Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh có sự chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng, ngừa dịch bệnh được quan tâm thực hiện; các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả; thông tin, tuyên truyền từng bước được cải tiến; phong trào thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Đoàn Giám sát thực hiện Kết luận 114 làm việc với Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực; diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; giá cả đầu ra nông sản chưa ổn định, lợi nhuận thấp làm cho đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm đầu ra trên địa bàn tỉnh còn ít; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều; tình hình an ninh, trật tự xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, ma túy,… ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Để thể chế hóa Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Ban Cán sự Đảng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3013/UBND-TH, ngày 16/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư”; Quyết định số 457/QĐ-UBND, ngày 03/3/2016 “Quy định các tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 ban hành Kế hoạch “Thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 16/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”,… Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa các văn bản trên, triển khai thực hiện đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI), Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 2357/QĐ-UBND, ngày 10/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”,... 

Thực hiện Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 29/3/2017 “Thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017”. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017; xây dựng các văn bản về thực hiện Quy chế công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính; tham gia thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được phát động và thực hiện gắn liền với chức  năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114, các chương trình, nghị quyết của Đảng, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Chương trình phối hợp số 161-CTr/BCSĐUBND-BDVTU, ngày 28/12/2016 về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua các cuộc hội nghị đảng viên, hội nghị cán bộ, công chức đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin pháp luật mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tinh thần phục vụ và hiệu quả công việc được nâng lên đáp ứng yêu cầu của người dân và tổ chức. Công tác dân vận của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cũng được thực hiện qua sóng phát thanh và truyền hình (bằng tiếng Việt và tiếng Khmer), với chuyên mục, chuyên trang về công tác đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về công tác chăm lo cho gia đình chính sách, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân, phản ánh những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Việc thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý điều hành của Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, có ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt tinh thần Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”,… Hầu hết, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt Quy chế hoạt động tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch các hoạt động về tài chính, chi tiêu, mua sắm; dân chủ trong công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính,…

Thời gian qua, các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính: Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020”, Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính”; Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương”,… Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1685/QĐ-UBND ban hành “Chương trình hành động về tăng cường cải cách hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2016 - 2020”. Các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận, trong đó, tập trung vào công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức”; Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND, ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Quyết định số 2753/QĐ-UBND, ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Kế hoạch  số 04/KH-UBND, ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”. Qua đó, cán bộ tiếp công dân từng bước thể hiện thái độ hòa nhã, lịch sự, giải thích rõ ràng các vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình liên hệ công tác, nơi tiếp công dân được cải thiện theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 “Quy định các tiêu chí xây dựng và phương pháp đánh giá mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, các cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” theo nội dung các tiêu chí xây dựng, phương pháp đánh giá các mô hình “Dân vận khéo” đối với tập thể và cá nhân cụ thể theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số mô hình hiệu quả, như: Mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện mô hình cánh đồng lớn kết hợp công nghệ sinh thái tại xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần; mô hình vận động người dân sử dụng nước sạch tại xã Đa Lộc, huyện Châu Thành; mô hình vận động nông dân chăn nuôi bò theo hướng hợp tác, đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò; các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và phong trào “5 không 3 sạch”,…; các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế của tỉnh. Sở Công Thương thực hiện các mô hình: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn sử dụng điện trong Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng sổ tay cách nhận biết hàng thật, hàng giả có hình ảnh minh hoạ; xây dựng thí điểm chuỗi cửa hàng an toàn thực phẩm; xây dựng kênh đầu mối thu mua - tiêu thụ hàng nông, thủy sản tại địa phương,… Qua triển khai thực hiện các mô hình, giúp cho các cơ sở Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ, hỗ trợ sản xuất hàng nông - thủy sản phục vụ cho bà con nông dân an tâm sản xuất. Ban Dân tộc tỉnh thực hiện mô hình “Tăng cường tuyên truyền, tập huấn và thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh”, thực hiện tốt các chính sách, cung cấp thông tin kịp thời cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các cuộc mở lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động hàng năm. Với sự quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, người có uy tín luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương. Thành phố Trà Vinh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016 trên địa bàn thành phố “Vận động Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, thực hiện dự án Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh”. Tính đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 141 tuyến hẻm, đang tổ chức thi công 84 tuyến hẻm thuộc các phường 4, 6, 7, 8, 9.  Tổng nguồn vốn đối ứng của dự án: 10,81 triệu USD tương đương 221,66 tỷ đồng. 

