Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh năm 2017
Năm 2017, tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cơ bản ổn định, tin tưởng và đồng thuận với nhiều chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước về kinh tế và doanh nghiệp, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ trong Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các ngành, các cấp; phòng, chống, xử lý tham nhũng; giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị và học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và địa phương, nhất là Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); phấn khởi trước tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, thu nội địa tăng, mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng duy trì ổn định, nợ xấu ở mức thấp, sâu bệnh ít xảy ra, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả hàng nông sản, thủy sản (lúa, trái cây, dừa khô, tôm) tăng so cùng kỳ, tạo điều kiện cho nông dân khắc phục được khó khăn trong sản xuất và đời sống, số doanh nghiệp thành lập mới và bổ sung nguồn vốn tăng, hoạt động có thuận lợi, công tác lao động việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công thực hiện đạt yêu cầu, an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều vụ việc bức xúc, vướng mắc liên quan đến quyền lợi của Nhân dân được giải quyết kịp thời, ổn định dư luận xã hội.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận và các chuyên đề năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tuy nhiên, có nơi có lúc Nhân dân chưa thực sự an tâm trước những khó khăn về tình hình cắt giảm lao động và việc làm trong các doanh nghiệp; chăn nuôi còn gặp khó khăn; nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nuôi tôm “siêu thâm canh” tự phát; giá các sản phẩm chăn nuôi còn thấp nên tình hình tái đàn còn chậm; công tác quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch chưa chặt chẽ nên tình trạng sản xuất không theo quy hoạch còn diễn ra; việc phối hợp quản lý đầu vào vật tư nông nghiệp, thủy sản giữa các ngành và địa phương chưa chặt chẽ, liên kết và tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững; dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết diễn biến phức tạp; công tác phối hợp triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị giữa các sở, ban, ngành và địa phương thiếu đồng bộ, việc duy trì thực hiện các hoạt động chưa thường xuyên; công tác phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư sau cấp giấy chứng nhận đầu tư trên một số lĩnh vực tuy có thay đổi nhưng kết quả chưa cao; việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản còn thấp; thời tiết, triều cường dâng cao, khai thác cát trái phép, sạt lở đất ven sông, một số tồn tại, hạn chế trong kinh doanh, sản xuất phần nào ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của Nhân dân; tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội có chiều hướng phức tạp; một số công trình thi công dự án kéo dài trong nhiều năm gây cản trở đến hoạt động dân sinh của Nhân dân (Dự án cải tạo hệ thống thoát nước thành phố Trà Vinh); dân chủ ở cơ sở và phản biện xã hội chưa được quan tâm nhiều,… cơ quan và cán bộ dân vận có nơi có lúc chưa kịp thời tuyên truyền, vận động. 

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận kịp thời, hiệu quả đối với toàn hệ thống chính trị, ban hành cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đó toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện củng cố, kiện toàn bộ phận phụ trách công tác dân vận, phối hợp thực hiện công tác dân vận, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các điều khoản quy định trong Quy chế. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2020) về công tác dân vận kết hợp với Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương. Triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền; nâng cao chất lượng “Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Điều 7 Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 17/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; khảo sát việc xây dựng mô hình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn xã Tân Hùng huyện Tiểu Cần để qua đó rút ra mô hình mẫu thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung chủ yếu là nâng chất lượng công tác vận động, tập hợp và quản lý đoàn viên, hội viên, xây dựng nề nếp sinh hoạt lệ của các tổ chức đoàn thể và nâng chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để giới thiệu, nhân rộng toàn tỉnh; chỉ đạo cụ thể hóa Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “Về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; sơ kết, tổng kết các văn bản có liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019; hoàn thành đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở.

  Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XIV) đơn vị tỉnh Trà Vinh và Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) tổ chức đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, các kỳ họp thường lệ và bất thường, các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành các nghị quyết, tiếp xúc cử tri, thực hiện chất vấn, giám sát và thẩm tra các nội dung của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức giám sát, rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các đơn vị có liên quan; ban hành, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; kiểm tra tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác lãnh đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từng bước nâng lên, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực hơn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tăng cường chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); triển khai và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Ủy ban nhân dân các cấp triển khai, thực hiện đi vào chiều sâu Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020; kiểm tra việc đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo Chỉ thị số 15/CT-TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Công văn số 452-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Công văn số 2910/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường các biện pháp ngăn chặn kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, bạo lực học đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, nắm tình hình công nhân ở các doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên tuyền, vận động chiến sỹ, Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, duy trì tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tuần tra, kiểm soát tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện có hiệu quả, có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên thuộc Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận; phối hợp tập huấn công tác dân vận năm 2017, xây dựng chương trình thực hiện Chuyên mục “Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để phổ biến, học tập, nhân rộng năm 2018.  

Trong năm, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tổng hợp trên phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên thuộc Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm 2017 phát triển mới 68.698 đoàn viên, hội viên, giảm 9.571 đoàn viên, hội viên; tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh là 764.786, đạt tỷ lệ 85,02% (so với tổng số dân trong điều kiện tập hợp 889.436).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức họp mặt Hội đồng hương người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai kế hoạch thực hiện công tác giám sát của Ban Trường trực Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; kiểm tra, chọn điểm chỉ đạo trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2017 và những năm tiếp theo tại huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX); vận động và tiếp nhận đóng góp Quỹ An sinh xã hội; chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo họp mặt Cựu quân nhân lần thứ I/2017; làm việc với các cụm thi đua của huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kế hoạch thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, xây dựng tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu gắn với mô hình “Ba không, bốn tiên phong”; thực hiện đề án xây dựng “Chi hội mẫu”, chi hội Cựu chiến binh ấp, khóm và xây dựng Câu lạc bộ Môi trường Cựu chiến binh và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra tổ tiết kiệm và vay vốn tại huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo Đại hội cấp sơ sở và tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo và tổ chức thành công Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2017, lễ báo công dâng Bác chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Trà Vinh năm 2017; giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017, hội nghị đánh giá kết quả 05 năm thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức hội nghị chi hội, chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp; chỉ đạo hoàn thành Hội thi cán bộ hội giỏi và nhà nông đua tài các cấp; vận động Quỹ “Hạt thóc vàng” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động; hoàn thành nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Kết luận 61-KL/TW. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo phát triển hội viên trong hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia vào hội; chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở phối hợp Công an xã thực hiện tốt công tác giáo dục đối tượng và thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng; tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kiểm tra Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh và vốn ủy thác tại các huyện, thị xã, thành phố; giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ cận nghèo tại huyện, thị xã, thành phố. Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2017, thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động đang điều trị bệnh hiểm nghèo dịp tết Nguyên đán 2017; phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; chỉ đạo công đoàn cơ sở các cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2017, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở; phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động đang gặp khó khăn về nhà ở năm 2017; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ công đoàn và công nhân lao động; phát động công nhân, viên chức, lao động tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2016-2017).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu cấp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo các cấp hội thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Cuộc vận động “Tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam”, cấp phát quà tết cho người nghèo; phối hợp với các tổ chức tài trợ chuẩn bị phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo; tiếp tục vận động Mạnh Thường Quân thực hiện công tác cứu trợ, tương trợ xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Hội Người cao tuổi tỉnh tập trung xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức hội nghị ký kết Giao ước thi đua Cụm năm 2017; triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, chọn xã có điều kiện để thành lập Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo Nghị định 30/CP, lựa chọn ấp điểm chuẩn bị các bước thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn việc thành lập Ban Khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần Công văn số 634-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/BCT, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chỉ đạo huyện, thị, thành phố tổ chức tập huấn công nhận các danh hiệu học tập cho Hội Khuyến học cấp cơ sở; phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm.

Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đề ra, nhất là tham mưu Tỉnh ủy và phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành, địa phương. Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp, làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến làm việc tại tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ Đoàn Giám sát Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh theo Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy; nắm và theo dõi tình hình tổ chức đại hội đoàn thể các cấp; tham mưu cấp ủy làm việc định kỳ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội; xây dựng văn bản tham mưu Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU; tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tham mưu Tỉnh ủy báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI); phối hợp Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Mặt trận, đoàn thể năm 2016 gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), khắc phục hạn chế, khó khăn việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sau kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ,… Tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết công tác dân vận; thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong nâng chất lượng sinh hoạt Chi hội Nông dân ấp Bãi Xào Chót xã Kim Sơn huyện Trà Cú giúp chi hội nâng chất lượng sinh hoạt lệ; ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức “Lịch sử vùng đất Nam Bộ-Việt Nam và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” chuẩn bị nội dung tập huấn công tác dân vận năm 2018; kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, làm cơ sở biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017; tổng kết và nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2017; hoàn thành các báo cáo chuyên đề phục vụ các đề án của Trung ương và các báo định kỳ đúng quy định; dự và nắm tình hình sinh hoạt chi, tổ hội theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành, địa phương tiếp tục đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Tham gia các tổ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, dự các buổi tiếp xúc cử tri và đại hội do các đoàn thể tổ chức theo kế hoạch; duy trì giao ban công tác dân vận theo định kỳ; tham gia công tác bầu cử, giám sát các công trình, dự án theo Công văn 452-CV/TU của Tỉnh ủy; nắm và báo cáo tình hình Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022; tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn thành viên các Ban Chỉ đạo, giải thể Ban Vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cấp huyện; tham mưu cấp ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017; tham mưu cấp ủy tiếp và làm việc với các đoàn kiểm tra, khảo sát của Trung ương; phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2017; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo các chuyên đề có liên quan đến công tác dân vận theo định kỳ; hoàn thành rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo” năm 2017; phối hợp các đoàn thể triển khai thực hiện phần mềm dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; thường xuyên nắm và báo cáo tình hình Nhân dân ở địa phương, phân công cán bộ dự sinh hoạt Ban Chấp hành đoàn thể cơ sở, Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội ấp, khóm.

Trong năm 2017, Ban Dân vận các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể các cấp dự sinh hoạt theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tính đến ngày 15/12/2017) được 13.401 cuộc, có 14.286 lượt cán bộ dự, trong đó: Ban Dân vận các cấp dự 2.006 cuộc, 2.065 lượt người dự; Mặt trận, đoàn thể các cấp dự 11.395 cuộc, có 12.221 lượt người dự. Qua nắm tình hình cho thấy, các ngành, địa phương duy trì thực hiện tốt việc phân công cán bộ dự sinh hoạt chi, tổ hội và báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy đúng quy định; cán bộ được phân công đi cơ sở có tranh thủ sắp xếp thời gian đi dự sinh hoạt với chi, tổ hội đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm; quan tâm nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kịp thời thông tin những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, cách thức chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống,… đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phản ánh những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp giúp cấp ủy chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, cơ bản đã tác động tích cực đến việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội các đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp khóm. Cán bộ chi, tổ hội đoàn thể và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm điều hành cuộc họp lệ nhiều nơi đạt yêu cầu, nội dung và hình thức họp đúng theo hướng dẫn của ngành cấp trên, số lượng đoàn viên, hội viên dự đông hơn trước, mạnh dạn phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi cách thức chuyển đổi kinh tế, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống.

Tổ chức phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận đăng ký của 3.296 tập thể, cá nhân xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 1.043 mô hình xây dựng đạt hiệu quả (738 tập thể, 305 cá nhân), chia ra: 270 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 418 mô hình trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, 201 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh và 154 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Ban Dân vận các cấp ủy, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 336-CV/TU, ngày 05/9/2017 của Tỉnh ủy “V/v khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng”, tiến hành rà soát, khảo sát, chọn ra 50/138 mô hình Quy chế dân chủ ở cơ sở và “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Tỉnh ủy có công văn giới thiệu, chỉ đạo học tập, nhân rộng.

