Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, ba năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ba năm triển khai, quán triệt Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 30/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa thành kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi, đảng bộ trong khối đạt một số kết quả nổi bật nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận.

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra nắm tình hình công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và PTTĐ "Dân vận khéo" tại Đảng ủy

Quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận, thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai đến Bí thư, Phó Bí thư và cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở được 01 cuộc, có 175 người dự. Các chi, đảng bộ cơ sở có kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động được 56 cuộc, có 2.065 đại biểu dự, trong đó có 1.115/1.122 đảng viên (đạt 99%). Sau triển khai quán triệt đã tạo chuyển biến chung về sự cần thiết phải tăng cường và đổi mới công tác dân vận kết hợp với tiếp tục xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, người lao động trong tham gia giám sát, giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ; thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp. Nhìn chung, các cấp ủy xác định được trách nhiệm làm công tác dân vận, xem công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, nên ba năm qua đã cơ bản thực hiện đủ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình hành động số 32. 

Thứ nhất, trong thực hiện tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, các cấp ủy trong doanh nghiệp phối hợp các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở; cung cấp thông tin về các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm để định hướng tư tưởng, ngăn chặn vấn đề phát sinh, xử lý kịp thời sự việc có ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trung vào đổi mới công tác dân vận của các cơ quan, doanh nghiệp và vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, cán bộ có chuyển biến mạnh, các đoàn thể thể hiện được vai trò tham mưu và nòng cốt trong công tác dân vận, nhất là việc nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, giải quyết thỏa đáng những bức xúc và tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức và nâng cao chất lượng. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và người lao động theo định kỳ và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 60/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, từ đó khuyến khích tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong lao động, sản xuất và công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy khối phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 01 lớp tập huấn, có 77 cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở tham dự nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận.

Thứ ba, qua tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chất lượng hoạt động của bộ phận phụ trách công tác dân vận tại cơ quan, doanh nghiệp có nâng lên một bước. Nội dung công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, xác định được mô hình phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng chi, đảng bộ cơ sở vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp cũng như các đoàn thể. Cán bộ phụ trách công tác dân vận đã tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ tại cơ quan, doanh nghiệp.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, toàn Đảng bộ đã có 31 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã và đang thực hiện với sự tham gia của 28 cơ quan, doanh nghiệp. 

  Thứ năm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, nhất là công tác tập hợp quần chúng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các đoàn thể trong các doanh nghiệp nhìn chung có thể hiện được vai trò người bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy trong việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ làm công tác đoàn thể.

Thứ sáu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận, các chi, đảng bộ cơ sở đều phân công đồng chí phó bí thư hoặc cấp ủy viên phụ trách, chỉ đạo công tác dân vận và đoàn thể; thành lập Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phân công cụ thể từng thành viên, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi về công tác cán bộ; xây dựng quy chế làm việc của ban chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên chỉ đạo thực hiện tại cơ quan, doanh nghiệp. Đảng ủy khối đã phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (mặc dù Đảng ủy không có Ban Dân vận).

Thứ bảy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận, trong chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm Đảng ủy khối có xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát công tác dân vận. Theo đó các cấp ủy cũng có kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Định kỳ hàng năm đều tổ chức thực hiện đúng chương trình, kế hoạch.

Tuy nhiên, 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32 còn một số hạn chế. Với đặc thù của Đảng bộ khối, các doanh nghiệp có địa bàn rộng, cán bộ, đảng viên và người lao động không tập trung, việc triển khai chỉ thị, nghị quyết có phần hạn chế; báo cáo viên cơ sở chưa được thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công tác tuyên truyền chưa được thu hút; việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa đạt hiệu quả cao, còn mang tính hình thức,… nên công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy về chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động ở một số lĩnh vực chưa kịp thời; phong trào thi đua “Dân vận khéo” tuy được triển khai phát động nhưng thực tế chưa xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, mô hình hay có hiệu quả thì chưa được tổ chức nhân rộng kịp thời.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32, Đảng ủy khối xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu về công tác dân vận, lấy chi bộ làm trọng tâm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời tình hình thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp lãnh đạo phù hợp; phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận.

2. Các cấp ủy tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên một số lĩnh vực cụ thể; các cấp ủy Đảng có kế hoạch tiếp tục và hoàn thành khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), hạn chế thấp nhất những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh.

3. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên, người lao động; thường xuyên giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kiểm tra, giám sát Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản khác của Đảng về công tác dân vận.

4. Nâng cao chất lượng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận, đoàn thể; tiếp tục tổ chức đối thoại với người lao động theo Nghị định 60/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ kết hợp với thực hiện sinh hoạt chuyên đề; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/02/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 18/02/2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, phương châm và các nhóm giải pháp nêu trong Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 04/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 273
  • Tất cả: 235527