Đảng ủy Quân sự với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, ngày càng đi vào cuộc sống đã tạo được sự phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân và cả lực lượng vũ trang trong tỉnh. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng lên, thể hiện tốt trách nhiệm trong tham gia công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được cải thiện, làm cho Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ổn định, luôn được bổ sung theo biên chế. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các ban ngành, đoàn thể địa phương được duy trì hoạt động thường xuyên, đi vào nền nếp. Quan hệ đoàn kết quân - dân luôn được phát huy, quần chúng luôn tin yêu giúp đỡ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Giám sát thực hiện Kết luận 114 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác dân vận cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo Phòng Chính trị kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Cụ thể: Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị quyết số 1088-NQ/ĐU ngày 25/5/2015 của Đảng ủy Quân khu về “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới”, Quy chế số 105-QC/ĐU, ngày 31/12/2015 của Đảng ủy Quân khu “Về lãnh đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quyết định số 1893-QĐ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTU, ngày 19/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về công tác dân vận”. Đảng ủy Quân sự tỉnh cụ thể hóa thành Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 07/10/2015 “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết 178-NQ/ĐU, ngày 07/10/2015 “Về lãnh đạo tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020” , Chương trình hành động số 176-CTr/ĐU, về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”, Quy chế số 130-QC/ĐU “Về lãnh đạo công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới”, Kế hoạch 460-KH/ĐU, ngày 18/4/2017 thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự tỉnh “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác dân vận” và kế hoạch lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong lực lượng vũ trang tỉnh. Qua đó triển khai, quán triệt Kết luận 114 và Quy chế công tác dân vận đến cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo Phòng Chính trị kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Kết quả tổ chức được 45 cuộc, có 1.535 lượt người dự. Sau quán triệt, triển khai các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng có sự chuyển biến nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác dân vận nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các ngày lễ, tết của đồng bào dân tộc 1.835 cuộc, có 92.975 người tham gia; đồng thời lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trong quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở 106 xã, phường, thị trấn, góp phần củng cố cấp ủy, chính quyền địa phương vững mạnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị 590/CT-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 28-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, Hướng dẫn số 551 của Cục Chính trị Quân khu “Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội” gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh, được 56 cuộc, có 2.955 lượt đồng chí dự, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Quân sự tỉnh bổ sung các quy chế lãnh đạo của cấp ủy trên từng mặt công tác, nhất là quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất quốc phòng,... Các quy chế có quy định cụ thể chế độ hoạt động của cấp ủy gắn với vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy viên, các tổ chức cơ sở đảng; giữ vững nền nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các nghị quyết lãnh đạo được tập thể cấp ủy thảo luận, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy và trách nhiệm của người chỉ huy, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, chi bộ. Các quy chế, quy định, quyết định thuộc phạm vi quản lý điều hành của người chỉ huy được rà soát, bổ sung đúng với nghị quyết và quy chế của Đảng, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì đối thoại dân chủ đối với các cơ quan, đơn vị được 07 cuộc, có 27 ý kiến của cán bộ, chiến sĩ phát biểu đóng góp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ như: Công tác giáo dục chính trị, tập huấn cán bộ, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, chế độ, tiêu chuẩn, công tác cán bộ, nhà, đất ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp gặp khó khăn; được cấp ủy, chỉ huy tiếp thu giải quyết hợp lý, hợp tình, tạo được sự đồng thuận cao thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận cho phù hợp tình hình thực tế địa bàn đóng quân. Phân công cấp ủy viên và cán bộ đảng viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm phụ trách công tác dân vận. Trong tiến hành công tác dân vận cấp ủy, chỉ huy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, sát thực tiễn, phù hợp với địa bàn, đối tượng, hướng mạnh về cơ sở. Quá trình thực hiện cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt các hình thức vận động quần chúng phù hợp với tình thực tế ở địa phương. 

