Điện lực Trà Vinh: Tập huấn công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền theo Quyết định 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Công văn số 3013/UBND-TH, ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh “Về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Quyết định số 553/QĐ-UBND “Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” nhằm cụ thể hóa các nội dung, phương thức thực hiện, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên, đại diện công nhân, viên chức, lao động về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận chính quyền tại Công ty Điện lực Trà Vinh ngày 12/5/2017

Căn cứ quy định và hoạt động thực tế của Công ty Điện lực Trà Vinh có chức năng quản lý, vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đại tu thiết bị, thiết kế lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh của công ty tập trung vào 10 nội dung gắn với phương thức và trách nhiệm thực hiện từng phần việc cụ thể.

Thứ nhất, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp về công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của công ty. Các văn bản cần triển khai để nâng cao nhận thức về nhiều mặt, trong đó đối với công ty phải tập trung làm rõ giai cấp công nhân, phụ nữ, thanh niên, trí thức của ngành và doanh nghiệp. Phương thức thực hiện là tuyên truyền, quán triệt, triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp hoạt động của công ty và đảm bảo giáp tay cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại 23 phòng, ban, đơn vị trực thuộc gồm: 01 Văn phòng, 11 phòng nghiệp vụ, 01 Ban Quản lý Dự án, 01 phân xưởng cơ điện và 09 Điện lực trực thuộc; 13 Chi bộ trực thuộc; 14 Tổ Công đoàn, 09 Công đoàn bộ phận; 10 Chi đoàn Thanh niên. Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc chỉ đạo từng chi bộ trực thuộc, phòng, ban, chi nhánh điện lực huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt. 

Thứ hai, cụ thể hóa các nội dung công tác dân vận chính quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty với các nội dung cơ bản: (1) gắn kết chặt chẽ với chức năng và từng hoạt động thường ngày của công ty trong thực hiện quản lý, vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đại tu thiết bị, thiết kế lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh; (2) phát huy quyền làm chủ của công nhân, viên chức, lao động trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh, trong mối quan hệ với khách hàng của công ty là toàn thể Nhân dân; (3) tạo điều kiện cho các đoàn thể của công ty giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phương thức thực hiện chủ yếu là lồng ghép các nội dung cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền vào chương trình, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân về điện và đảm bảo hiệu quả hoạt động của công ty. Trách nhiệm thực hiện giao cho bộ phận phụ trách công tác dân vận chính quyền tham mưu Ban Giám đốc nghiên cứu nội dung các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận chính quyền từ Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy Khối doanh nghiệp để cụ thể hóa vào hoạt động thường ngày của công ty; phân công trách nhiệm từng tổ chức, bộ phận phối hợp thực hiện.

Thứ ba, tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của công ty về chương trình, kế hoạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vấn đề đảm bảo an toàn điện và kỷ luật lao động, tiền lương và thu nhập,… Phương thức xác định các phần việc này gồm nhiều hình thức phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty và lao động của công nhân, viên chức, lao động, từng phòng, ban. Trách nhiệm thực hiện thuộc về Đảng ủy chỉ đạo, lãnh đạo việc tổ chức lấy ý kiến; Ban Giám đốc, các phòng, ban, các chi nhánh điện lực huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Hình thức có thể thông qua các cuộc họp, hội nghị hoặc trên mạng thông tin nội bộ, niêm yết,… của công ty nhằm cụ thể hóa cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” (dân ở đây trong phạm vi hẹp là công nhân, viên chức, lao động từng phòng, ban, chi nhánh,…trực thuộc công ty).

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phương thức sản xuất, kinh doanh,… gồm các quy trình, hồ sơ thủ tục, văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tốt mối quan hệ với khách hàng, kế hoạch triển khai tiết kiệm điện, các quy định đảm bảo an toàn sử dụng điện và điều kiện lao động của công nhân,… theo tiêu chí hướng đến là tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo công ty, nâng cao thu nhập của công nhân, viên chức, lao động công ty; tạo sự hài lòng trong Nhân dân và giải quyết kịp thời các nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trong sinh hoạt, lao động, sản xuất; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đối với ngành, từ đó nâng cao uy tín của ngành. Phương thức thích hợp thực hiện phần việc này là niêm yết công khai các hồ sơ thủ tục, quy trình thực hiện để Nhân dân dễ hiểu, dễ làm; công nhân, viên chức, lao động dễ nhớ và thực hiện. Trách nhiệm thực hiện thuộc từng phòng, ban, chi nhánh điện lực huyện, thị xã, thành phố.

