc trong chỉ đạothực hiện.

            Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắnvới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” củaMặt trận Tổ quốc; phong trào xây dựng gia đình “05 không, 03 sạch” của Hội Liênhiệp Phụ nữ; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Tỉnhđoàn; phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập, địnhhướng lại hình thức tổ chức sản xuất” của Hội Nông dân; phong trào “Nêu gươngsáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”của Hội Cựu chiến binh./.

                                                                                                Bài: Kim Hiền


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 176
  • Tất cả: 234363