Công tác dân vận với ngành Y tế
Sau khi ký kết Chương trình phối hợp số 54-CTrPH/BDV-SYT, ngày 12/03/2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp số 74/CTr-BDVTW-BYT, ngày 12/12/2014 của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế và Hướng dẫn số 37-HD/BDVTW, ngày 04/02/2015 của Ban Dân vận Trung ương đến cán bộ dân vận, đội ngũ y, bác sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, y, bác sĩ theo phương pháp “Dân vận khéo”.

Năm 2016, công tác dân vận với ngành Y tế đạt được một số kết quả nổi bật. Hai ngành triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo hệ thống dọc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các phòng, trung tâm y tế, đơn vị trực thuộc Sở Y tế nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đường lối, chủ trương, cách thức thực hiện công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền; xây dựng các chính sách về y tế, sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, kỹ năng làm công tác dân vận của cán bộ, công chức, y, bác sĩ phải giỏi về chuyên môn, gương mẫu trong công tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và 12 điều y đức của ngành Y tế, góp phần định hướng dư luận, tránh ý kiến trái chiều, thiếu khách quan, tạo niềm tin và sự đồng thuận của xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đồng hành, chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Hai ngành thường xuyên theo dõi nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng trong dân, khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân thông qua các buổi dự sinh hoạt chi, tổ hội để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, quan tâm giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân và ngành Y tế; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Dân vận. Hàng năm nhân các ngày lễ tết có tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, người nghèo với số tiền 2.954,7 tỷ đồng; thiết lập đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, rút gắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; quan tâm thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực y tế và hoạt động của ngành Y tế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập thể, cá nhân, đề cao tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin cho Nhân dân hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, diễn biến kết quả về chính sách y tế và hoạt động của ngành Y tế, không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới hoạt động của ngành, gây mất niềm tin trong Nhân dân; phát huy ý thức của người dân đối với vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chế độ chính sách y tế, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Định kỳ tổ chức họp giao ban công tác dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh nắm tình hình hoạt động, thông tin, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm và hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân góp phần giúp đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu, gần gũi hơn với đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; tổ chức nhiều cuộc hội nghị, míttinh, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác dân vận của ngành y tế, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế, quy trình về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm 2016 có 31 đồng chí dự lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ làm công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 74/CTr-BDVTW-BYT, ngày 12/12/2014 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế; Hướng dẫn số 37-HD/BDVTW, ngày 04/02/2015 của Ban Dân vận Trung ương; Chương trình phối hợp số 54-CTrPH/BDVTU-SYT, ngày 12/03/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân lồng ghép với các cuộc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế nhận thức tốt về vị trí, vai trò công tác dân vận của ngành Y tế.

Hai, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình dư luận, việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai ngành liên quan đến lĩnh vực y tế và hoạt động của ngành Y tế, xây dựng kỹ năng làm công tác dân vận nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong khám, chữa bệnh, quan hệ, giải quyết công việc với Nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng biện pháp xử lý, giải quyết.

Ba, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế, chương trình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế; góp ý, phản biện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế.

Bốn, chọn điểm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong ngành Y tế, thực hiện tốt phương châm “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”, kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; phối hợp Ban Dân vận cấp ủy tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

Bài: Anh Đào

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 176
  • Tất cả: 234363