Thứ năm, tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng thông qua tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích khách hàng và sản xuất, kinh doanh của công ty. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với khách hàng để thực hiện tốt mối quan hệ của công ty-nơi cung cấp dịch vụ phục vụ Nhân dân với khách hàng là người mua và sử dụng điện; tùy từng vấn đề khách hàng đặt ra công ty giải quyết, hướng dẫn thực hiện trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Công ty tổ chức và phân công bộ phận tiếp xúc khách hàng, cán bộ, viên chức trực tiếp ở bộ phận này là có tác phong, kỹ năng công tác dân vận cơ bản biết gần dân, lắng nghe dân, gương mẫu, dân chủ, chân tình, thận trọng, khoa học và “Dân vận khéo” với khách hàng trong xử lý từng hình huống cụ thể. Để đảm bảo thực hiện tốt, lãnh đạo công ty, các đoàn thể theo dõi, giám sát và nắm tình hình dư luận trong Nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Đó là văn hóa, đạo đức của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành điện về độ tin cậy đối với Nhân dân trong thực hiện chức năng quản lý điện, kinh doanh điện, độ an toàn và sự phục vụ kịp thời nhu cầu của Nhân dân, qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với ngành; việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định của công ty đặt ra đối với cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Đảng ủy, lãnh đạo công ty phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động gắn với từng vị trí việc làm cụ thể; điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định của ngành đảm bảo sát thực tế, đạt hiệu quả. Trách nhiệm thực hiện chính phần việc này thuộc về Ban Giám đốc, từng phòng nghiệp vụ, chi nhánh xây dựng quy chế, quy định gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Thứ bảy, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở tại công ty theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 16/6/2013 của Chính phủ “Về quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” thực chất là cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tại các doanh nghiệp. Phương thức tiến hành tập trung vào việc xây dựng và ban hành 03 quy chế: (1) quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, (2) quy chế đối thoại tại nơi làm việc, (3) quy chế hội nghị người lao động. 03 quy chế phải đảm bảo thực hiện công khai cho người lao động biết, người lao động tham gia ý kiến, người lao động quyết định, người lao động kiểm tra, giám sát theo các nội dung đã được quy định trong Nghị định. Thực hiện các quy định về hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc như: Cung cấp và trao đổi thông tin qua hệ thống phát thanh, hòm thư góp ý, biểu quyết tại các cuộc họp, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và thông qua nhiều hình thức khác. 

Trong lĩnh vực này, trách nhiệm thực hiện cần phân định rõ. Đảng ủy theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành các quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh điện lực huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của công ty thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị định 60 tại công ty; phân công thành viên viên; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch; sơ kết, tổng kết; đề xuất khen thưởng,…

Thứ tám, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của công ty trên các lĩnh vực quản lý, vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đại tu thiết bị, thiết kế lưới điện phân phối; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sẵn có của công ty thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phương thức “Dân vận khéo” ở đây rất phong phú, đa dạng và quy mô nhỏ, vừa sức như tuyên truyền khéo, vận động khéo, xử lý tình huống khéo,… trong mối quan hệ nội bộ giữa lãnh đạo công ty với công nhân, viên chức, lao động và nhất là giữa công ty với khách hàng. Trách nhiệm thực hiện công tác này thuộc về từng phòng, ban, chi nhánh, từng cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nghiên cứu, sáng tạo phương pháp dân vận ứng dụng vào điều kiện, hoàn cảnh lao động, làm việc.

Thứ chín, phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở của công ty thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”. Cần hiểu cơ bản, cụ thể các khái niệm và phần việc như sau:

(1) Giám sát là việc theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản biện xã hội là nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

(2) Góp ý xây dựng Đảng bao gồm góp ý với các tổ chức Đảng là dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận,... của Đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng trước mỗi kỳ đại hội. Đối với đảng viên gồm việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với Nhân dân.

(3) Góp ý xây dựng chính quyền bao gồm góp ý với cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Góp ý với cá nhân về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang; nhất là người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Xuất phát từ công việc và số đoàn thể hiện có tại công ty, phương thức thực hiện nhiệm vụ này giao cho Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn cơ sở của công ty nghiên cứu, theo dõi các hoạt động của Đảng ủy, hoạt động của công ty để thống nhất chọn nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại công ty. Đảng ủy, Ban Giám đốc tạo điều kiện cho 02 đoàn thể thực hiện.

Thứ mười, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của công ty góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với 09 nội dung, trách nhiệm đã nêu trên. Ban Giám đốc, từng phòng, ban, chi nhánh huyện, thị xã, thành phố báo cáo; Đảng ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá; sơ kết, tổng hợp; khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tóm lại, công tác dân vận chính quyền có vị trí quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác này vừa góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh của công ty vừa góp phần phát huy quyền làm chủ của mọi người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động của công ty hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kinh tế kỹ thuật và thực hiện tốt công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa, đại tu thiết bị, thiết kế lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 180
  • Tất cả: 234367