Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính quyền, cơ quan nhà nước sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 18/7/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các ngành phối hợp sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017. Tại hội nghị đã đánh giá, thảo luận tình hình Nhân dân và dự báo 6 tháng cuối năm, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy như sau:

Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 tại Ban Dân vận Tỉnh ủy


Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định, an tâm sản xuất, tích cực tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị, triển khai học tập Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và các cấp ủy; bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn (nhiệm kỳ 2017-2019); các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động Quỹ An sinh xã hội và nhiều hoạt động mang ý nghĩa dân vận diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các tầng lớp Nhân dân quan tâm theo dõi và bày tỏ chính kiến, thái độ trước việc các ngành, các cấp đồng loạt thực hiện lập lại trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; phấn khởi, tin tưởng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sẽ chuyển biến tích cực với quyết tâm thực hiện tốt các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang. 

Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến có nhiều bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ô nhiễm môi trường, giá bán một số mặt hàng nông sản và chăn nuôi thấp (heo, bò, gà, cá lóc), nông dân thua lỗ, đời sống khó khăn. Một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc việc lập lại trật tự vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hành lang an toàn giao thông, việc áp dụng mức giá phí khám, chữa bệnh mới,… có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, đặt ra những vấn đề cần tuyên truyền, vận động trong công tác dân vận. 

Các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận kịp thời, hiệu quả đối với toàn hệ thống chính trị. Hoàn thành chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, vận động Quỹ An sinh xã hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đánh giá nhận diện các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016, việc thực hiện vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào và các cuộc vận động ở địa phương; xây dựng Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh, lãnh đạo kịp thời, hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017, trong đó có nội dung liên quan đến công tác dân vận; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện 02 Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị,… Kết quả trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát năm 2017, đến nay đã tổ chức giám sát được 11 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng Ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2017-2019. Nhìn chung, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thi hành công vụ gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017. Trên cơ sở đó, các ngành, các cấp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt lề lối làm việc có nề nếp, kỷ cương, khoa học, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân, giữa doanh nghiệp và người lao động, lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nhiều nội dung phát triển kinh tế-xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bồi thường, giải phóng mặt bằng, các công trình phúc lợi xã hội,… được Nhân dân bàn bạc, thảo luận, bày tỏ ý kiến; các địa phương quan tâm chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi quy ước phù hợp tình hình thực tế, hình thành nếp sống mới tiến bộ, lành mạnh và văn minh, phát huy tác dụng trong hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư; cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác dân vận, nắm tình hình quản lý địa bàn, tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy duy trì và thực hiện tốt hội nghị giao ban định kỳ giữa Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các hội quần chúng xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết; chỉ đạo triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên thuộc Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận.  

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra với một số hoạt động nổi bật, tiêu biểu. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động khắc phục khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi; vận động Quỹ An sinh xã hội, phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; vận động hỗ trợ 100% hộ nghèo và cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 với kinh phí gần 20 tỷ đồng; chỉ đạo đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; tiếp tục đi cơ sở theo Quy định 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016; xây dựng Đề án vị trí việc làm; sơ kết hoạt động quý I và chương trình công tác quý II/2017; kiểm tra, nắm tình hình hoạt động hội, các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017. Tổ chức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; tham gia xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới, phòng, chống các dịch bệnh trên người và vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm… kết quả được 31.470 cuộc, có 1.381.883 lượt người dự. 6 tháng đầu năm 2017, các đoàn thể, hội quần chúng phát triển mới 30.754 đoàn viên, hội viên; giảm 12.017 đoàn viên, hội viên; hiện toàn tỉnh có 777.283 đoàn viên, hội viên, đạt 86,4% so với số dân trong độ tuổi (899.436).

Tập trung vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động thực hiện tại địa phương, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phối hợp các ban, ngành, địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn,... nhân dịp Tết Nguyên Đán; vận động 5.757 lượt đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công lao động sửa chữa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng, thực hiện công tác tương trợ, cứu trợ tại địa phương; tham gia hòa giải ở cơ sở 1.015 vụ, hòa giải thành 663 vụ; các đoàn thể phối hợp tuần tra canh gác được 4.940 cuộc, 89.380 lượt chiến sỹ, đoàn viên, hội viên tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện công tác giám sát của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX); vận động và tiếp nhận đóng góp Quỹ An sinh xã hội; tổ chức thăm viếng, chúc mừng các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc các tôn giáo, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ hưu trí nhân dịp lễ, tết; tiếp tục tập hợp, phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...

Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo đại hội cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo họp mặt Cựu quân nhân lần thứ I/2017; làm việc với các cụm thi đua của huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kế hoạch thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Tỉnh đoàn chỉ đạo dứt điểm đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và Đoàn trực thuộc; hỉ đạo thành công đại hội điểm Đoàn TNCS HCM huyện Châu Thành; chỉ đạo các huyện thị, thành Đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức hội trại tòng quân năm 2017; chỉ đạo Đoàn các cấp tổ chức Tháng Thanh niên; tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2017; tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2017, báo công dâng Bác, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”,… Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2017; hội nghị đánh giá kết quả 05 năm thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh; chỉ đạo Đại hội Nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai thực hiện chỉ tiêu và nội dung thang điểm giao ước thi đua năm 2017, các chương trình, kế hoạch công tác và xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng tiếp tục phát động các phong trào trong nông dân; phối hợp các ngành triển khai thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ các nguồn vốn vay phát triển sản xuất; tổ chức 01 lớp tập huấn cho các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách huyện, thị xã, thành phố; phối hợp tổ chức 54 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 1.358 lượt người dự. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2017 qua tổ chức phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”  và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm; tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Hội Phụ nữ các cấp, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm điện; tiếp tục thực hiện các Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn II 2016-2020”, “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; duy trì thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội dưới hình thức tổ tiết kiệm tín dụng, câu lạc bộ, tổ kinh tế hợp tác; nghiên cứu đổi mới nội dung sinh hoạt hội phù hợp với từng mô hình cụ thể.

Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp; chỉ đạo đại hội công đoàn cấp cơ sở; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo; chương trình chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi heo bằng việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt heo trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức hội thi, hội thao; giám sát việc rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, giám sát các bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng bản thỏa ước lao động tập thể, việc đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp.

Hệ thống Ban Dân vận các cấp ủy tập trung hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Mặt trận, đoàn thể năm 2016 gắn với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham gia Đoàn công tác thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017 của Tỉnh ủy; nắm và theo dõi tình hình tổ chức đại hội đoàn thể các cấp; kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo”; chuẩn bị nội dung giúp Tỉnh ủy làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ các đề án của Trung ương và các báo định kỳ đúng quy định. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2017; phối hợp Đảng ủy xã Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Dân vận khéo” trong nâng chất lượng sinh hoạt Chi hội Nông dân ấp Bãi Xào Chót xã Kim Sơn huyện Trà Cú, qua đó tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm tại địa phương; dự hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2016 tại một số sở, ban, ngành và địa phương; dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016, quý I/2017 tại huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra nắm tình hình công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy định số 784-QĐ/TU 6 tháng đầu năm tại Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy; kiểm tra, nắm tình hình, kết quả xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; trao đổi với các đoàn thể chính trị-xã hội nội dung, giải pháp nâng chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở; phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tập huấn, hội thảo lấy ý kiến đóng góp phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên thuộc Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020”; triển khai kế hoạch tập huấn công tác dân vận năm 2017; dự và nắm tình hình sinh hoạt chi, tổ hội theo Quy định số 784-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác dân vận với các ngành, địa phương tiếp tục đạt kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: Tham gia đoàn công tác của cấp ủy đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các xã, phường, thị trấn; tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn thành viên các Ban Chỉ đạo, giải thể Ban Vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cấp huyện; chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (huyện Trà Cú, thành phố Trà Vinh); tham gia công tác bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng Ban nhân dân ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tham gia giám sát các công trình, dự án theo Công văn 452-CV/TU của Tỉnh ủy; nắm và báo cáo tình hình Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2017 đối với Khối Dân vận xã, phường, thị trấn; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo các chuyên đề có liên quan đến công tác dân vận theo định kỳ; hoàn thành rà soát, thống kê mô hình “Dân vận khéo” năm 2017; phối hợp các đoàn thể xử lý dữ liệu còn tồn đọng, tập huấn sử dụng phần mềm Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; thường xuyên nắm và báo cáo tình hình Nhân dân ở địa phương, phân công cán bộ dự sinh hoạt Ban Chấp hành đoàn thể cơ sở, Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội ấp, khóm.

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Dân vận các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể các cấp dự sinh hoạt theo Quy định số 784-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tính đến ngày 15/6/2017) được 5.762 cuộc, có 5.813 lượt cán bộ dự, trong đó: Ban Dân vận các cấp dự 258 cuộc, 277 lượt người dự; Mặt trận, đoàn thể các cấp dự 5.504 cuộc, có 5.536 lượt người dự. Qua thực tế cho thấy, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, uốn nắn tình hình thực hiện Quy định 784-QĐ/TU; chi, tổ hội, phân hội có tập trung triển khai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; cụ thể hóa nhiệm vụ vào các chương trình, kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế; cán bộ Mặt trận, đoàn thể cấp trên đến dự có kịp thời thông tin, giải đáp ý kiến của đoàn viên, hội viên, qua đó giúp chi, tổ hội, phân hội, Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm nâng chất lượng sinh hoạt lệ. Tuy nhiên, các ngành chưa thường xuyên phân công cán bộ dự sinh hoạt với chi, tổ hội; một vài đơn vị chưa quan tâm đến việc thực hiện báo cáo tình hình cán bộ dự sinh hoạt theo quy định.

