Quán triệt chỉ đạo công tác dân vận tại hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016
Ngày 05/01/2017, đồng chí Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Nguyễn Xuân Quang-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy cùng tham dự hội nghị.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đánh giá trong năm 2016, công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau đại hội Đảng, hệ thống dân vận các cấp được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Ngành Dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và từng địa phương năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác dân vận trong thời gian tới cần nắm chắc tình hình Nhân dân, đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền; khắc phục những yếu kém của công tác dân vận năm 2016; chính sách pháp luật Nhà nước phải phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cả về số lượng và chất lượng;... 

Năm 2017, tập trung triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định 290-QĐ/TW, Nghị quyết 25-NQ/TW, Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Nhiệm vụ công tác dân vận phải bám sát với quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường tiếp xúc lắng nghe, đối thoại, trao đổi, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; phối hợp chặt chẽ công tác dân vận trong hệ thống chính trị; xem trọng công tác dân vận chính quyền; công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo quan điểm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng các quy định để Nhân dân được nhận xét, đánh giá, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; sớm mở rộng việc thực hiện quy định lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả, điển hình, kinh nghiệm triển khai Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; sơ kết, tổng kết và thực hiện một số đề án về công tác dân vận; tham mưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua khác. 

Bài: Bạch Huệ

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 4 259
  • Tất cả: 242113