Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Trong thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” (Kết luận 114); thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết năm 2017 của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng Đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2017 và các nghị quyết, kế hoạch, quy chế có liên quan, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban ngành chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Đời sống của Nhân dân từng bước ổn định, ngày càng phát triển, nhiều xã trên địa bàn được công nhận xã nông thôn mới; cơ sở chính trị, phong trào quần chúng không ngừng được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đảm bảo mối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết quân-dân.

Đoàn Giám sát thực hiện Kết luận 114 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn thách thức như: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao (1.952 hộ nghèo, 1.352 hộ cận nghèo), đường giao thông đi lại có nơi vẫn còn khó khăn; thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mất mùa, mất giá thường xuyên xảy ra; các công trình đang thi công gây ảnh hưởng đến môi trường. Từ đó, phần nào tác động, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của Nhân dân, ảnh hưởng đến công tác dân vận (vận động quần chúng) của đơn vị.

Sau khi Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Kết luận số 120-KH/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 1893-QĐ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 553/QĐ-UBND “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 1553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” ban hành, đều được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo triển khai quán triệt cho các đồng chí trong Đảng ủy Biên phòng tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt một cách nghiêm túc, kịp thời, sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo cho các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt đến cán bô, đảng viên, chiến sĩ thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả triển khai được 27 cuộc có 1.421 lượt đồng chí tham gia. Qua đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ nhằm thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn, phối hợp cùng với địa phương nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, công tác tiếp công dân, không để khiếu kiện vượt cấp đông người, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống Nhân dân.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các chỉ thị, kế hoạch, công văn, hướng dẫn và các quyết định thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hảo đảo giai đoạn 2017-2021”. Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tuyên truyền các Bộ luật, nghị định và tuyên truyền chủ quyền biển đảo; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia xây dựng quốc phòng, quân sự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền giáo dục, phát động Nhân dân khu vực biên giới nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác trước mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch và phần tử xấu. Kết quả quán triệt, triển khai, tuyên truyền được 58 cuộc, có 3.978 lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân tham dự. Qua triển khai, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động đi vào nền nếp tạo điều kiện để quân nhân biết, đóng góp trước khi ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên phụ trách theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới tác phong công tác, đưa việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nghị quyết, chương trình lãnh đạo hàng quý, hàng tháng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc giám sát và phản biện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ kịp thời phản ảnh với cấp ủy, chỉ huy giải quyết, đồng thời uốn nắn những luồng tư tưởng sai lệch và nhân rộng phát huy những nhân tố tích cực. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hàng tháng tổ chức hội nghị quân nhân để triển khai ba dân chủ lớn trong toàn đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tổ chức đối thoại 10 cuộc có 29 ý kiến của quân nhân, nội dung đóng góp tập trung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của người chỉ huy; hỏi về chế độ, tiêu chuẩn được hưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền, tạo được niềm tin của cán bộ, chiến sỹ, góp phần thực hiện tốt 3 mặt dân chủ trong đơn vị về chính trị, quân sự, nghiệp vụ và đời sống kinh tế. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, các chi, đảng bộ cơ sở hàng năm đưa cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ chốt ra kiểm điểm trước dân, đối thoại với Nhân dân để lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng, về thực hiện nhiệm vụ, quan hệ của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng với các ban ngành đoàn thể và Nhân dân. Kết quả tổ chức được 4 cuộc có 95 lượt người dân dự, qua đó có 13 ý kiến đóng góp xoay quanh vấn đề tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quan hệ giữa cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng với Nhân dân; công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các đồn, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, hàng ngày, hàng tuần đều phân công các bộ tiếp công dân, mọi thắc mắc của công dân đều được giải quyết thỏa đáng đúng theo quy định; phối hợp với địa phương tham gia hòa giải thành 22 vụ tranh chấp trong Nhân dân về đất đai, hôn nhân, gia đình. Từ đó mọi vấn đề liên quan đến quần chúng Nhân dân cơ bản giải quyết thỏa đáng, tạo lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Từ việc triển khai, cụ thể hóa Kết luận 120-KL/TW vào các nghị quyết, kế hoạch hàng tháng, năm của các cơ quan, đơn vị quán triệt đến toàn cán bộ, chiến sĩ, đã tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quá trình lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong năm qua đơn vị có nhiều tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, các ngành đoàn thể đánh giá cao như tập thể Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng Trường Long Hòa, Đồn Biên phòng Long Hòa,… 