Triển khai thực hiện Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ,... nhằm thực hiện Kết luận số 114, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”,… Chính quyền các cấp cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy về công tác dân vận; thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị phù hợp với hoạt động của từng địa phương lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trong các tầng lớp Nhân dân; điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Thực hiện Công văn số 452-CV/TU của Tỉnh ủy “Về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội”, các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào các lĩnh vực cụ thể nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy lãnh đạo, các ngành được toàn dân hưởng ứng, thu nhập và đời sống của Nhân dân được nâng lên, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh góp phần quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND “Về tăng cường thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, xã - phường - thị trấn, ấp - khóm an toàn về an ninh trật tự”; đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tổ chức tuyên tuyền phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy; thực hiện đồng bộ công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh nông thôn, chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo,… giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huyện Trà Cú tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mạnh dạn tố giác và vây bắt tội phạm trên địa bàn huyện. Huy động lực lượng và Nhân dân tham gia củng cố quốc phòng, an ninh; phối hợp tuyên truyền cảm hóa giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư ở điểm chùa Kom Pong Lông vào ngày 15, 30 hàng tháng; xã Hàm Tân có mô hình “Câu lạc bộ gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng”; mô hình lắp đặt camera trên tuyến đường phòng chống tội phạm; xã Hàm Giang với mô hình vận động thành lập Câu lạc bộ “Tuyên truyền, giáo dục và cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư” ở 03 ấp Trà Tro A, Trà Tro B, Nhuệ Tứ A; mô hình Câu lạc bộ “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Công an huyện với mô hình xây dựng câu lạc bộ “Tái hòa nhập cộng đồng” hỗ trợ cho 46 đối tượng hoàn lương vay vốn làm kinh tế gia đình với số tiền 461,5 triệu đồng, kết quả có 4 đối tượng làm ăn có hiệu quả hoàn trả vốn được 20 triệu đồng; Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình hỗ trợ 02 con bò trị giá 20 triệu đồng cho lực lượng dự bị động viên nghèo và hỗ trợ sửa chữa 02 căn nhà trị giá 15 triệu đồng cho 02 lực lượng dự bị động viên nghèo ở xã Lưu Nghiệp Anh. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, đặc biệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong công tác dân vận chính quyền là: (1) cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phải đổi mới phương thức, cách thức vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X; tạo sự đồng bộ trong công tác phối hợp với các ngành để thực hiện công tác dân vận; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác dân vận; (2) nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân; (3) tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng, tập trung thực hiện nêu gương, thực hiện văn hóa ứng xử. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, cấp ủy, chính quyền phải nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa; cán bộ, đảng viên được góp ý phải nghiêm túc tự kiểm điểm, phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm, yếu kém để làm gương; tăng cường đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (4) bám sát nội dung chương trình hành động của cấp ủy Đảng, nội dung chương trình phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền để chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác vận động và chăm lo lợi ích của Nhân dân theo tinh thần: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”. Hệ thống dân vận phải thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chủ động đề xuất cấp ủy có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền đảm bảo đúng Quy chế; từng sở, ngành, địa phương đã thành lập bộ phận phụ trách công tác dân vận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận định kỳ theo quy định. Hàng năm, các thủ tục hành chính được kiểm tra, rà soát và đề nghị cơ quan chức năng loại bỏ những thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, loại bỏ những văn bản hết hiệu lực pháp luật; kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn chồng chéo giữa các văn bản của cấp trên. Từng cơ quan, đơn vị có niêm yết công khai các thủ tục hành chính và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo đúng bộ thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời chỉ đạo, uốn nắn khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện công tác dân vận; xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện Quy chế công tác dân vận; đồng thời báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời, nhằm tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến công vụ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiến hành kiểm tra công tác nội vụ tại 14 sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã, kiểm tra công vụ tại 61 cơ quan, đơn vị nội dung kiểm tra bao gồm các hoạt động cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 đối với 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá chung việc triển khai thực hiện Kết luận 114 của Ban Bí thư và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, kịp thời triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các nhiệm vụ dân vận trong tình hình mới, lồng ghép các nội dung vận động quần chúng vào các chương trình, kế hoạch hoạt động ở từng cơ quan, địa phương. Công tác dân vận gắn liền với thực hiện chính sách xã hội ngày càng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, đem lại những kết quả thiết thực, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội,... tạo lòng tin của Nhân dân trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thời gian qua, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho công tác dân vận phát triển sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được các sở, ngành, địa phương quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện và từng bước hoàn thiện cơ chế một cửa và hoạt động đúng quy định, bổ sung các thủ tục hành chính đưa vào quy trình liên thông, góp phần giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thủ tục hành chính và các quy trình vận hành đều được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh. 

