Công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017
Năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý xã hội; các ngành, lĩnh vực được quan tâm đầu tư, các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, công tác thông tin tuyên truyền từng bước được cải thiện; các phong trào thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,… tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh,… trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Đồng Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2017

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực; diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; giá cả đầu ra nông sản chưa ổn định, lợi nhuận thấp làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm đầu ra trên địa bàn tỉnh còn ít; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, ma túy; công nghệ thông tin phát triển nhanh, phần tử xấu thông qua mạng internet để tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tham gia chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước,… ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Thông qua các cuộc hội nghị đảng viên, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,… các ngành, các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; vai trò, vị trí của công tác dân vận chính quyền và tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc về công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1893-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh; Chương trình phối hợp số 161-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 28/12/2016 giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020. Kết quả, đã tổ chức được 1.014 cuộc, có 29.317 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự.

Thực hiện công tác dân vận gắn với Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước; đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào Nghị quyết, chương trình công tác hàng năm của cấp ủy xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xét công nhận danh hiệu thi đua đối với cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh hàng năm. Các sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (từ 7 đến 10 thành viên), trong đó Bí thư Đảng ủy (hoặc chi bộ) làm Trưởng ban, tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (từ 30 đến 45 thành viên/huyện), do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (Thị ủy, Thành ủy) làm Trưởng ban, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn để theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt Quy chế hoạt động tại cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, minh bạch các hoạt động về tài chính, chi tiêu, mua sắm; dân chủ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính,…đúng quy định. Nổi bật trong công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 có: Công ty Điện lực Trà Vinh mở chuyên mục công tác dân vận chính quyền trên Tủ sách pháp luật trực tuyến, cập nhật các văn bản về dân vận chính quyền của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản chỉ đạo công tác dân vận của ngành để phục vụ cho nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân phường, xã thuộc thành phố Trà Vinh bằng hình thức lồng ghép tổ chức lấy ý kiến người dân về các dự thảo văn bản của cấp trên, quy hoạch đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn thành phố, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được hơn 65 cuộc có hơn 2.658 lượt người dự. Đài Truyền thanh thành phố và các Trạm truyền thanh phường, xã tuyên truyền 4.175 tin, bài trên phương tiện truyền thanh.

Công tác dân vận gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ, chính sách, bảo trợ xã hội cho các đối tượng: Người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà cho cán bộ đã nghỉ hưu, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ, tết; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đóng góp các loại quỹ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,… đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo tinh thần phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện chính sách xã hội có: Thành phố Trà Vinh đã kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và phường, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 1.618 cuộc, với 106.518 lượt người tham dự, lồng ghép tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới tại cơ quan; hoàn thành 23/23 dự án khu Lia, 07/07 trường học, 06/07 nhà văn hóa cộng đồng, 01/03 công viên, 21 trụ sở ban nhân dân khóm và 01 khu tái định cư, có 15.400 người dân được tiếp cận trực tiếp với cơ sở hạ tầng. Làm mới, nâng cấp 14.100m đường nhựa và 38.176m đường bê tông. Xây dựng và nâng cấp các hệ thống thoát nước tổng chiều dài 115.299m, có 8.100 hộ gia đình được đấu nối vào các tuyến cống nước thải với tổng chiều dài đường ống cấp nước được làm mới 52.603 m, có 7.503 hộ gia đình được đấu nối với hệ thống cấp nước có gắn đồng hồ nước. Lát mới 23.970 m2 vỉa hè, lắp đặt 1.064 trụ điện chiếu sáng công cộng, góp phần rất quan trọng trong phát triển đô thị theo tiêu chí loại 2. Giải ngân vốn đến nay: vốn đối ứng được 173,201/199,494 tỷ đồng, đạt 86,8%; vốn IDA được 30,693/37,41 triệu USD, đạt 86,8%. Huyện Tiểu Cần vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm, tặng 5.156 phần quà cho gia đình chính sách khó khăn, già yếu, bệnh tật, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn... với số tiền hơn 1,327 tỷ đồng. Huyện Cầu Kè thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng 89 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, với tổng kinh phí là 3,6 tỷ đồng (trong đó có 04 căn từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, 85 căn từ quỹ an sinh xã hội tỉnh). Vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 311,749 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ hưởng chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo quy định. Đưa 03 Mẹ và 04 thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng dự lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu danh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đến nay, toàn huyện có 363 mẹ. Đưa đi điều dưỡng tập trung 467 người, trợ cấp điều dưỡng tại gia đình 666 người có công; chi trả trợ cấp và các chế độ cho gia đình chính sách đầy đủ và kịp thời với tổng số tiền 33,001 tỷ đồng; công tác bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em, chi trợ cấp thường xuyên cho 44.763 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 12,149 tỷ đồng.

Công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới: Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai doạn 2016 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã và Văn phòng điều phối nông thôn mới; hướng dẫn, chỉ đạo các xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng thành công xã nông thôn mới, tập trung nguồn lực vào các xã đăng ký dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực thực hiện các tiêu chí như trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường; thực hiện công nhận mới ấp, hộ nông thôn mới đúng theo quy định. Kết quả triển khai, đến nay đạt: Nhóm 1 (xã đạt 19 tiêu chí): Có 24/85 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 28,24% (trong đó có 23 xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; xã Phú Cần, Hiếu Trung, Tập Ngãi, Tân Hùng, Hiếu Tử, Long Thới, huyện Tiểu Cần; xã An Phú Tân, Ninh Thới, huyện Cầu Kè; xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành; xã Long Hữu, Dân Thành, Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải; xã Tân Sơn, Ngọc Biên, huyện Trà Cú; xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; xã Nhị Long Phú, An Trường, Tân Bình, Mỹ Cẩm, huyện Càng Long). Nhóm 2 (xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí): 4/85 xã, chiếm 4,71%.  Nhóm 3 (xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí): 26/85 xã, chiếm 30,59%. Nhóm 4 (xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí): 31/85 xã, chiếm 36,47%.

