Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long với vai trò tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Càng Long có sự góp phần tích cực của Ban Dân vận Huyện ủy trong vai trò tham mưu.


Ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát nắm tình hình hoạt động chi tổ hội ở cơ sở tại huyện Càng Long


Trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32, các cấp ủy đảng đã chủ động triển khai, quán triệt thực hiện đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong huyện, xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện dưới nhiều hình thức nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy Càng Long-cụ thể hóa Chương trình hành động số 32 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 3 năm qua, toàn huyện đã triển khai lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội được 219 cuộc, với 7.514 lượt người dự. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, các ngành các cấp tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở, nắm vững các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa việc đổi mới công tác dân vận.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, giải quyết những bức xúc chính đáng của Nhân dân, từng cấp ủy đảng phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm tra thực hiện Chỉ thị 08 và Công văn 288 của Tỉnh ủy, qua đó củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan Nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ qua kết quả Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đảm bảo sát dân, phù hợp nguyện vọng Nhân dân, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tăng cường nắm tình hình Nhân dân, lắng nghe và kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề bức xúc đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quan tâm vấn đề sản xuất và đời sống của Nhân dân, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là các chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến Nhân dân; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giữa lợi ích cá nhân với tập thể và cộng đồng. 

Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân thực hiện, tập trung thực hiện tốt các chính sách cụ thể đối với công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, có những hoạt động hỗ trợ và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; chú trọng chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật và các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. 

Về nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy sức mạnh của dư luận xã hội, các biện pháp quản lý Nhà nước và các biện pháp tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy tính năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua tham mưu của Ban Dân vận Huyện ủy, có thể thấy một số kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng cường và đổi mới. Trong thực tế đã có sự giảm bớt đáng kể thủ tục hành chính không cần thiết, phát huy dân chủ trong Nhân dân, thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân và làm tăng lên sự hài lòng trong dân,... Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng tập trung thực hiện cụ thể hóa vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và khắc phục hiện tượng “trùng lắp” đoàn viên, hội viên các đoàn thể; chủ động xây dựng cơ chế phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang. Đội ngũ cán bộ Ban Dân vận cấp ủy được củng cố, kiện toàn, đến nay Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long có 4/4 biên chế, 14/14 Khối Dân vận xã, thị trấn có 02 đồng chí phụ trách (01 Trưởng khối là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và 01 Phó khối là cán bộ không chuyên trách).

Thứ hai, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện, tiếp tục góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào đời sống Nhân dân góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ các loại hình và 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Qua tổ chức, phát động chỉ riêng mô hình “Dân vận khéo” đã có 1.453 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký, kết quả có 173 mô hình đạt hiệu quả được biểu dương, khen thưởng. 

Thứ ba, về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng, cấp ủy phân công cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể huyện, xã, thị trấn có nhiệm vụ tham gia sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm mỗi tháng một lần xoay vòng, để nắm tình hình, cung cấp thông tin, đối thoại, góp ý trực tiếp nội dung và phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi, tổ hội đoàn thể; nắm và phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, báo cáo đề xuất cho Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cấp trên và cấp ủy để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, nhằm sớm nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt lệ của chi, tổ hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm; quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định 217, 218 của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo và Nhân dân; tập trung khắc phục “trùng lắp” đoàn viên, hội viên, theo đó kết hợp khắc phục bệnh thành tích trong công tác quản lý đoàn viên, hội viên. Đến nay đã giảm trên 16.000 đoàn viên, hội viên (gần 15% so với lần rà soát năm 2014).

Thứ tư, xây dựng đội ngũ tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhìn chung cán bộ không có biểu hiện từ chối hay né tránh như trước kia, vì hiện nay về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các đoàn thể đã cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngành.

Thứ năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận có sự tập trung hơn trước kia. Các cấp ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và cụ thể hóa hoạt động của các ngành, các cấp trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ công tác sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề trong công tác dân vận, nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế yếu kém trong thời gian qua, kịp thời đề xuất với cấp ủy Đảng giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua kiểm tra đã chỉ ra những mặt đạt được để phát huy và khắc phục những hạn chế, yếu kém của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, quá trình tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 32, Ban Dân vận Huyện ủy nhận thấy còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tuy có đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận nhưng việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề, công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý về công tác tại cơ quan làm công tác dân vận nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuy có thực hiện, nhưng chưa tác động tích cực đến phong trào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

Qua 03 năm thực hiện, có thể đúc kết một số kinh nghiệm thực tế là: Khi triển khai thực hiện nghị quyết, từ cấp ủy đến chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận động, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác luân chuyển, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý làm công tác vận động quần chúng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 32 trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tập trung tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quán triệt thực hiện tốt 07 nhiệm vụ, 05 quan điểm trong nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

2. Các cấp ủy quan tâm thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, nhất là khi xây dựng các chủ trương, chính sách phải phù hợp với lợi ích của Nhân dân. Tập trung làm tốt công tác dân vận nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

3. Các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp trong hoạt động giữa các cấp, các ngành, quan tâm củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm, tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra phong trào cách mạng rộng lớn, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

4. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo hệ thống từng ngành đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nông thôn mới. Thực hiện tốt chủ trương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư trên địa bàn huyện theo Hướng dẫn 169 của Ban Dân vận Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Chỉ thị 26 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

5. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020”. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng và cán bộ làm công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 964
  • Trong tuần: 4 327
  • Tất cả: 242181