Ban Dân vận các cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017
6 tháng đầu năm 2017, tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Nhân dân an tâm sản xuất, quan tâm theo dõi và bày tỏ chính kiến, thái độ trước việc các ngành, các cấp thực hiện lập lại trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật nhất là đóng góp Quỹ An sinh xã hội năm 2017 được 244,859 tỷ đồng, đạt 122,4% so kế hoạch; phấn khởi, tin tưởng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sẽ chuyển biến tích cực qua quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 15/02/2017 “Về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, đời sống, sản xuất của một bộ phận Nhân dân tại một vài địa phương trong tỉnh vẫn còn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ô nhiễm môi trường, giá bán một số hàng nông sản và chăn nuôi thấp (heo, bò, cá lóc, rau màu), nông dân thua lỗ, một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc việc lập lại trật tự vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hành lang an toàn giao thông, việc áp dụng mức giá phí khám, chữa bệnh mới,… có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, đặt ra những vấn đề cần tuyên truyền, vận động trong công tác dân vận. 

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận quý I/2017 tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh


Trên bối cảnh đó, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân vận, Ban Dân vận các cấp ủy đã hoàn thành sơ kết hoạt động quý I/2017; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo”; thẩm định hồ sơ, văn bản chuẩn bị làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với Đài Phát thanh-Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh; trao đổi với các đoàn thể tỉnh tìm nội dung, giải pháp nâng chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể ở cơ sở; tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Mặt trận, đoàn thể năm 2016 gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai cụ thể hóa công tác dân vận theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp; triển khai công tác phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội. Các ngành, các cấp tiếp tục cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt các quy định về quy hoạch, quy chuẩn công trình xây dựng, nhà ở đô thị và khu dân cư nông thôn, tiêu chuẩn ấp, hộ nông thôn mới được nâng lên về chất lượng lẫn số lượng, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở lồng vào hoạt động chuyên môn, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Chỉ đạo nhiều nơi hoạt động có chất lượng, kịp thời ban hành, triển khai cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; rà soát, củng cố hồ sơ, biên tập báo cáo, kiểm tra các đơn vị chọn làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương,... theo Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” được 5.762 cuộc, có 5.813 lượt cán bộ dự. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên một số chi, tổ hội có chuyển biến và nâng lên một vài nơi (xã Kim Sơn, xã Tân Hùng,...), nhưng so với yêu cầu vẫn còn một số ngành, địa phương chưa khắc phục hạn chế như: Báo cáo không kịp thời, số liệu chưa rõ ràng, nội dung nhận xét, đánh giá chưa sát thực tế; việc phân công cán bộ tham dự sinh hoạt chi, tổ hội còn ít; cán bộ một số ngành, địa phương đi dự chưa thường xuyên (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, các Huyện ủy Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú). Đến ngày 15/6/2017, phát triển mới 30.754 đoàn viên, hội viên, giảm 12.017, tổng số toàn tỉnh hiện có 777.283 đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2017, Ban Dân vận các cấp ủy còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc nhất định. Việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sát thực tế. Bộ phận tham mưu về xây dựng, giới thiệu, nhân rộng mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mô hình “Dân vận khéo” chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ phụ trách công tác dân vận chưa quan tâm nghiên cứu sâu nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách thực hiện công tác dân vận. Việc đi cơ sở dự sinh hoạt ban công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội tuy đảm bảo lịch công tác nhưng hiệu quả việc góp phần giúp cơ sở nâng chất lượng hoạt động chưa rõ. Công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể còn dàn trãi, chưa nêu bật trọng tâm về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với từng chủ trương, chính sách; ý thức trách nhiệm và tinh thần tình nguyện của hội viên chưa cao, thường giao khoán cho cấp xã, không báo cáo, nguồn cán bộ chi, tổ hội hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cấp ủy về công tác dân vận, Ban Dân vận các cấp ủy phải xác định và thực hiện đồng bộ 03 biện pháp khắc phục: (1) Nâng chất lượng kỹ năng cụ thể hóa các nội dung văn bản chỉ đạo về công tác dân vận của Ban Dân vận cấp ủy bằng cách chủ động nghiên cứu nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên gắn với tình hình thực tế địa bàn; khắc phục thực trạng sao chép trong quá trình nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân vận; (2) tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận theo yêu cầu khắc phục hạn chế, nhược điểm của cán bộ và bộ phận phụ trách công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, phương pháp, cách làm; xây dựng nề nếp, ý thức trách nhiệm thực hiện báo cáo đúng định kỳ; (3) tăng cường đi cơ sở theo Quy định 784-QĐ/TU; các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu khắc phục hạn chế đi dự cơ sở theo Quy định 784-QĐ/TU nhưng chưa đóng góp, hỗ trợ giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn và nâng chất lượng hoạt động.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2017, Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 1893-QĐ/TU và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo nâng chất lượng các chi, tổ hội, phân hội yếu, kém đã được chỉ ra trong kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Trung ương; chỉ đạo các đoàn thể, hội quần chúng cùng cấp triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức và hoàn thành tốt công tác tập huấn dân vận năm 2017.  

Thứ hai, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020. Các lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, trong đó có xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU, nâng cao năng lực cán bộ theo Chỉ thị số 26-CT/TU, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 15-CT/TU kết hợp khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016 của từng ngành. Các đoàn thể, hội quần chúng (8 ngành) vận dụng thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên theo dự án Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thứ tư, Ban Dân vận các cấp ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổng kết, sơ kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương; triển khai thực hiện tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền, tiếp tục phối hợp công tác dân vận giữa chính quyền, cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua gắn với hoạt động của ngành; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức đại hội các đoàn thể, hội quần chúng nhiệm kỳ mới theo hệ thống từng ngành; vận hành và tổng kết nghiệm thu Dự án của Ban Dân vận Tỉnh ủy; củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng tham mưu và hoạt động của các Ban Chỉ đạo; tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Thứ năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua năm 2017 và tổng kết công tác dân vận, “Dân vận khéo”, Quy chế dân chủ ở cơ sở; giúp Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./. 

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 912
  • Trong tuần: 4 275
  • Tất cả: 242129