Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với công tác dân vận năm 2016
Đảng bộ Khối doanh nghiệp có 28 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 12 Đảng bộ và 16 chi bộ, trong đó có 25 loại hình doanh nghiệp, 03 loại hình cơ quan là Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, hiện toàn Đảng bộ có 1.511 đảng viên. Nhìn chung tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong năm 2016 ổn định, an tâm lao động sản xuất, kinh doanh, không xảy ra đình công, lãng công; cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi của người lao động. Từ đó công tác dân vận đạt những kết quả tích cực.

Một buổi làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Đảng ủy Khối tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo tác động trực tiếp đến phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, đổi mới quy trình quản lý sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình kỹ thuật xây dựng doanh nghiệp và cơ quan văn minh, an toàn về an ninh trật tự. Đảng ủy Khối đảm bảo triển khai thực hiện công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, từ các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thể, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ khách hàng, ứng dụng công nghệ thông tin, chăm lo giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo điều kiện góp phần giải quyết lao động và phát triển kinh tế của tỉnh. 

Các cấp ủy cơ sở có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động thông qua các cuộc sinh hoạt, học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và nâng cao sự hiểu biết cho người lao động về công tác dân vận; làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện; thường xuyên chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động, duy trì tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng cho người lao động. 

Trong năm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, doanh nghiệp. Các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhận thức trong đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về công tác dân vận; thực hiện sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm nâng cao và phát huy quyền làm chủ, sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và người lao động để hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, doanh nghiệp. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối thành các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp; tăng cường công tác quản lý, điều hành của chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và người lao động trong giám sát, tham gia xây dựng chính quyền, thúc đẩy phát triển tăng doanh thu trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và người lao động dưới các hình thức thông tin mạng nội bộ, niêm yết tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trong các cuộc họp,... 

Công tác đoàn thể được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các đoàn viên, hội viên và người lao động tích cực hưởng ứng các cuộc vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ khuyến học, Quỹ an sinh xã hội năm 2016; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện tốt 02 phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, phong trào sáng tạo trẻ, đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, xung kích đảm nhận các khâu khó, việc mới được các tổ chức cơ sở đoàn hưởng ứng sôi nổi. Các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè”, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh-liệt sỹ,… được các cơ sở Đoàn và đoàn viên hăng hái tham gia.

Trên lĩnh vực xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Đảng ủy Khối chỉ đạo triển khai, quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 60-NĐ/CP của Chính phủ cho cán bộ, đảng viên và người lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, công chức và người lao động. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng bộ Khối và cấp cơ sở đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, kịp thời. Từ đó Đảng ủy Khối đã đưa nội Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nghị quyết, chương trình công tác hàng năm, mỗi kỳ họp lệ tháng, quý, sáu tháng đều có kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện. Ban chỉ đạo cấp cơ sở có cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp với ban lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị, phối hợp với cấp ủy Đảng, đoàn thể và ban lãnh đạo thường xuyên lấy ý kiến đóng góp, hàng quý tổ chức đối thoại với người lao động để nắm thông tin tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc; tiếp tục khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, lãnh đạo và các đoàn thể với người lao động.

Ban Chỉ đạo cấp cơ sở đã phối hợp với cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nghị quyết, chương trình công tác năm của cơ quan, doanh nghiệp. Các chi, đảng bộ cơ sở đều vận dụng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn tổ chức đối thoại đúng định kỳ, nội dung, trách nhiệm theo quy định; kịp thời sửa đổi, bổ sung, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo, xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tham mưu Đảng ủy Khối xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên, phát động đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào bốn nhóm mô hình trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong năm có 23/28 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký xây dựng 26 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó:

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế:“Tiết kiệm điện thông qua Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện Lực Trà Vinh với các đoàn thể về tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong tỉnh Trà Vinh”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất”, “Nâng cao công tác quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng”, “Đoàn kết hệ thống đại lý là cánh tay nối liền giữa Công ty với khách hàng” và các mô hình “Vận động toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2016”, “Dân vận khéo” trong quản lý kinh doanh, cải tiến quy trình kỹ thuật giai đoạn 2015-2020,… đem lại lợi nhuận, đóng góp ngân sách tỉnh và thực hiện tốt các cuộc vận động an sinh xã hội,…  

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa-xã hội: “Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung trong khuôn viên nhà máy”,  “Cán bộ, công chức, viên chức chi nhánh tham gia tiết kiệm góp quỹ chăm lo thiếu niên, nhi đồng thế hệ tương lai”, “Hỗ trợ đỡ đầu xã theo tiêu chí nông thôn mới”, “Quỹ hỗ trợ khó khăn”,… tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn minh. Riêng mô hình “Dân vận khéo” về tăng cường chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin” đã có 24 gương điển hình kinh doanh giỏi và kỹ thuật giỏi được khen thưởng. 

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh tiêu biểu nhất là“Xây dựng doanh nghiệp văn minh, đảm bảo an toàn công ty và an ninh trật tự” được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tuyên truyền, vận động nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn trong cơ quan, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị như mô hình “Làm chuyển biến tác phong làm việc của cán bộ công chức trong công tác vận động quần chúng theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân”, “Hướng dẫn cách nhận biết tiền thật/giả” tại một vài cơ quan Đảng, chính quyền đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan, doanh nghiệp tham gia cải cách hành chính, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực vẫn còn những hạn chế cơ bản. Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị chưa sâu, việc cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong toàn Khối còn lúng túng. Việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, thực hiện các văn bản về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa sâu, chưa thường xuyên; một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các nội dung cán bộ, công chức được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, nhất là trong thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ; thành viên Ban Chỉ đạo đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn nhiều nên trong quá trình chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng lúc chưa đi vào chiều sâu. Việc lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” một số nơi còn chung chung, còn mang tính hình thức, chưa chú trọng đến chất lượng và hiệu quả của mô hình; còn 05/28 Ban Chỉ đạo chưa đăng ký mô hình “Dân vận khéo”./.  

Bài, ảnh: Diệu Linh


Tin khác
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 176
  • Tất cả: 234363