Công tác dân vận tỉnh Trà Vinh 9 tháng đầu năm 2017
Quý III và chín tháng đầu năm 2017, tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tập trung sản xuất, quan tâm theo dõi và tích cực tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị, triển khai học tập các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và địa phương, nhất là Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đồng thời bày tỏ chính kiến, sự đồng thuận về quan điểm đổi mới của Đảng đối với kinh tế trong thời kỳ hội nhập, phấn khởi trước tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, thu nội địa tăng, mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng duy trì ổn định, nợ xấu ở mức thấp, năng suất hàng nông sản (lúa, trái cây) tăng so cùng kỳ, sâu bệnh ít xảy ra, dịch bệnh được kiểm soát, giá lúa, dừa khô, tôm,… tăng, nông dân có lợi nhuận, số doanh nghiệp thành lập mới và bổ sung nguồn vốn tăng, hoạt động có thuận lợi; công tác lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công thực hiện đạt yêu cầu; an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận quý III và 9 tháng đầu năm 2017 tỉnh Trà Vinh

Tuy nhiên, có nơi, có lúc trong Nhân dân chưa thực sự an tâm trước những khó khăn và hạn chế tồn tại. Chăn nuôi còn gặp khó khăn, thời tiết và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất lúa hè thu và khai thác thủy sản; nguy cơ ô nhiễm môi trường từ mô hình nuôi tôm “siêu thâm canh” tự phát; dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết diễn biến phức tạp; công tác phối hợp triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị giữa các sở, ban, ngành và địa phương thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên; việc hỗ trợ doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận còn yếu; việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp; công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới (2017-2018) chưa tốt; giá vật liệu xây dựng tăng, trong đó cát tăng gấp 3 lần, nạn khai thác cát trái phép; tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội; dân chủ ở cơ sở và phản biện xã hội chưa được quan tâm nhiều; chất lượng sinh hoạt chi bộ và đoàn thể cơ sở chưa tìm giải pháp nâng cao phù hợp,… tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, nhận thức, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đặt ra những vấn đề cần tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt công tác dân vận. 

  Các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận kịp thời, hiệu quả đối với toàn hệ thống chính trị: Chỉ đạo triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đưa cấp ủy viên, đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng Nhân dân; xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cam kết việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái; tiếp và làm việc với 02 đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; sơ kết, tổng kết các văn bản có liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân. Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, khảo sát việc xây dựng mô hình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Hùng huyện Tiểu Cần; chỉ đạo khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng toàn tỉnh. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I, 6 tháng đầu năm và chuẩn bị tốt nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh, các báo cáo phục vụ các buổi làm việc, kiểm tra của Trung ương, Tỉnh ủy đối với địa phương. Nhìn chung, các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, từng bước thực hiện cụ thể hóa nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân; tập trung hướng về cơ sở; rà soát các chi, tổ hội hoạt động yếu, đề xuất biện pháp khắc phục.

Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XIV) đơn vị tỉnh Trà Vinh và Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) hoàn thành công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công giai đoạn 2010-2017, giám sát công tác hòa giải và chỉ đạo kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở; rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các đơn vị có liên quan; các ngành kịp thời cập nhật, rà soát, đơn giản hóa thủ tục và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; kiểm tra tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Công văn số 452-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Công văn số 2910/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Cấp cơ sở chỉ đạo triển khai quán triệt, kiểm tra việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo Chỉ thị số 15/CT-TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác điều hành quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, địa phương; tổ chức tiếp công dân định kỳ tại trụ sở, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, nắm tình hình và giải quyết kịp thời, có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình công nhân ở các doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp các đoàn thể và Nhân dân tổ chức các hoạt động giúp dân lao động sản xuất, khám, điều trị bệnh cho hộ nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương và làm tốt công tác tuyển quân năm 2017.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện nhiệm vụ đề ra với một số hoạt động nổi bật, tiêu biểu: Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động khắc phục khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi; tập trung tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017; kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hội, các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017; chỉ đạo thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017; chỉ đạo đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân các cấp; phối hợp Ban Dân vận các cấp triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; phân công cán bộ dự sinh hoạt chi, tổ hội theo Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, phòng, chống các dịch bệnh trên người và vật nuôi; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Giao thông đường bộ… kết quả được 18.040 cuộc, có 229.601 lượt người dự, nâng tổng số 9 tháng đầu năm được 49.510 cuộc, có 1.611.484 lượt người dự.