Tuy nhiên, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chưa lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế công tác dân vận trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh. Công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận của cơ quan chính quyền thông qua giao tiếp, giải quyết công việc của công dân, tổ chức chưa được quan tâm; chưa xây dựng được mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết công việc hành chính nhà nước. Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác dân vận chưa được thường xuyên, liên tục nên chưa kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế, vướng mắc. Chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo quy định (chỉ có 17/34 đơn vị, địa phương gởi báo cáo để phục vụ việc xây dựng báo cáo giám sát); chưa chủ động phản ánh tình hình hoạt động công tác dân vận để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời uốn nắn, chỉ đạo.

Những kinh nghiệm rút ra là: (1) Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, các chính sách an sinh xã hội; thực hiện “Dân vận khéo” trong giải quyết thủ tục hành chính công; tăng cường công tác phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, có biện pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính,… là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; (2) tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, tập hợp rộng rãi các giới, tầng, gắn với phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; (3) thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác cựu chiến binh, xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (4) tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng đoàn viên, hội viên, cốt cán chính trị, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo; chú trọng xây dựng và kịp thời sơ, tổng kết các mô hình điểm trên các lĩnh vực; (5) tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở nhằm phát huy, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, các khoản thu, chi ngân sách của đơn vị.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Kết luận 114 của Ban Bí thư và Quyết định 1893 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận thành văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện; thường xuyên lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ các đoàn thể về xây dựng nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia quản lý việc thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, lắng nghe các ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; gắn công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để khơi dậy và động viên tinh thần, trí tuệ, vật chất, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân hiểu và giám sát hoạt động của chính quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”,…

Hai là, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Quyết định số 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”; Chương trình hành động số 32-CT/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”,... Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016-2020 và hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm nhiều hơn nữa công tác dân vận chính quyền, xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình; trực tiếp lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị; phân công cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, am hiểu pháp luật tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác dân vận chính quyền được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác dân vận chính quyền, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai; phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ba là, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp, để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, đơn vị có quan hệ trực tiếp với Nhân dân có công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu tố của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân theo nguyên tắc: Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải thuận với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận và tổ chức đoàn thể tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước; đồng thời phân công cán bộ, công chức, viên chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận do tỉnh tổ chức; không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận với phương châm vừa quản lý, điều hành, vừa vận động quần chúng.

Bốn là, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các báo cáo chuyên đề có liên quan đến công tác dân vận theo quy định./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 946
  • Trong tuần: 4 309
  • Tất cả: 242163