Thực hiện tốt thủ tục hành chính trong quân đội, các ngành địa phương đến quan hệ công tác với các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang luôn được tận tình hướng dẫn, với tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ nhiệt tình, lịch sự, cởi mở, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chung. Công tác chính sách, thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy  định, cất nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội. Cấp ủy, chỉ huy và Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp, xem xét, giải quyết cho các đối tượng dân chủ, bình đẳng, công khai, đúng pháp luật, đã giải quyết được 387 đối tượng, tổng số tiền 879.234.000 đồng. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự luôn được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt các khâu, các bước theo trình tự, từ khâu khám sức khỏe, xét duyệt hồ sơ, bình nghị ra dân, dân chủ, bình đẳng, công khai, công bằng trước pháp luật, đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Công tác tiếp dân được Ban Thanh tra Quốc phòng làm tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên theo dõi tiếp công dân đến yêu cầu giải quyết liên quan đến đất quốc phòng và các vấn đề khác, đã phối hợp giải quyết được 05 vụ, qua giải quyết công dân đều thống nhất đồng thuận cao, không có trường hợp nào kéo dài, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật dân vận và mối quan hệ đoàn kết quân dân, để có biện pháp giáo dục ngăn chặn, góp phần xây dựng tốt mối quan hệ quân - dân.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phong trào thi đua đột kích khác trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các cơ quan, đơn vị còn xây dựng kế hoạch kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận theo kế hoạch, đồng thời tổ chức tham quan các mô hình tiêu biểu, giới thiệu cách làm hay để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Nhìn chung phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động đến nay trong lực lượng vũ trang tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các mặt. Năm 2016 được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân. Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề năm 2017 đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự điễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua học tập nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp thực hiên công tác dân vận với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang vững mạnh; giám sát cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực thi đúng pháp luật Nhà nước. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt chương trình, nội dung kế hoạch phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, thường xuyên tiến hành công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở. Có kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động và ký kết chương trình phối hợp từng giai đoạn. Qua đó, khen thưởng cho 18 tập thể và 18 cá nhân; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng vũ trang chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng nông thôn mới; các công trình dự án liên quan đến quốc phòng-an ninh, tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ, khu căn cứ hậu cần bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đơn vị làm tốt như: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Trà Vinh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Kết quả tham gia xây dựng được 103/106 xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh, 753/816 ấp, khóm an toàn làm chủ về quốc phòng-an ninh. Phối hợp với địa phương đào tạo cán bộ cho cơ sở sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương được 356 thanh niên, tuyển quân 900 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được 17.013 đồng chí, chiếm 1,65% so dân số, có 106/106 chi bộ quân sự và 106 chi đoàn quân sự xã, phường, thị trấn hoạt động có nền nếp. Thành lập 02 Trung đội tự vệ và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mở 01 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở 106 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3, 4 được 1.022 đồng chí, giáo viên 93 đồng chí, chức việc các tôn giáo 229 vị, học sinh, sinh viên 28.892 em. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới; kết quả đã tham gia 11.241 ngày công cùng với địa phương sửa chữa, nâng cấp lộ giao thông nông thôn liên ấp, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng 45.567m, làm đường giao thông nông thôn 35km, thu hoạch hoa màu 09ha; cất mới và sửa chữa 215 căn nhà, trường học bị tốc mái, hỏa hoạn; gia cố 150m đê xung yếu, trồng 4.762 cây xanh làm hàng rào. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cho gia đình các đối tượng chính sách được 2.265 xuất, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Tổ chức bàn giao 08 căn nhà đồng đội, 02 căn nhà tình đồng đội, 02 căn nhà tình nghĩa, tổng số tiền 640 triệu đồng (trong đó Quân khu hỗ trợ 09 căn), tặng quà 23 chùa và 50 gia đình cán bộ, chiến sĩ Khmer, tổng số tiền 45.800.000 đồng. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, thành phố, thị xã thăm hỏi, động viên tặng 1.305 suất quà cho 900 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017, tổng số tiền 1.537.110.000 đồng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức “Tết Quân - Dân” năm 2017 tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, hỗ trợ xây dựng 01 đường đal giao thông nông thôn 200m, xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa, 03 căn nhà đồng đội, 08 căn nhà đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 650 người dân và tặng 810 phần quà cho hộ nghèo, 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổng số tiền 2.299.375.000 đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể, 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2017, tổng số tiền 32.000.000 đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia xây dựng nông thôn mới ở 27 xã, đã có 16 xã đạt 19/19 tiêu chí, sau khi các xã hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện tiếp tục ký kết thêm với 6 xã trên địa bàn huyện. Tham mưu làm tốt công tác quốc phòng-an ninh, công tác phát triển đảng viên và xây dựng các chi, tổ, hội viên hoạt động hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đã vận động được 87 hộ chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao với số tiền trên 50 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị hỗ trợ vốn sản xuất cho 16 hộ gia đình cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, tổng số tiền 168 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc lựa chọn đăng ký với Ban Chỉ đạo tỉnh mỗi cơ quan, đơn vị từ 1 đến 2 mô hình “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Qua đó, đã tham gia với địa phương xây dựng đường dal nông thôn 150m, số tiền 20 triệu đồng, sửa chữa nâng cấp đường đal 4km, phát hoang bụi rậm 2km, với 570 lượt đồng chí tham gia; khám cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách được 400 người, với số tiền 35.000.000 đồng; xây dựng Quỹ Từ thiện đã quyên góp được 5.600.000 đồng, khám và điều trị cho cán bộ hưu, bệnh nhân nghèo, bà mẹ Việt Nam anh hùng được 10 trường hợp, số tiền 5.000.000 đồng. Hỗ trợ cho 16 dân quân, dự bị động viên chăn nuôi bò, số tiền 168.000.000 đồng, hỗ trợ học sinh nghèo là con của lực lượng dân quân, dự bị động viên 10 em, nhận đỡ đầu 12 em là con cán bộ học giỏi, với số tiền là 7.000.000 đồng. Vận động quyên góp hũ gạo tình thương, giúp hộ nghèo và học sinh nghèo, tặng 1.600 quyển tập, phát 90kg gạo cho 06 hộ gia đình nghèo, tổng số tiền 6.200.000 đồng. Nét nổi bật công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao; cụ thể như: Vụ giúp dân khắc phục gió lốc xoáy ở thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Tiểu Cần; hỏa hoạn ở Càng Long, đã huy động 450 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tham gia giúp dân khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác dân vận của cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp làm tốt vai trò làm tham mưu lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện công tác dân vận; phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng tham gia vào hoạt động công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị. Chủ động phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, tình hình của địa phương và quyền lợi, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Cấp ủy đảng các cấp chủ động, nghiêm túc khắc phục những hạn chế của tập thể cấp ủy, cán bộ chủ trì và cán bộ, đảng viên sau học tập và kiểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua nhận diện về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 100% cấp ủy Đảng không có biểu hiện suy thoái. Đồng thời đề ra kế hoạch khắc phục sửa chữa của tập thể, cá nhân sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 114-KL/TW và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ khâu quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Quá trình thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo Phòng Chính trị theo dõi, kiểm tra, uốn nắn các cơ quan, đơn vị sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo phân cấp, thẩm quyền. Đồng thời thực hiện tốt chế độ trao đổi, thông tin, báo cáo theo quy định.