Thực hiện công tác dân vận gắn với cải cách hành chính: Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực trong công tác cập nhật, rà soát thủ tục hành chính tại đơn vị mình, nhằm tạo những bước chuyển biến mới trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm phiền hà cho người dân, tổ chức khi đến giao dịch hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố mới 204 thủ tục hành chính; bãi bỏ 221 thủ tục hành chính; cập nhật 425 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định thủ tục hành chính. Đã rà soát được 1.738 thủ tục hành chính, trong đó có 1.565 thủ tục hành chính cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết so với quy định, 94 thủ tục hành chính giảm 1/3 thời gian giải quyết so với quy định, còn 79 thủ tục hành chính không thể cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ. Trên địa bàn tỉnh có 19 sở, ban, ngành tỉnh; 09 huyện, thị xã, thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn có thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 97 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tập trung, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh. Từ khi đi vào hoạt động (tháng 10/2016) đến nay, Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh đã tiếp nhận tổng số 20.985 hồ sơ, kết quả giải quyết có 20.900 hồ sơ giải quyết đúng hạn, có 85/20.985 hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0,04%). Trung tâm hành chính công huyện Cầu Ngang đã tiếp nhận tổng số 10.128 hồ sơ, kết quả giải quyết và trả kết quả đúng hạn 10.032 hồ sơ, 96 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ sơ trễ hạn. Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh đã có quyết định thành lập từ tháng 03 năm 2017, đến nay tỉnh đang hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động.

Công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận, trong đó tập trung vào công tác tiếp công dân, đối thoại với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp tục duy trì việc bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện cho người dân đến trình bày các yêu cầu, thắc mắc. Niêm yết quy chế tiếp công dân và lịch tiếp tại nơi tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân được đào tạo, bồi dưỡng đúng theo quy định. Trong tiếp công dân luôn lắng nghe ý kiến trình bày của người dân, có thái độ hòa nhã lịch sự, giải thích, hướng dẫn thấu lý, đạt tình; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của công dân khi ra về. Cụ thể, trong năm 2017, đã tiếp 4.101 lượt người, với 3.770 vụ việc. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp theo định kỳ và đột xuất: 784 lượt người, với 665 vụ việc. Trụ sở, nơi tiếp công dân các cấp, các ngành và cơ quan thanh tra tiếp thường xuyên: 3.317 lượt người, với 3.105 vụ việc (có 22 đoàn đông người gồm 264 người, với 20 vụ việc). Tiếp nhận 2.070 đơn, đủ điều kiện xử lý 1.333 đơn, không đủ điều kiện xử lý 737 đơn. Ngoài công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ở 9 huyện, thị xã, thành phố được 192 cuộc, với 17.449 lượt cử tri tham dự; có 2.439 lượt ý kiến; đại biểu giải trình tại chỗ 1.989 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 450 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp 210 lượt công dân, nhận 94 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo của Nhân dân; đã chuyển 60 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, hướng dẫn 2 đơn, trả lời 10 đơn, 22 đơn trùng lắp, lưu theo dõi; nhận 58 công văn trả lời đơn công dân của các ngành chức năng; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Trà Cú; Thanh Tra tỉnh tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (tính đến ngày 29/11/2017), đơn vị đã tiếp 119 lượt người dân đến trình bày và hỏi thăm kết quả giải quyết; tiếp nhận 92 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã chuyển và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xếp đơn do trùng lắp, không rõ địa chỉ, không ký tên: 88 đơn; đơn thuộc thẩm quyền 04 đơn (khiếu nại 03 đơn, tố cáo 01 đơn), đã giải quyết 03/04 đơn. Trong công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền luôn tuân thủ pháp luật, phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền, lợi ích có liên quan.

Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 18/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, ấp, khóm an toàn đảm bảo về an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện đồng bộ công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; tích cực, chủ động hơn trong việc triển khai kế hoạch đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp hoạt động giữa chính quyền các cấp với  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, sát việc; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt tỷ lệ cao; phân công cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia học lớp kiến thức quốc phòng - an ninh; thành lập đội phòng cháy chữa cháy, đội tự vệ cơ quan,… Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương, tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm; tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong các dịp lễ, tết,... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán người,… 

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục triển khai thực hiện nội quy, quy chế cơ quan trên cơ sở quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” theo đúng quy định. Nhìn chung, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao, đặc biệt là giải quyết công việc theo cơ chế một cửa ở cấp huyện, xã đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giảm đáng kể sự phiền hà của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Nhìn chung, công tác dân vận chính quyền năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo, thực hiện, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về các nhiệm vụ dân vận trong tình hình mới, lồng ghép các nội dung vận động quần chúng vào các chương trình, kế hoạch hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác dân vận gắn liền với thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, các chính sách xã hội đạt hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước nâng cao, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội,... tạo được sự tín nhiệm trong Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đúng quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Tuy nhiên công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác dân vận chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế, vướng mắc. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền với khối vận và các đoàn thể chưa thường xuyên, chặt chẽ; một số cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền còn chậm, chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo quy định. Nguồn lực phục vụ cho công tác cải cách hành chính còn hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho các hoạt động hành chính nói chung và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch hành chính.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2018 tại cơ quan, đơn vị; phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân vận chính quyền; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị,... của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về công tác dân vận, quy chế dân chủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính giảm phiền hà cho Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai, bình đẳng trước pháp luật; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan nhằm góp phần thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 175
  • Tất cả: 234362