Vận động 3.962 lượt đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đóng góp ngày công lao động sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; tổ chức chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng, công tác tương trợ, cứu trợ; tham gia hòa giải ở cơ sở 546 vụ, trong đó thành 300 vụ; phối hợp tuần tra, canh gác 2.906 cuộc, với 50.098 lượt chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia. Nâng tổng số 9 tháng đầu năm đã vận động 9.719 lượt đoàn viên, hội viên; tham gia hòa giải ở cơ sở 1.561 vụ, trong đó thành 963 vụ; phối hợp tuần tra, canh gác 7.846 cuộc, với 139.478 lượt chiến sỹ, đoàn viên, hội viên. Một số kết quả tiêu biểu, nổi bật trong quý III năm 2017 như sau:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra, chọn điểm chỉ đạo thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2017 và những năm tiếp theo tại huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX); triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2011-2015.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chuẩn bị tổ chức Đại hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm tra kế hoạch công tác vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh và Đề án xây dựng “Chi hội mẫu”; làm việc với Trung ương Hội đến khảo sát 05 căn nhà đồng đội có địa chỉ do Chủ tịch Quốc hội vận động hỗ trợ; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra tổ tiết kiệm và vay vốn tại huyện Càng Long.

Tỉnh đoàn hoàn chỉnh văn kiện chuẩn bị đại hội cấp tỉnh; tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” tại 8/8 đơn vị; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín của Đoàn, Hội trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2017; các huyện thị, thành Đoàn tổ chức Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Trà Vinh năm 2017,… 

Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo đại hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai thực hiện chỉ tiêu và nội dung thang điểm giao ước thi đua năm 2017, các chương trình, kế hoạch công tác và xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng tiếp tục phát động các phong trào trong nông dân; vận động Quỹ “Hạt thóc vàng” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động; tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW tại huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức 54 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 1.358 lượt người dự.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở phối hợp Công an xã thực hiện tốt công tác giáo dục đối tượng và thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng; kiểm tra Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh và vốn ủy thác tại các huyện, thị xã, thành phố; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo tại huyện Cầu Kè, Càng Long. 

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo đại hội Công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2022; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn và công nhân lao động; phát động công nhân, viên chức, lao động tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2016-2017); tổ chức phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn về nhà ở năm 2017.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Cuộc vận động “Tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam”, phát quà tết cho người nghèo; phối hợp với các tổ chức tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo; triển khai các hoạt động thuộc Dự án “Trồng rừng ngập mặn-giảm thiểu rủi ro thảm họa”; tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện, vận động Mạnh Thường Quân thực hiện công tác cứu trợ, tương trợ xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; chọn xã có điều kiện để thành lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ; lựa chọn ấp điểm chuẩn bị các bước thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn công nhận các danh hiệu học tập cho Hội Khuyến học cấp cơ sở; hướng dẫn việc thành lập Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần Công văn số 634-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/BCT, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đến thời điểm này toàn tỉnh có 728.420 đoàn viên, hội viên, đạt 80,98% so với số dân trong điều kiện tập hợp (899.436), trong đó có 382.880 đoàn viên, hội viên tham gia nhiều tổ chức đoàn, hội, 281.554 đoàn viên, hội viên tham gia một tổ chức đoàn, hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra, nhất là tham mưu Tỉnh ủy và phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành, địa phương. Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến làm việc tại tỉnh; Đoàn Giám sát Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh theo Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2017; rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo”; làm việc với Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả khảo sát mô hình tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã Tân Hùng huyện Tiểu Cần; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT-TU, sơ kết 03 năm thực hiện Công văn 452-CV/TU. Hoàn thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; kiểm tra tình hình công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017 tại Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; từng bước tổng kết, nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2017 tại huyện, thị xã, thành phố, đến nay đã tổ chức được 13 lớp, có 2.198 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ dân vận ấp, khóm dự; phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh triển khai chương trình thực hiện Chuyên mục “Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, đến nay thực hiện được 03 chuyên đề; đề nghị Ban Dân vận Trung ương tặng 20 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2017; nắm, theo dõi tình hình tổ chức đại hội đoàn thể các cấp; dự, nắm tình hình sinh hoạt chi, tổ hội theo Quy định số 784-QĐ/TU; xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ các đề án của Trung ương và các báo định kỳ gửi đúng quy định.

Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành, địa phương tiếp tục đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Tham gia các tổ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, dự các buổi tiếp xúc cử tri và dự đại hội do các đoàn thể tổ chức theo kế hoạch; dự họp với cấp ủy nghe Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 theo quy chế hoạt động của địa phương; tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn thành viên các Ban Chỉ đạo; tham mưu cấp ủy tiếp và làm việc với đoàn nghiên cứu, khảo sát Ban Dân vận Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) “Về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer” (huyện Trà Cú), tiếp Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Trung ương (thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú); tham mưu cấp ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham gia giám sát các công trình, dự án theo Công văn 452-CV/TU của Tỉnh ủy; kịp thời sơ kết, tổng kết, báo cáo các chuyên đề có liên quan đến công tác dân vận theo định kỳ; rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo” năm 2017; phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; hoàn thành kiểm tra nắm tình hình thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2017 đối với Khối Dân vận xã, phường, thị trấn; phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2017; xây dựng và hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy đúng quy định; nắm, báo cáo tình hình Nhân dân ở địa phương; phân công cán bộ dự sinh hoạt Ban Chấp hành đoàn thể cơ sở, Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội ấp, khóm.

