Công tác dân vận tỉnh Trà Vinh, hiệu quả mang lại và hướng tới năm 2017
Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Duy Thống - Hàm Vụ trưởng Vụ nghiên cứu cơ quan Thường trực Ban Dân vận trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ tình hình khó khăn hiện tại của tỉnh, hạn mặn xâm nhập,...; ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của tỉnh, nhất là Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động (Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 30/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội”, Công văn số 243-CV/TU, ngày 17/8/2012 của Tỉnh ủy “V/v phân công cán bộ đi cơ sở, dự sinh hoạt định kỳ với chi, tổ hội đoàn thể và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm”, Quy định số 784-CV/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”); hoạt động dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Trong năm 2017, đồng chí yêu cầu các cơ quan Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, triển khai phần mềm của Dự án ứng dụng công nghệ thông tin, phân công cán bộ dự sinh hoạt chi, tổ hội, phân hội; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận” kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cụ thể hóa hơn nữa nội dung việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị để có nhiều người cùng tham gia, phát huy được vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận; có nhiều dự báo khó khăn về kinh tế, biến đổi khí hậu,… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, xác định năm 2017 là năm kỷ luật, kỷ cương hành chính với 08 việc Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra. Trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy cần nghiên cứu, bổ sung vào kế hoạch để có chỉ đạo; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nhằm đưa vào thực tiễn cuộc sống, để Nhân dân đồng tình hưởng ứng; cần tập trung, quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cần quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống của Nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, những khó khăn, bức xúc của người dân để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tổ chức các hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người già neo đơn, người khuyết tật, người nghèo, bà con vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số vui Xuân, đón tết Đinh Dậu 2017. Theo đó, Tỉnh ủy đã có chủ trương hỗ trợ cho khoảng 35.000 hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ 300.000 đồng/hộ, đồng thời chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể có kế hoạch vận động các Mạnh Thường Quân để có kinh phí hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ cực nghèo. Các cơ quan Nhà nước các cấp tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 114-KL/TW...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nêu gương người tốt, việc tốt; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, có giải pháp nâng cao vai trò giám sát phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị và các hội, đoàn thể; gắn công tác dân vận với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tốt đại hội Hội Cựu chiến binh và đại hội Đoàn Thanh niên trong năm 2017./.

Tin: Bạch Huệ

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 234366