Các cơ quan đơn vị cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các kế hoạch, quy chế, quy định để mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn, đó là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân, đổi mới theo phương hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; giải quyết những búc xúc của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hàng tuần xây dựng kế hoạch đi địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, từ đó nắm chắc mọi diễn biến tình hình trong Nhân dân; hàng tháng phân công 41 cán bộ chủ chốt các Đồn Biên phòng dự sinh hoạt ở các chi bộ, chi, tổ hội các ấp, khóm trên địa bàn phụ trách; điển hình là trong thời gian bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm kết hợp với bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn vào tháng 5/2017, đơn vị phân công 68 đồng chí cán bộ các Đồn Biên phòng tham gia bảo vệ 68 tổ bầu cử và hàng chục lượt cán bộ bảo vệ địa bàn nắm tình hình trong Nhân dân; phân công 67 cán bộ chủ chốt đơn vị dự Đại hội chi bộ 67 ấp, khóm trên địa bàn. Từ đó mọi khó khăn, vướng mắt liên quan đến đời sống Nhân dân đều được tham mưu giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, phối hợp làm tốt công tác hòa giải cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng. 

Thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, thông báo rộng rãi số điện thoại, đường dây nóng của trực ban các đồn, đơn vị để Nhân dân kịp thời phản ánh những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, liên quan đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, tại các cảng cá, cảng ở Trung tâm Điện lực Duyên Hải cũng như tại các cửa sông, cửa lạch, đơn vị phụ trách không gây nhũng nhiễu, phiền hà trong Nhân dân, quá trình kiểm tra, kiểm soát đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật. Quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân, các quy định của quân đội và đơn vị; luôn tận tình phục vụ Nhân dân, đoàn kết găn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và quân chúng Nhân dân trên địa bàn; đề xuất, biểu dương khen thưởng những cá nhân mạnh dạn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời xử lý những cá nhân không chấp hành nghiêm quy định của quân đội và đơn vị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 và thi đua đột kích, chuyên ngành, chuyên đề. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 (khóa XII) của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kết quả tổ chức triển khai được 63 cuộc, có 2.328 lượt đồng chí tham gia. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát động các cơ quan, đơn vị tiếp tục đăng ký mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, xem xét loại bỏ các mô hình đạt kết quả thấp. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện 3 mô hình đã đăng ký với Ban Dân vận Tỉnh ủy năm 2017, đơn vị đã xây dựng, triển khai và đăng ký với Ban Dân vận thêm một mô hình mới với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường sinh thái biển xanh, sạch” trên khu vực biên giới biển của tỉnh, kết quả từ khi triển khai thực hiện đến nay đơn vị phối hợp với các ngành, các lực lượng, địa phương và quần chúng Nhân dân thu gom, xử lý trên 10 tấn rác thải khu vực ven biển, vận động trên 1.800 hộ dân đăng ký bảo vệ môi trường, qua các mô hình được chính quyền địa phương và quần chúng Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao được hiệu quả công tác vận động quần chúng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thực hiện kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 14/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sinh hoạt và tổ chức thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quy chế dân chủ tỉnh xây dựng Hướng dẫn số 461-HD/ĐU ngày 21/3/2017 về học tập nội dung trên và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được 11 lớp có 268/268 đảng viên tham gia; cho đoàn viên được 06 lớp có 64/64 đoàn viên tham gia. Qua tổ chức triển khai học tập cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nêu cao được ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác và xây dựng bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhìn chung các kế hoạch, bản cam kết đã bám sát được chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn, công văn của Cục Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng quý xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại dân chủ giữa cấp ủy, chỉ huy các cấp với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đã triển khai quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị được 12 cuộc có 698 lượt đồng chí nghe. Nhìn chung, do triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Hội đồng quân nhân của các cơ quan, đơn vị được phát huy có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng ủy Quy chế dân chủ tỉnh có Kế hoạch số 465-KH/ĐU, ngày 22/3/2017 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Bộ Chỉ huy có Chương trình hành động số 906/CTr-BCH, ngày 11/5/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, Đảng ủy ra quyết định thành lập 02 tổ kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) ở 11 chi, đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cấp ủy viên cơ sở. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hàng tháng, 6 tháng, năm đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nghị quyết của mình để lãnh đạo thực hiện. Định kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở) phân công từ 1 đến 2 đảng viên kiểm điểm việc thực hiện bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ 1 đến 2 đảng viên kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra đảng viên về kết quả thực hiện Kế hoạch khắc phục biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phân công cấp ủy viên đọc từ 7 đến 10 biểu hiện nhỏ cho đảng viên nghe trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua triển khai thực hiện từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm, phát huy tính tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều hạn chế được cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục triệt để.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình ký kết, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Ban Dân vận, Ban Dân tộc của tỉnh; phối hợp giữa 03 lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh theo Nghị định 77 của Chính phủ; xây dựng chương trình phối hợp với Huyện ủy Cầu Ngang, Châu Thành, Duyện Hải và Thị ủy Duyên Hải để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở hàng năm xây dựng nghị quyết, kế hoạch công tác biên phòng, kế hoạch công tác vận động quần chúng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xác định nội dung, biện pháp tiến hành công tác vận động quần chúng sát với tình hình nhiệm vụ, yêu cầu của Bộ đội Biên phòng; phối hợp cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Ban Dân vận các huyện, thị xã, các xã, thị trấn để trao đổi thông tin, nắm tình hình giữa các đơn vị, nhằm góp phần nắm chắc mọi diễn biến tình hình trong Nhân dân, kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra. Ngoài các phong trào thi đua của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, đơn vị phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động, công tác góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Các chương trình phối hợp với các ngành, định kỳ đơn vị có xây dựng kế hoạch sơ tổng kết rút kinh nghiệm như sơ tổng kết giai đoạn với Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Ngoài ra đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn được 4 cuộc có 311 lượt đại biểu dự. Qua đó thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 14 kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 14 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 11 giấy khen cho cán bộ, Nhân dân tiêu biểu; tham mưu cho Ủy ban nhân dân 4 huyện, thị xã khen thưởng cho 8 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban ngành, địa phương, các lực lượng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Khai thác khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 71 của Chính phủ, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị số 49/CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết 702-NQ/ĐU, ngày 29/6/2015 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 09/9/2011 của Tỉnh ủy (khóa IX) “Về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011-2015”; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động; tuyên truyền một số nội dung có liên quan đến biển đảo Việt Nam,... Kết quả được 221 cuộc, có 12.950 lượt người dự; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới biển. Chỉ đạo lực lượng vận động quần chúng các đồn phối hợp với các ban ngành, các lực lượng xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh xây dựng, thực hiện các phong trào do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động trên địa bàn như: Phong trào quần chúng tự quản bảo vệ chủ quyền an ninh trên biên giới biển trước yêu cầu mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; mô hình ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới; phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đơn vị phân công 41 cán bộ, đảng viên chủ chốt của các chi, Đảng bộ cơ sở tham gia sinh hoạt với các chi bộ ấp, khóm trên địa bàn, trong sinh hoạt có định hướng, tuyên truyền, động viên hội viên tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả xây dựng củng cố 45 tổ tự quản, nâng tổng số đến nay có 812 tổ tự quản; củng cố 20 chi, tổ hội đi vào hoạt động hiệu quả; phối hợp hòa giải cơ sở được 26 vụ tranh chấp trong nội bộ Nhân dân (chủ yếu tranh chấp đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình). 

