Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 - "Năm công tác dân vận chính quyền"
Hưởng ứng phát động của Ban Dân vận Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 về chủ đề công tác năm 2018 là “Năm công tác dân vận chính quyền” và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh gắn với tình hình thực tế thành 10 nội dung cơ bản.

Đồng chí Kim Ngọc Thái - TVU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
phát biểu chỉ đạo công tác dân vận chính quyền năm2018

Trong thời gian chờ Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn cụ thể, để thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức chỉ đạo tổ chức thực hiện và phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cụ thể hóa chủ đề, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ Nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn gợi ý một số nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm làm rõ nội dung chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với Nghị quyết số 25-NQ/TW và 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận các cấp ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng, chính quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với các nội dung trọng tâm trong phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó tạo tiền đề, cơ sở tiếp tục thực hiện những năm tiếp theo như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào thi đua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động. Tập trung triển khai đi vào chiều sâu Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư “Về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 30-KH/BDVTU, ngày 18/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quá trình thực hiện làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với dân, giải quyết kiến nghị, bức xúc của dân, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền, cơ quan nhà nước.

Thứ hai, hoàn thiện thực hiện chính sách, pháp luật đối với Nhân dân. Trong thực thi nhiệm vụ đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các loại hình Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và xây dựng mô hình theo Công văn số 08-CV/BCĐ, ngày 11/12/2107 của Ban Chỉ đạo tỉnh “V/v giới thiệu, nhân rộng, nghiên cứu, học tập, xây dựng mô hình Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” toàn tỉnh”.

Thứ ba, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận góp phần xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận cấp ủy với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền, cơ quan nhà nước cùng cấp. Lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Ban Dân vận cấp ủy phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 14/3/2014 của Tỉnh ủy Trà Vinh “Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)”.

Thứ tư, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân. Tập trung nỗ lực, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 để có điều kiện thực hiện các chương trình, kế hoạch chăm lo đời sống Nhân dân. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, lối sống văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang,…

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phát huy mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia chung tay cải cách hành chính; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong quá trình phát triển xã hội; thực hiện đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch hóa thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến người dân. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thông qua thực hiện tốt chế độ công khai trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và những đơn thư, khiếu nại kéo dài,... Giải quyết đạt hiệu quả thiết thực những bức xúc của Nhân dân về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe Nhân dân, hàng gian, hàng giả, tệ nạn xã hội,…

Thứ bảy, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy “Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ trên cơ sở lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức tiêu cực, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Chủ động và kịp thời thông tin đến các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, chính quyền các cấp với nhiều hình thức phong phú như họp báo, cổng thông tin điện tử, báo, đài, sân khấu hóa,... Đề cao phương thức vận động, thuyết phục, nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện tốt, có chất lượng Kế hoạch 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về “Tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020”, Công văn số 1294-CV/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương “V/v triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”. 

Thứ chín, triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018. Tập trung phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo có hiệu quả tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII); chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh gắn với thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An; chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh, đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất, đảm bảo ổn định thị trường đầu ra gắn với phát triển chợ an toàn thực phẩm, quản lý, kiểm soát chặt chẽ thị trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải quyết việc làm, tích cực huy động tốt các nguồn lực để giảm nghèo nhanh và bền vững, trọng tâm là các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực, tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút và phát triển du lịch tỉnh nhà, phấn đấu đưa ngành du lịch thật sự là một trong những ngành kinh tế trọng tâm của tỉnh trong những năm tới.

Thứ mười, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác năm 2018. Ban Dân vận cấp ủy tăng cường tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng hướng chủ đề năm 2018 “Năm công tác dân vận chính quyền” với các nội dung cơ bản về công tác dân vận chính quyền của từng cơ quan, đơn vị; Quy chế dân chủ ở cơ sở; phương pháp xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; công tác vận động đồng bào dân tộc-tôn giáo; phương thức thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những vấn đề theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện công tác dân vận./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đồng chí Kim Ngọc Thái-TVTU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
phát biểu chỉ đạo công tác dân vận chính quyền năm 2018
Đồng chí Kim Ngọc Thái-TVTU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
phát biểu chỉ đạo công tác dân vận chính quyền năm 2018
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 183
  • Tất cả: 234370