Trà Cú: Một số kết quả nổi bật qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp Trung ương Đảng (khóa XI)
3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trong toàn hệ thống chính trị huyện Trà Cú, ghi nhận một số kết quả nổi bật.

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác dân vận tại huyện Trà Cú

Tiếp thu Nghị quyết số 25-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn để triển khai quán triệt và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, sau đó tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên chi bộ ấp, khóm, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân,… Kết quả tuyên truyền 1.976 cuộc, có 101.584 lượt người dự. Nhìn chung quá trình tổ chức thực hiện, đa số các chi, đảng bộ cơ sở, các ngành đều cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy phù hợp với điều kiện thực tế và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Việc triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 25 gắn với tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định 3570-QĐ/TU, ngày 19/5/2010 và Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Tỉnh ủy “Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”.

Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở tích cực khắc phục hoàn thành cơ bản những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã khắc phục, sửa chữa được 16 khuyết điểm, hạn chế, còn lại 04 khuyết điểm, hạn chế đang khắc phục. Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tập thể, cá nhân và Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, đã xây dựng được 192 mô hình và phong trào tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo gương Bác.

Công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến mạnh, tích cực, cụ thể hóa và thực hiện tốt Quy định số 219-QĐ/TW và 220-QĐ/TW của Ban Bí thư. Hệ thống Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể trong huyện thể hiện tốt vai trò tham mưu và nòng cốt trong công tác dân vận, nhất là việc nắm bắt kịp thời dư luận trong Nhân dân có liên quan đến sản xuất, kinh tế, đời sống, định hướng dư luận xã hội, giải quyết thỏa đáng nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân và đồng bào dân tộc-tôn giáo, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vai trò tham mưu của Ban Dân vận đối với cấp ủy được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy đối với đổi mới công tác dân vận. Hàng năm tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện gắn với tích cực tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và các chương trình công tác định kỳ của Huyện ủy; đồng thời tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên tổ chức thực hiện. Tổng cộng 3 năm đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 68 cuộc kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở và người đứng đầu về triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới được nâng cao. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng về nội dung và phương pháp; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời nắm dư luận và định hướng, giải tỏa một số bức xúc trong Nhân dân có liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống, dân tộc, tôn giáo, tình hình Biển Đông, Việt Nam gia nhập kinh tế thế giới,... Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng thành chính sách, quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp xúc với công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân tạo được sự chuyển biến đáng kể; xây dựng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với Nhân dân theo hướng “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và hội quần chúng các cấp tiếp tục cụ thể hóa nội dung, phương thức hoạt động thông qua thể hiện vai trò tham mưu và nòng cốt về công tác dân vận. Tập trung thực hiện cụ thể hóa vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng chi, tổ hội, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU và Công văn 243-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 3 năm có 8.642 lượt cấp ủy, cán bộ đoàn thể dự sinh hoạt với chi, tổ hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 22/5/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, Quyết định 218-QĐ/TW về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, hướng dẫn cụ thể hóa Công văn 452-CV/TU của Tỉnh ủy “Về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư”, công tác dân vận tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao ý thức tự quản ở cộng đồng dân cư; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt hội viên như tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm,… để khắc phục tình trạng thông tin một chiều, nghèo nàn về nội dung và đơn điệu về hình thức hiện nay. Qua đó góp ý chỉ đạo về nội dung, phương thức thu hút đoàn viên, hội viên sinh hoạt, đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; đề xuất những chủ trương, giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ các Ban Công tác Mặt trận, chi hội, tổ hội, phân hội tổ chức sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường khai thác nguồn lực xây dựng các mô hình hoạt động tại chi, tổ hội; xây dựng các mô hình mới gắn với củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của các mô hình nhằm tập hợp, thu hút hội viên có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động có đổi mới nhưng còn chậm; nội dung đánh giá, chỉ đạo và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác dân vận được đề cập trong các văn bản của một số cấp ủy cơ sở và tổ chức đảng còn ít, chưa cụ thể; công tác dân vận chính quyền một số nơi chuyển biến chưa thật sự theo hướng tích cực, công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của toàn hệ thống chính trị chưa đồng bộ; việc thực hiện Công văn 243-CV/TU của Tỉnh ủy có chuyển biến nhưng tỷ lệ cấp ủy dự sinh hoạt lệ với chi, tổ hội đoàn thể còn thấp; chất lượng các chi, tổ hội đoàn thể còn một số hạn chế chậm được khắc phục về nội dung, phương thức sinh hoạt, quản lý đoàn viên, hội viên…; một số ít chính sách chưa đáp ứng kịp thời nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân; những bức xúc chưa được giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Từ thực tế công tác dân vận 3 năm qua theo Chương trình hành động số 32, Đảng bộ huyện đúc kết một số kinh nghiệm: (1) cấp ủy luôn xác định việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận là công tác thường xuyên, liên tục, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; (2) bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn làm công tác dân vận; cán bộ, đảng viên phải làm gương, nêu gương trước Nhân dân; thực hiện dân chủ, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân; (3) phát huy vai trò dân chủ đại diện, mở rộng dân chủ trực tiếp đến người dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thực hiện “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chọn lọc nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến; (4) sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận; Mặt trận, đoàn thể, tích cực thu hút, tập hợp người dân tham gia các phong trào.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị huyện Trà Cú tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ 7 nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội, chính quyền, các cơ quan nhà nước; chỉ đạo thực hiện đồng bộ Quy chế phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là trong thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh  ủy; chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tham gia thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn theo tinh thần Công văn số 452-CV/TU của Tỉnh ủy; thực hiện có hiệu quả Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”.

2. Đổi mới, nâng chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp, đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác dân vận, đảm bảo đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ có tầm, có tâm huyết với công tác dân vận tại Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội. Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận tham gia các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong giai đoạn mới”, sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng; phối hợp chặt chẽ, thực hiện thống nhất việc quản lý đoàn viên, hội viên; đổi mới hình thức tập hợp, củng cố, nâng chất, phát triển đoàn viên, hội viên; phát triển các tổ chức quần chúng trên nguyên tắc tự nguyện, tạo môi trường và điều kiện để Nhân dân phát huy năng lực, trí tuệ sáng tạo theo nguyện vọng trên cơ sở pháp luật; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với một số vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh.

4. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các văn bản khác của Đảng có liên quan đến công tác dân vận; kịp thời sơ, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 856
  • Trong tuần: 4 219
  • Tất cả: 242073