Công tác dân vận chính quyền, những bước chuyển biến
Trà Vinh là tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy khá hoàn chỉnh, là vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn (85 xã, 10 phường, 11 thị trấn); dân số trên 01 triệu người, có 03 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa (trong đó dân tộc Khmer chiếm 32%), diện tích tự nhiên 2.341,2 km2, với 65 km bờ biển nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 đạt 8,12%, tổng thu ngân sách ước đạt 2,914 tỷ đồng, văn hóa-xã hội có nhiều tiến độ, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,05%/năm, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, thông tin, tuyên truyền, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, việc phát huy dân chủ của Nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội, từ đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Trong những thành tựu đó có sự đóng góp của công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 7,61%, số liệu điều tra 9 tháng đầu năm 2016), công tác dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm hiệu quả thấp, thu nhập và đời sống một bộ phận người dân còn thấp, nhất là vùng nông thôn; một số phần tử lợi dụng dân tộc-tôn giáo, tập hợp lực lượng hoạt động chống phá, truyền đạo trái phép,… còn xảy ra, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính chưa cao; tiếp công dân, đối thoại ở một số ngành, lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức ảnh hưởng đến chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

Trước tình hình đó, cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp xác định một trong những nhiệm vụ góp phần quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh là phải thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân với Đảng, chính quyền. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, thể hiện qua công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, giảm đáng kể sự phiền hà của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch dân sự, công tác hoặc giải quyết các hồ sơ có liên quan,... Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra tình hình triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 09 Đảng bộ huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh. Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức giám sát, hội nghị triển khai hướng dẫn, sơ, tổng kết công tác bầu cử, họp mặt, công bố, niêm yết danh sách các đại biểu và tổ chức 50 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với khoảng 15.000 cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy vai trò giám sát các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ, tăng cường đôn đốc, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức 85 cuộc tiếp xúc cử tri, có 7.225 lượt cử tri tại 9 huyện, thị xã, thành phố tham dự. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng, ổn định tình hình lao động việc làm trên địa bàn, bình ổn thị trường, ứng phó triều cường, khô hạn, xâm nhập mặn, kịp thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại trong sản xuất. Các ngành, địa phương thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, 1.445 thủ tục hành chính được cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết, 115 thủ tục hành chính được cắt giảm 1/3 thời gian, 39 thủ tục hành chính được cắt giảm 1/4 thời gian, 88 thủ tục hành chính giữ nguyên không cắt giảm thời gian, kịp thời thể chế hóa các văn bản sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tuyên truyền chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm, công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra công vụ của cán bộ, công chức được thực hiện tốt; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận tạo sự chuyển biến trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp để giải quyết những kiến nghị, tồn đọng kéo dài gây bức xúc, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Lực lượng vũ trang trực đảm bảo các ngày lễ, tết, các đợt sinh hoạt chính trị của tỉnh, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương; phối hợp chính quyền địa phương quản lý tốt các đối tượng phạm tội, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện 25.224 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, cháy nổ,..., giữ vững an ninh chính trị, an toàn an ninh biên giới, an ninh nông thôn, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại của Nhân dân và các thủ tục hành chính về an ninh trật tự. 

Công tác dân vận chính quyền năm 2016 đạt được một số kết quả nổi bật. Các cấp, các ngành, các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, chủ động ứng phó với triều cường, khô hạn, xâm nhập mặn, có 450 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả, mang lại thu nhập cho người dân tiếp tục được nhân rộng, cấp đăng ký kinh doanh cho 220 doanh nghiệp, 300 chi nhánh và địa điểm kinh doanh, vốn đăng ký 1.043 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.379 lao động; các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được ban hành kịp thời, các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, có 21 xã đạt 19 tiêu chí, 09 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 55 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 169 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, 39/106 xã, phường, thị trấn văn hóa, 752 ấp, khóm văn hóa, 1.292 cơ quan, trường học, chợ, cơ sở tín ngưỡng văn minh, tư vấn cho 10.716 lao động, giải quyết việc làm cho 56.946 lượt lao động; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân biết những nội dung Nhân dân bàn và tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, giám sát gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các công trình, dự án, chủ trương, chính sách an sinh xã hội ở địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân,...; việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả cụ thể, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được vận dụng hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công việc, phát huy được tính năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị ngày càng tốt hơn, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân, toàn tỉnh có 100% huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức 55 cuộc đối thoại và tập huấn nghiệp vụ, trợ cấp cho người có công cách mạng, trợ giúp xã hội hàng tháng và trợ cấp khó khăn cho 94.857 lượt người, giúp đỡ 35.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà và hỗ trợ phát triển sản xuất với số tiền 13,241 tỷ đồng, 3.158 hồ sơ được xét duyệt, công nhận, phong, truy tặng, bàn giao, chi trả trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công, người nhiễm chất độc hóa học, cấp 24.618 thẻ bảo hiểm y tế, 1.722 lao động vay giải quyết việc làm với số tiền 21,912 tỷ đồng, 210 người đi xuất khẩu lao động, 2.160 lao động được đào tạo nghề; công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập các tình huống tác chiến, trị an, trực sẵn sàng chiến đấu, tập huấn dân quân tự vệ, tham gia xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận luôn được các Đảng ủy lực lượng vũ trang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối hợp giữa Ban Dân vận cấp ủy với các sở, ngành, địa phương được thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp trên các lĩnh vực công tác đã ký kết qua tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết và tiếp tục ký kết chương trình phối hợp thời gian tới.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành động, kết hợp công tác dân vận chính quyền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững quốc phòng-an ninh, cải cách hành chính, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân thông qua vận dụng “Dân vận khéo” mỗi khi thực tế có phát sinh những vấn đề, tình huống khó khăn đã rà soát 1.687 thủ tục hành chính, bãi bỏ 1.249 thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 18.860 lượt người dân, cấp 216m3 nước cho 1.648 lượt hộ gia đình giúp dân khắc phục hạn, mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu, có 809 tổ tự quản, 63 ấp an toàn về an ninh trật tự, 103 xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác dân vận chính quyền tỉnh Trà Vinh đã có những chuyển biến tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một, tiếp tục triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cuộc vận động Quỹ An sinh xã hội năm 2017, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Hai, tiếp tục củng cố kiện toàn cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016- 2020 của UBND tỉnh,…; kiểm soát, rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao năng lực của các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ góp phần hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn tồn đọng kéo dài gây bức xúc cho người dân dẫn đến khiếu nại vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Ba, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, dân tộc-tôn giáo, tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định tại Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ làm công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Bốn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin, đối thoại với Nhân dân, đề xuất các giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh ở địa phương, địa bàn trọng điểm, đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững quốc phòng-an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với chính sách hậu phương quân đội, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tuyển quân, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, hiệu quả.

Bài: Anh Đào

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 176
  • Tất cả: 234363