Thực hiện nhóm mô hình “Dân vận khéo” cán bộ, chiến sĩ vận động hỗ trợ 9 triệu đồng và 900 kg gạo cho 9 học sinh nghèo. Trao tiền Chương trình “Nâng bước em tới trường” 6 tháng cho 34 cháu với tổng số tiền 102 triệu đồng; vận động xây dựng một căn nhà nhân ái cho 01 em học sinh nhận đỡ đầu với số tiền 38 triệu đồng. Các trạm y tế kết hợp quân - dân y khám, điều trị 8.432 lượt người dân; điều trị giúp dân 650 lượt, khám và cấp thuốc miễn phí 623 ca với số tiền 12.400.000 đồng; phối hợp tham gia cấp phát thuốc miễn phí số tiền 100.000.000 đồng. Qua đó chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân, giúp Nhân dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Giúp dân lao động, tăng gia sản xuất, sửa chữa nhà cửa, khắc phục lốc xoáy được 120 ngày công, có 720 lượt đồng chí tham gia. Đơn vị triển khai các biện pháp, phòng chống 02 cơn bão, 03 đợt áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển; các đồn, đơn vị đã sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi, thông báo cho 1.614 lượt phương tiện/6.925 lượt ngư dân đang hoạt động trên biển biết sự ảnh hưởng và hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; thông báo kêu gọi 06 phương tiện 54 ngư dân; tham gia cứu nạn 02 vụ chìm phương tiện, cứu hộ 02 vụ phương tiện vướng cạn và trôi dạt, đưa 22/22 thuyền viên vào bờ an toàn; cử 12 cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng lực lượng địa phương gia cố 150m đê biển bị sạt lở do triều cường. Thực hiện công tác chính sách, hậu phương quân đội và các chính sách xã hội, hàng năm đơn vị truyền truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 01 ngày lương cơ bản vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; nhân dịp lễ thương binh liệt sĩ đơn vị tặng 74 phần quà cho cán bộ, con gia đình thương binh, liệt sĩ trong đơn vị và Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền 23.900.000 đồng; tặng 04 căn nhà đồng đội, 01 căn nhà tình nghĩa cho 01 cán bộ con liệt sĩ đang công tác trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đang khó khăn về nhà ở, số tiền 290.000.000 đồng; hàng tháng phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam Anh hùng (số tiền mỗi tháng 1.000.000 đồng/01 mẹ). Thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân biên giới, hải đảo”, các đồn, đơn vị đã cử 17 tổ công tác địa bàn (84 đồng chí) xuống ăn tết cùng với Nhân dân; mời 180 lượt cán bộ địa phương, gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có uy tín ăn Tết tại các đồn, đơn vị; tặng 147 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, với tổng số tiền 73.500.000 đồng. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã, phường”, giai đoạn từ năm 2011-2016; Thông báo số 57-TB/TU ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Phân công ngành tỉnh nhận đỡ đầu đơn vị xã, phường”. Ngay khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã cụ thể hóa thành kế hoạch, tổ chức quán triệt và nhận đỡ đầu xã Long Vĩnh từ năm 2011 đến nay và những năm tiếp theo.