Đánh giá chung qua triển khai thực hiện Kết luận 114, Quyết định 1893-QĐ/TU, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của cấp trên và cấp mình về công tác dân vận. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ. Nội dung phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện công tác dân vận phù hợp với thực tế ở địa phương và đạt được hiệu quả. Điểm nổi bật là thực hiện tốt mô hình “Tết Quân - dân”. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động sáng tạo đưa ra những mô hình dân vận mới có tính khả thi cao mang lại hiệu quả thiết thực; kịp thời tham gia cùng địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng địa phương cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Tuy nhiên, việc xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội có lúc, có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục. Thực hiện công tác dân vận có nội dung chưa sát thực tế; công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể từng lúc chưa chặt chẽ như: Đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Càng Long. Quá trình phối hợp thực hiện chưa thường xuyên trao đổi thông tin; việc theo dõi, kiểm tra có lúc chưa chặt chẽ; mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang chưa bền vững.

  Những kinh nghiệm rút ra là: (1) để các nội dung Kết luận số 114-KL/TW và Quyết định 1893-QĐ/TU thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị phải tham gia tích cực, phối hợp đồng bộ, nhất quán các điều khoản quy định (không để ùn tắc, trì trệ ở bất kỳ một công đoạn hay cơ quan, đơn vị nào); (2) vai trò của cấp ủy, chỉ huy phải quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc Kết luận số 114 và quyết định 1893, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tinh thần cho các cơ quan, đơn vị làm công tác dân vận; phát huy nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị; (3) phát huy cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó cơ quan quân sự và cơ quan dân vận các cấp làm nòng cốt trong vận hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, từ đó mới nâng cao được hiệu quả, chất lượng công tác dân vận ở địa phương, đơn vị; (4) tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về nhận thức của cán bộ, đảng viên khi thực hành công tác dân vận trong thời gian qua; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực để học tập làm theo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt hơn Kết luận 114 của Ban Bí thư và Quyết định 1893 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi khi tiến hành công tác dân vận. Trong tiến hành công tác dân vận phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức dân vận mới đạt hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình, cơ chế phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp công việc trong tham gia công tác dân vận, đồng thời tổ chức huấn luyện kết hợp với công tác vận động quần chúng.

Thứ ba, phối hợp với Ban Dân vận, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ Kết luận 114-KL/TW, Quyết định 1893-QĐ/TU và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 553/QĐ-UBND, của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, các kế hoạch, hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu về công tác dân vận, 100% cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh cụ thể hóa quy chế gắn với hoạt động thực tiễn và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. 

Thứ tư, thực hiện tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. 

Thứ năm, nỗ lực phấn đấu vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hỏa hoạn, lũ lụt thiên tai,... Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị có hiệu quả hơn cả về nội dung và hình thức để nhân rộng, học tập.

Thứ sáu, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình trong Nhân dân, trong dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ. Thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết báo cáo theo chế quy định./.

Bài, ảnh: Trần Minh Tuấn


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 234371