Công tác dân vận của chính quyền, những nội dung cụ thể hóa
Thời gian qua, cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương gặp khó khăn trong quá trình cụ thể hóa công tác dân vận của chính quyền do mấy nguyên nhân sau đây: (1) không nắm vững nội dung công tác dân vận của chính quyền; (2) không cụ thể hóa nội dung công tác dân vận vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác; (3) không nghiên cứu tiếp cận chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Buổi kiểm tra công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Đảng ủy Khối Các cơ quan

Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác dân vận của chính quyền nhiều năm qua, và nhất là hạn chế, khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016: “Công tác dân vận chính quyền kết quả thực hiện có mặt còn hạn chế”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện hai biện pháp khắc phục:

Thứ nhất, Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang cụ thể hóa thực hiện tốt các điều khoản quy định trong Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định 1893-QĐ/TU), Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên một số lĩnh vực: Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, nắm bắt tình hình Nhân dân; phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; cải cách hành chính, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Để hoàn thành việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo hai biện pháp trên, chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang cần quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền theo các điều khoản, các quy định có tính chất “chuyên nghiệp” công tác dân vận sau:

Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể là: 

- Hội đồng nhân dân cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy về công tác dân vận; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và của công dân phải được tập hợp, nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; đại biểu Hội đồng nhân dân có kế hoạch cụ thể, thiết thực tìm hiểu các hoạt động của đời sống xã hội ở địa phương, nắm bắt tình hình thực tiễn và tâm tư nguyện vọng của cử tri phản ánh kịp thời đến Hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật; đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những yêu cầu chính đáng của cử tri và Nhân dân. Phát huy vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quyết định các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của tỉnh theo quy định của pháp luật. Phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận và có cán bộ, công chức giúp việc cho bộ phận phụ trách công tác dân vận. 

- Chính quyền các cấp cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; thực hiện cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các khoản thu, chi từ ngân sách và các nguồn khác, thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo hướng dân chủ, thân thiện, gần dân và chế độ tiếp công dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân trong thi hành công vụ; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phối hợp với Ban Dân vận của cấp ủy cùng cấp chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Tổ chức lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình, dự án tại địa phương. Thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Ban hành các quy định, các quy tắc văn hóa ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền trong thi hành công vụ, tiếp xúc và giải quyết công việc với dân phải có thái độ chân thành, tôn trọng dân, hướng dẫn và giúp đỡ Nhân dân, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ kế hoạch, chương trình phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền; giám sát cán bộ, công chức thực thi pháp luật và hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp. Định kỳ hằng năm có tổ chức sơ kết chương trình, quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua“Dân vận khéo” trong Nhân dân. Chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, phát thanh, truyền hình thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; phản ánh, nêu gương điển hình tập thể và cá nhân thực hiện công tác dân vận của chính quyền các cấp.

- Các sở, ban, ngành có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Mỗi ngành phải thành lập bộ phận dân vận, phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý phụ trách công tác dân vận và xây dựng quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận, chỉ đạo trong hệ thống từng ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận kết hợp với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh thực hiện đạo đức công vụ, nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức do mình trực tiếp quản lý. Phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận; phối hợp với Ban Dân vận của cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung quy định về công tác dân vận; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm có báo cáo tình hình công tác dân vận về Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền, công tác dân tộc - tôn giáo. 

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân giáo dục cán bộ, công chức trong cơ quan gương mẫu chấp hành pháp luật, không có hành vi tiêu cực làm giảm uy tín của ngành đối với Nhân dân; cán bộ, công chức trong ngành phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, thực hiện tranh tụng tại phiên tòa theo luật định, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ sót tội phạm. Bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật. Giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; bồi thường danh dự và quyền lợi vật chất cho công dân trong trường hợp bị oan sai theo quy định của pháp luật.

- Các lực lượng vũ trang tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thường xuyên tiến hành công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách dân tộc - tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân-dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng công an, quân đội, biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phối hợp với Ban Dân vận của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn đóng quân.

Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nghiên cứu sâu, kỹ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư (khóa XII) tại Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân các cơ quan nhà nước các cấp.

- Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm để Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo các cơ quan nhà nước các cấp phụ trách công tác dân vận. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền và năng lực, phẩm chất kém. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải trong nội bộ Nhân dân.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Các cơ quan nhà nước các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là đối với công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp.

Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”:

- Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, an ninh trật tự,... Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. 

- Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”./.

Bài, ảnh: Hồ Hoàng Phương


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 183
  • Tất cả: 234370