Công tác dân vận của chính quyền tỉnh Trà Vinh quý I/2017
Công tác dân vận của chính quyền có vị trí rất quan trọng, vì chính quyền là nơi cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với dân, nhất là việc ban hành các cơ chế chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chất lượng thực thi công vụ, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả khả quan.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận chính quyền, nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng, hình thành lề lối làm việc có nề nếp, kỷ cương, khoa học, tập trung cải cách thủ tục hành chính nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, từng bước khắc phục được hạn chế, thiếu sót trong công tác dân vận thời gian qua, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng theo quy định tại Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các quan điểm về công tác dân vận trong tình hình mới, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”. 

  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phí, lệ phí, ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp,…, đã tiếp 22 lượt công dân, nhận 19 đơn, chuyển 11 đơn, hướng dẫn 01 đơn, gửi 11 công văn đến ngành chức năng đôn đốc giải quyết, nhận 08 thông báo kết quả xử lý; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ thứ 2-Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) ở 9 huyện, thị xã, thành phố được 52 cuộc, với 4.711 lượt cử tri tham dự, có 493 lượt ý kiến, kiến nghị, giải trình 347 ý kiến, tiếp thu và ghi nhận 146 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh.

  Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thủy lợi nội đồng, xâm nhập mặn, rà soát các dự án đầu tư, có 23 sở, ngành tỉnh, 9 huyện, thị xã, thành phố và nhiều xã, phường, thị trấn đưa việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục kiểm tra 13 quyết định, rà soát công bố mới 36 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 106 thủ tục hành chính không còn phù hợp, thẩm định 8 văn bản và đóng góp ý kiến 25 văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến người dân, đã tiếp 295 lượt người, nhận 274 đơn, giải quyết 88/196 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giải thích thuyết phục 80 vụ việc trong quý I năm 2017, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân được quan tâm. Các sở, ban, ngành tỉnh phân công lãnh đạo chủ chốt và cán bộ theo dõi công tác dân vận chính quyền theo đúng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn duy trì phân công đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cán bộ phụ trách công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan nhà nước luôn ý thức trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, phát huy tính chủ động và tự chủ của cơ sở, giảm sự đùn đẩy trách nhiệm, đề cao vai trò hòa giải, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Lực lượng vũ trang vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tuần tra, kiểm soát, canh gác được 1.236 cuộc, có 5.210 lượt người tham gia, phát hiện, xử lý nghiêm 4.052 trường hợp vi phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, có 727/815 ấp, khóm và 51/106 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự, thực hiện tốt các biện pháp nắm tình hình, giáo dục, cảm hóa 226 đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, khám, cấp thuốc miễn phí cho 4.216 lượt người dân, cung cấp, trao đổi 337 tin có giá trị, cấp phát 11.932 thư ngỏ, thông báo, tờ rơi, thăm, tặng quà các ngày lễ, tết với số tiền 2,857 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động “Tết Quân dân” năm 2017 với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền thông qua các quy chế, quy định, kiểm tra, giáo dục đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, giải quyết nhanh gọn, hiệu quả công việc cho Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, coi công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp vận động Nhân dân khắc phục khó khăn trong chăn nuôi, trồng trọt, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, duy trì phát triển sản xuất, khảo sát các tuyến đê bao, hệ thống cống ngăn mặn, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường bảo đảm giao thông thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân; tổ chức 17 cuộc đối thoại về chính sách giảm nghèo, giải ngân 682 triệu đồng cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, xét duyệt 148 hồ sơ tăng, giảm các loại, 295 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, mai táng phí, người hoạt động kháng chiến, cấp 540.765 thẻ bảo hiểm y tế, tư vấn cho 1.062 lao động, trợ cấp 5,668 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp cho 697 người, thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, hộ khó khăn, cơ sở thờ tự với số tiền 37,707 tỷ đồng; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chấp hành tốt các quy định về quy hoạch, quy chuẩn công trình xây dựng, khu dân cư nông thôn, tiêu chuẩn ấp, hộ nông thôn mới được nâng lên về chất lượng lẫn số lượng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới, tính đến nay đã công nhận 23 xã đạt 19 tiêu chí, 13 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 39/106 xã, phường, thị trấn văn hóa, 759 ấp, khóm văn hóa, 241.020 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 187 ấp nông thôn mới, 136.098 hộ nông thôn mới. Các quy chế phối hợp được các cấp chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bổ sung triển khai thực hiện tốt, định kỳ có đánh giá kết quả phối hợp, thông tin những chủ trương, chính sách, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của chính quyền vẫn còn một số mặt hạn chế sau: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có mặt còn hạn chế, thiếu sâu sát, chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp công dân, ngại đối thoại, chất lượng tham mưu và hiệu quả triển khai thực hiện công việc được giao của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, có biểu hiện chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới công tác dân vận của chính quyền cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một, tiếp tục triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị gắn với tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, cuộc vận động Quỹ an sinh xã hội và kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Hai, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản quy phạm pháp luật để các cấp, các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả; lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân các dự án có liên quan về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực; nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục hành chính không phù hợp, tiếp tục loại bỏ những thủ tục không cần thiết, chồng chéo, công khai minh bạch các quy định về thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, hạn chế gây phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, thực hiện việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc, đề xuất, kiến nghị chính đáng của công dân.

Ba, củng cố kiện toàn cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định tại Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Bốn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin, đối thoại với Nhân dân, đề xuất các giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh ở địa phương, địa bàn trọng điểm, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với chính sách hậu phương quân đội, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, hiệu quả.

Bài: Anh Đào

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 234369