Trong quý, Ban Dân vận các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể các cấp dự sinh hoạt theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tính đến ngày 15/9/2017) được 3.771 cuộc, có 4.132 lượt cán bộ dự, trong đó: Ban Dân vận các cấp dự 1.082 cuộc, 1.111 lượt người dự; Mặt trận, đoàn thể các cấp dự 2.689 cuộc, có 3.021 lượt người dự. Nâng tổng số trong 9 tháng đầu năm dự được 9.533 cuộc, có 9.945 lượt cán bộ dự, trong đó: Ban Dân vận các cấp dự 1.340 cuộc, 1.388 lượt người dự; Mặt trận, đoàn thể các cấp dự 8.193 cuộc, có 8.557 lượt người dự. Qua nắm tình hình cho thấy các ngành, địa phương duy trì thực hiện tốt việc phân công cán bộ dự sinh hoạt chi, tổ hội và báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy đúng quy định; cán bộ được phân công đi cơ sở có tranh thủ sắp xếp thời gian đi dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm; quan tâm nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời thông tin các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh,… đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phản ánh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, từ đó có tác động tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội các đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm. Cán bộ chi, tổ hội đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm điều hành cuộc họp lệ nhiều nơi đạt yêu cầu, nội dung và hình thức họp đúng theo hướng dẫn của ngành cấp trên, số lượng đoàn viên, hội viên dự nhiều hơn trước, mạnh dạn phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi cách thức chuyển đổi kinh tế, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống. 

Đánh giá chung công tác dân vận 9 tháng qua, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai, học tập, vận dụng cụ thể hóa công tác xây dựng Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; kịp thời chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận và công tác dân tộc-tôn giáo. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế-xã hội, tham gia các phong trào thi đua và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và giữ vững chất lượng ấp, xã nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo; tổ chức nhiều cuộc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó kịp thời bảo vệ quyền lợi đoàn viên, hội viên và Nhân dân; có nhiều cố gắng đi cơ sở và tập trung góp ý nâng chất lượng công tác vận động, tập hợp, sinh hoạt đoàn, hội ở cơ sở; hoàn thành đại hội đoàn thể từng cấp. 

Tuy nhiên, vẫn còn cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy về công tác dân vận. Việc xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các địa phương, tổ chức chính trị-xã hội về thực hiện công tác dân vận có nội dung chưa sát thực tế, trong thực hiện có lúc còn chậm đổi mới một số nội dung, biện pháp cụ thể; mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang chưa nhiều. Các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tuy có tập trung đi cơ sở dự sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội ấp, khóm theo Quy định số 784-QĐ/TU nhưng hiệu quả mang lại nhằm giúp cơ sở tự nâng chất lượng còn hạn chế. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TU tuy đã triển khai ra diện rộng, có chương trình, kế hoạch cụ thể của từng ngành từng cấp nhưng có nơi có lúc hoạt động này chưa thường xuyên.

Trên cơ sở kết quả đạt được cùng hạn chế, tồn tại 9 tháng qua, công tác dân vận trong quý IV năm 2017 tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quy định số 784-QĐ/TU của Tỉnh ủy; chỉ đạo dứt điểm việc sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thứ hai, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai, thực hiện và sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020. Lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua gắn với hoạt động của ngành, quan tâm giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa.

Thứ ba, Ban Dân vận các cấp ủy tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo một số công việc quan trọng đến cuối năm 2017: Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị. Giới thiệu, phổ biến, nhân rộng các mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” theo tinh thần Công văn số 336-CV/TU, ngày 05/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng”. Tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận với chính quyền, cơ quan nhà nước và công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng kết nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”. Tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình thực hiện Chuyên mục “Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, xây dựng mới chương trình năm 2018. Triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Hội Nhà báo năm 2018. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017) và 18 năm “Ngày Dân vận cả nước” (15/10/1999-15/10/2017). Kiểm tra, đánh giá, xếp loại và tổng kết, biểu dương khen thưởng công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, định hướng công tác dân vận năm 2018.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đi cơ sở và đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 02 Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW. Các đoàn thể, hội quần chúng (8 ngành) chính thức vận dụng thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên theo Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; kiểm tra chấm điểm, xếp loại và tổng kết hoạt động năm 2017.

Thứ năm, tổng kết công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc-tôn giáo, đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo giữa Ban Dân vận cấp ủy với cơ quan chuyên môn cùng cấp về công tác dân tộc, tôn giáo.

Thứ sáu, củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng tham mưu và hoạt động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”./.

Bài, ảnh: Diệu Linh

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 178
  • Tất cả: 234365