Nhìn chung, trong năm 2017, các cấp ủy Đảng có sự quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai, học tập, vận dụng cụ thể hóa công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền, phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên; kịp thời chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận và có kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn sau khi thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế-xã hội, tham gia các phong trào thi đua, xây dựng và giữ vững chất lượng ấp, xã nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời phát động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thường xuyên, định kỳ đi cơ sở, giúp cơ sở nâng chất lượng tổ chức và hoạt động. 

Tuy nhiên, vẫn còn vài nơi chưa chỉ đạo đầy đủ các mặt công tác dân vận, nhất là việc cụ thể hóa nhiệm vụ theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, “Dân vận khéo” chưa phát huy tốt vai trò của cơ quan, bộ phận tham mưu về công tác dân vận. Việc tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền, phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên nhiều nơi vận dụng còn lúng túng. Việc xây dựng, ký kết quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ, kịp thời, có hệ thống theo từng cấp, nhưng trong quá trình thực hiện còn nhiều việc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hạn chế; Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội cơ bản chấp hành thực hiện tốt Quy định số 784 nhưng còn nhiều tổ chức đoàn thể ở ấp, khóm chưa nâng chất lượng hoạt động theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và công sức của từng ngành đầu tư vào. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và tỉnh về Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên; việc cụ thể hóa quy trình thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng một số nơi còn hạn chế, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền cơ sở có lúc có nơi chưa tốt; một số doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện tốt Nghị định 60.

Toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương phát động: “Năm công tác dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ Nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện cộng tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận kết hợp với tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền, nâng cao chất lượng “Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Chương trình hành động số 11-CTr/TU. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đổi mới phương thức nắm tình hình Nhân dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “Về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quy định số 784-QĐ/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 30-KH/BDVTU, ngày 18/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương và văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy về công tác dân vận; chỉ đạo giới thiệu, phổ biến, nhân rộng mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” theo Công văn số 08-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh gắn với khắc phục hạn chế, khó khăn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai, thực hiện đi vào chiều sâu Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020. Lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua gắn với hoạt động của ngành.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục và tăng cường tổ chức thực hiện tốt, đi vào chiều sâu việc đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU và Thông báo số 991-TB/VPTU, ngày 13/9/2017 của Tỉnh ủy, nâng cao năng lực cán bộ theo Chỉ thị số 26-CT/TU, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 15-CT/TU; tổ chức đại hội đoàn thể, hội quần chúng nhiệm kỳ mới theo hệ thống từng ngành.

Hệ thống Ban Dân vận các cấp ủy tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền, cụ thể hóa phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai công tác thi đua năm 2018; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Triển khai hưởng ứng phát động tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 trong hệ thống Ban Dân vận cấp ủy, báo, đài, Hội Nhà báo, Hội Văn học-Nghệ thuật và cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, nhà báo toàn tỉnh theo Kế hoạch 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về “Tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020”, Công văn số 1294-CV/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương “V/v triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cần quan tâm một số giải pháp chủ yếu:

Một, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đổi mới phương thức nắm tình hình Nhân dân phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hai, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận; hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện tốt Quy định số 784-QĐ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU của Tỉnh ủy.

Ba, tổ chức thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và “Dân vận khéo” bằng mô hình cụ thể, đổi mới công tác thi đua, đánh giá, xếp loại, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích.

Bốn, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận; tổ chức, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, phóng viên, hội nhà báo, văn nghệ sỹ tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

Năm, lực lượng vũ trang quan tâm xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận và định kỳ sơ kết, tổng kết với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. 

Sáu, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân và dự báo tình hình; chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Bảy, triển khai trong hệ thống Ban Dân vận các cấp ủy thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng công tác tham mưu cấp ủy của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận. 

Tám, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng, triển khai kế hoạch vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư và việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy “Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải quyết việc làm, tích cực huy động tốt các nguồn lực để giam nghèo nhanh và bền vững, trọng tâm là các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang và xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với tình hình, kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm công tác dân vận chính quyền”.

Chín, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Khối Dân vận xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm công tác dân vận chính quyền” trong hệ thống cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; (2) đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế; (3) đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; (4) nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; (5) phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; (6) thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI)./.


Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 234366