Ngoài tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đơn vị còn phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng Trà Vinh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn; phát động đồng bào dân tộc, tôn giáo khu vực biên giới nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác trước mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch và phần tử xấu, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc, tôn giáo an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Xây dựng, củng cố 85 tổ tự quản, 36 chi, tổ hội đi vào hoạt động hiệu quả; phối hợp xây dựng tiêu chí gia đình, ấp, khóm văn hóa, xây dựng các tiêu chí về xã nông thôn mới. Kết quả đã tham gia củng cố, xây dựng mới 10 ấp an toàn về an ninh trật tự, nâng tổng số đến nay có 61/67 ấp an toàn về an ninh trật tự, 7 xã, thị trấn đạt an toàn về an ninh trật tự; làm tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, thăm tặng quà 03 nhà thờ Công giáo, 03 chùa Khmer và 10 gia đình giáo dân, gia đình Khmer tiêu biểu trên địa bàn nhân lễ Mừng Chúa giáng sinh, tết Chôl- Chnam-Thmây với số tiền 19 triệu đồng. Từ những kết quả trên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn, xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

Qua triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của nghị quyết, sau học tập có 100% đảng viên viết thu hoạch. Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác dân vận của cấp ủy và sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy đã có công văn chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên bổ sung nội dung kiểm điểm, cụ thể là: Đối với tập thể bổ sung vào phần “Kết quả lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”; đối với đảng viên bổ sung nội dung kiểm điểm, làm rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào phần tư tưởng chính trị; bổ sung nội dung kiểm điểm, làm rõ sự suy thoái về đạo đức, lối sống vào phần phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên tự đánh giá, nhận diện tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Công văn số 273-CV/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Công văn số 744-CV/BTCTU ngày 08/5/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Công văn số 273-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy nhằm tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng trong cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các đồn, đơn vị cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch công tác vận động quần chúng hàng năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Hàng tháng, quí, năm báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo công tác vận động quần chúng.

Đánh giá chung qua triển khai thực hiện kết luận 114-KL/TW, Quyết định 1893-QĐ/TU, công tác vận động quần chúng của đơn vị nhìn chung có sự đổi mới, hiệu quả hơn, các cấp ủy viên phụ trách công tác vận động quần chúng, cán bộ vận động quần chúng ngày càng được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng được tác phong công tác “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong mọi cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào được phát động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao lòng tin yêu của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tiêu biểu như tập thể Phòng Chính trị, Đồn Biên phòng Mỹ Long, Đồn Biên phòng Long Hòa; cá nhân đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Kim Minh Đức, Mai Văn Gương,…

Tuy nhiên, công tác quán triệt, triển khai Kết luận 114-KL/TW và các văn bản có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vài cơ quan đơn vị còn chậm (Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Trường Long Hòa); văn bản chỉ đạo triển khai chưa được cụ thể hóa như Quyết định số 553/QĐ-UBND, Quyết định số 1553/QĐ-UBND (Phòng Chính trị). Có xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác vận động quần chúng trong đơn vị theo Quyết định số 1893 nhưng chưa được cụ thể hóa.

Những kinh nghiệm rút ra là: (1) Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp thì cấp ủy, chỉ huy, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phải quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. (2) Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành, các lực lượng trong quá trình triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước để đảm bảo thực sự đi vào cuộc sống của người dân. (3) Phải làm cho dân tin, dân yêu, mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan đơn vị là thước đo, kết quả công tác dân vận.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bội đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt hơn Kết luận 114 của Ban Bí thư và Quyết định 1893 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, cấp ủy đảng các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận, phải xem công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp lồng ghép triển khai các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, đảm bảo nâng cao nhận thức vai trò công tác dân vận; xây dựng các kế hoạch cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa bàn.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, công tác quốc phòng-an ninh; nâng cao cảnh giác, phòng chống, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng thực hiện đồng bộ các nội dung trong Kết luận 114-KL/TW, Quyết định 1893-QĐ/TU; củng cố, kiện toàn và phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đóng quân.

Thứ tư, đưa vào kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị; định kỳ có kế hoạch sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện về trên theo quy định./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 182
  • Tất cả: 234369