Nhìn chung, 6 tháng qua các cấp ủy Đảng đã kịp thời chỉ đạo triển khai, học tập, vận dụng cụ thể hóa công tác xây dựng Đảng, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; quan tâm chỉ đạo rà soát thống kê mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong cộng đồng, điển hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để giới thiệu, nhân rộng; chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang quan tâm phối hợp thực hiện công tác dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo; triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung đi cơ sở nhằm nâng chất lượng công tác vận động, tập hợp, sinh hoạt đoàn, hội ở cơ sở; phát huy dân chủ trong vận động Nhân dân xây dựng, giữ vững, nâng cao tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Tuy nhiên, hạn chế, khó khăn trong công tác dân vận là: Việc tham mưu xây dựng văn bản cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sát thực tế. Bộ phận tham mưu của một số cấp ủy chỉ đạo xây dựng, giới thiệu, nhân rộng mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mô hình “Dân vận khéo” chưa đạt yêu cầu; một số cán bộ phụ trách công tác dân vận chưa quan tâm nghiên cứu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Nhiều nơi cán bộ đi cơ sở dự sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội, phân hội ấp, khóm tuy đảm bảo lịch công tác nhưng chưa giúp cơ sở có sự chuyển biến tích cực và nâng chất lượng hoạt động theo tinh thần Quy định số 784-QĐ/TU. Công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể còn dàn trãi, chưa nêu bật trọng tâm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với từng chủ trương, chính sách; ý thức trách nhiệm và tinh thần tình nguyện của đoàn viên, hội viên chưa cao; tổ chức đoàn thể cấp trên thường giao khoán việc tuyên truyền, triển khai chỉ thị, nghị quyết cho cấp xã trong khi nguồn cán bộ chi, tổ hội hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2017 toàn tỉnh có nhiều thuận lợi trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đang tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân sẽ phát huy hiệu quả, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư và phát triển của doanh nghiệp, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên các tầng lớp Nhân dân cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống do biến đổi khí hậu, giá cả đầu ra của sản phẩm không đảm bảo sinh lợi, tái sản xuất và thu nhập. Từ đó các vấn đề về tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc, bức xúc, kiến nghị,… của đoàn viên, hội viên và Nhân dân sẽ thường xuyên hơn, rất cần cả hệ thống chính trị nghiên cứu, tìm hiểu, giải quyết, đáp ứng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa giải quyết của ngành chức năng và lực lượng làm công tác dân vận trong nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh sẽ gắn với công tác dân vận góp phần tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương là một thách thức đối với cán bộ, đảng viên, luôn thu hút sự quan tâm theo dõi của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Trên cơ sở dự báo tình hình, phương hướng chung thời gian tới được xác định là: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 1893-QĐ/TU, Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo nâng chất lượng các chi, tổ hội, phân hội yếu, kém đã được chỉ ra trong kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dự luận xã hội và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai, cụ thể hóa thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Thứ hai, chính quyền, cơ quan nhà nước tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác dân vận chính quyền; triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (theo Quyết định 1893-QĐ/TU) gắn với tiếp tục cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Quyết định số 553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 tại cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, trong đó quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ ba, Ban Dân vận các cấp ủy tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổng kết, sơ kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương; tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền, tiếp tục phối hợp công tác dân vận giữa chính quyền, cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua gắn với hoạt động của ngành; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức đại hội các đoàn thể, hội quần chúng nhiệm kỳ mới theo hệ thống từng ngành; tập huấn công tác dân vận năm 2017; chính thức vận hành phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên và tổng kết nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình thực hiện Chuyên mục công tác dân vận và Quy chế dân chủ định kỳ một lần mỗi tháng; phối hợp Hội Nhà báo bình chọn các mô hình, điển hình thực hiện tốt công tác dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đi cơ sở theo Quy định số 784-QĐ/TU, nâng cao năng lực cán bộ theo Chỉ thị số 26-CT/TU kết hợp với khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2016 của từng ngành. Các đoàn thể, hội quần chúng (8 ngành) vận dụng thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên theo Dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Dân vận Tỉnh ủy; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết khó khăn, bức xúc trong Nhân dân; tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Phối hợp thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch phối hợp với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có tập huấn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở. Hoàn thành đại hội đại biểu các cấp (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh); sơ kết, tổng kết và ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp, kết nghĩa. Tiếp tục tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua của từng tổ chức đoàn thể; tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương; nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, nhất là mô hình mẫu của Hội Cựu chiến binh. Phối hợp các ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ cho đoàn viên, hội viên; thực hiện công tác xóa nhà tạm trong hội viên; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên; kiểm tra chấm điểm, xếp loại và tổng kết hoạt động năm 2017.

Thứ năm, củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng tham mưu và hoạt động của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân tộc-tôn giáo. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung ương đến kiểm tra và làm việc với tỉnh. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018./. 

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 978
  • Trong tuần: 4 341
  • Tất cả: 242195