Hội Nông dân huyện Cầu Ngang với vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội Nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 673 của Hội Nông dân tỉnh về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2010-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, đến nay việc thực hiện công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân huyện Cầu Ngang trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nổi bật.

Hội nghị giao ban sinh hoạt chuyên đề của Ban Dân vận, Mặt trân, đoàn thể huyện Cầu Ngang

Với vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện phối hợp các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền về mục đích yêu cầu của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vị trí, vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho hội viên, nông dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình vận động. Kết quả trong năm 2016, đã tổ chức được 2.252 cuộc họp sinh hoạt Ban Chấp hành hội từ huyện đến cơ sở và chi, tổ hội với 38.640 lượt người dự, trong đó đã chủ động và lồng ghép tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới được 421 cuộc, có 7.578 hội viên, nông dân dự,tập trung làm rõ và cụ thể các tiêu chí 9, 13, 17, 18, 19 về nhà ở, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và an ninh trật tự xã hội. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã và đang tập trung nâng chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã Kim Hòa,Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Bắc, hoàn thiện quy chế hoạt động của Câu lạc bộ xã Vinh Kim nhằm góp phần hoàn thiện 19 tiêu chí vào cuối năm 2016.

            Hội Nông dân huyện phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Phòng Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn như: Chuyển giao khoa học-kỹ thuật 282 lớp, có 12.480 hội viên, nông dân tham dự; dạy nghề nông thôn được 25 lớp, có 715 hội viên và con em hội viên. Xây dựng và giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân đang quản lý với số tiền 1,778 tỷ đồng, trong đó vốn của Trung ương 650 triệu, vốn của tỉnh 850 triệu và của huyện 100 triệu đồng.Đến nay đã đầu tư xây dựng 04 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản ở xã Vinh Kim, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Mỹ Hòa và Trường Thọ. Từ nguồn vốn, các cơ sở hội vận động được 178 triệu đồng, đã đầu tư cho 16 hội viên vay chăn nuôi và mua bán nhỏ. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc ủy thác vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo bền vững và các chương trình khác qua Hội Nông dân với số tiền 15 tỷ đồng, nâng tổng số đến nay được trên 98 tỷ đồng. Vận động hội viên tham gia thực hiện 15 công trình thủy lợi nội đồng, sửa chữa đường dal,làm đường giao thông nông thôn liên ấp với 354 ngày công, hiến 1.953 m2 đất.Các cấp hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục và trợ giúp pháp lý 1.569 cuộc, cho 43.932 lượt hội viên, nông dân. 

            Quá trình tham gia thực hiện nông thôn mới có một số thuận lợi cơ bản: (1) là thành viên Ban Chỉ đạo và Hội Nông dân huyện thường xuyên nắm kế hoạch, quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo huyện, từ đó xác định được phần việc chủ yếu của mình trong quá trình tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát huy vai trò chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới; (2) quá trình tuyên tuyền, vận động, các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để làm nòng cốt trong phong trào; (3) cán bộ và hội viên, nông dân có quyết tâm, nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là phương án quy hoạch tổng thể của địa phương. 

            Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế là: (1) trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương vàviệc phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện 05 tiêu chí xây dựng nông thôn mới do Hội Nông dân huyện làm nòng cốt có lúc còn hạn chế, chưa kịp thời;(2) công tác tuyên truyền, vận động có nơi chưa đi vào chiều sâu, việc cụ thể hóa công việc của từng nhóm cộng đồng, cụm dân cư, nhất là vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới chưa thực sự giữ vai trò nòng cốt; (3)phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới giữa cụm dân cư, hộ gia đình chưa tạo động lực mạnh để thúc đẩy phong trào chung.

            Nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Cầu Ngang đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2016 và năm 2017 với một số nội dung:

            1. Ban Thường vụ huyện Hội phụ trách tại xã phối hợp Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy các chi, tổ hội, hội viên tiêu biểu từ các phong trào; đôn đốc các tập thể, cá nhân phấn đấu thể hiện vai nòng cốt phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng các Câu lạc bộ Chung tay xây dựng nông thôn mới để tiếp tục làm nòng cốt trong phong trào.

            2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích yêu cầu việc xây dựng nông thôn mới, cơ chế chính sách của Nhà nước trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhiệm vụ, phần việc của cộng đồng; thường xuyên giới thiệu, nhân rộng các điển hình trong sinh hoạt chi, tổ hội có mô hình tốt,cách làm hay, hướng tập trung hoạt động vào việc hoàn thành các tiêu chí do Hội Nông dân làm nòng cốt.

            3. Củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động của các tổ kinh tế hợp tác, các hợp tác xã trong phạm vi hoạt động của Hội Nông dân, xây dựng mới các tổ hợp tác theo Nghị định 151/NĐ-CP của Chính phủ kết hợp với xây dựng cơ sở hội đạt trên 85% vững mạnh toàn diện, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh theo tiêu chí thi đua do Hội Nông dân tỉnh giao; tâp trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội./.

                                                                                                Bài, ảnh: Diệu LinhĐăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 912
  • Trong tuần: 4 275
  • Tất cả: 242129