Một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2016
Năm 2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt một số kết quả thiết thực.

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2016, triển khai Nghị quyết năm 2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng Ban, có Quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện, hướng dẫn tiêu chí đánh giá, bình xét công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; Ban Chỉ đạo phối hợp với cấp ủy cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động được biết, được tham gia ý kiến trước khi lãnh đạo quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cấp ủy cơ sở và thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, có 77 đồng chí tham dự.

Trong năm, Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ở cơ sở, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế, quy định tại cơ quan, doanh nghiệp gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả, có 100% tổ chức cơ sở đảng thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động và duy trì được 26 mô hình “Dân vận khéo” như: Mô hình về “Tăng cường chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ” của Đảng bộ Viễn Thông Trà Vinh, mô hình “Đoàn kết “Hệ thống đại lý là cánh tay nối liền giữa Công ty với khách hàng” của Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh, mô hình “Petrolimex Trà Vinh với “Trách nhiệm - Tri thức - Văn minh” của Chi bộ Công ty Xăng dầu Trà Vinh,...; thực hiện nghiêm những nội dung của Nghị định 04 và Nghị định 60 của Chính phủ trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh,… tổ chức đối thoại định kỳ; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động đúng quy định; có những quyết sách đúng đắn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo lòng tin cho người lao động đối với doanh nghiệp, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (nói chung) và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (nói riêng); lấy kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong năm; lồng ghép hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối, có 05 tập thể và 06 cá nhân được Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Giấy khen, 07 tập thể và 07 cá nhân được Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối tặng Giấy khen.

Các tổ chức công đoàn cơ sở được chỉ đạo trực tiếp của các Chi, Đảng bộ cơ sở, đã phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện tốt Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động, thể hiện được vai trò cầu nối giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện giám sát các hoạt động của doanh nghiệp và cùng lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức, vận động đoàn viên công đoàn ủng hộ các quỹ do công đoàn cấp trên phát động; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, tạo được mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, cũng còn một số hạn chế như: Một số ít cấp ủy cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa có mô hình đăng ký, nội dung hoạt động chưa cụ thể; một số mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả chưa cao; những mô hình có hiệu quả, cách làm hay, sáng kiến mới chưa được phổ biến nhân rộng,... 

Trong Nghị quyết năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra chỉ tiêu: 80% tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở  và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mỗi cơ sở đảng đăng ký xây dựng  01 mô hình cụ thể, với các giải pháp là: 

Thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ, các cấp ủy đưa nội dung công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào nghị quyết, chương trình công tác định kỳ để tổ chức thực hiện, nhằm đem lại lợi ích hài hòa, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao tinh thần trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, Ban Kiểm soát trong các doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp và thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo. 

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tháng 12 năm 2017./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 922
  • Trong tuần: 4 285
  • Tất cả: 242139