Công tác dân vận tỉnh Trà Vinh năm 2016
Năm 2016, có sự góp phần tích cực của công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân quan tâm, theo dõi và tích cực tham gia các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 tại Tỉnh ủy Trà Vinh ngày 11/01/2017

Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh được vận dụng triển khai thực hiện kịp thời, giúp Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh,… tạo sự đồng thuận, nên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh trên người và vật nuôi diễn biến phức tạp; việc triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng hạn, mặn, tái cơ cấu nông nghiệp, cảnh quan môi trường, việc làm, công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội ở một số nơi còn chậm; các công trình thi công kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội có lúc có nơi chưa đảm bảo tốt,… tạo bức xúc trong dân và trở thành vấn đề bức thiết, cần sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, địa phương và ảnh hưởng đến công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2016, có một số kết quả tiêu biểu, nổi bật. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận kịp thời, hiệu quả. Toàn tỉnh hoàn thành công tác triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các cấp ủy duy trì đầy đủ lịch làm việc với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Quyết định 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 về  ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo theo Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII); chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội đặc thù xem xét, bãi bỏ một số loại quỹ không phù hợp; tổng kết, sơ kết, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác dân vận.

Theo đó, công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang các cấp tiếp tục tăng cường, đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XIV) đơn vị tỉnh Trà Vinh và Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa IX) tổ chức đầy đủ, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; tổ chức các cuộc giám sát; tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong giải quyết kiến nghị, bức xúc của Nhân dân; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Kết luận số 114-KL/TW và Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020; triển khai, phát động phong trào thi đua chào mừng 25 năm tái lập tỉnh; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Công văn số 452-CV/TU; giữ vững định kỳ tiếp công dân,... Lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể; hỗ trợ Nhân dân khắc phục khô hạn, xâm nhập mặn. 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thống kê, rà soát, cải tiến phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên; cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU; tập trung rà soát, bãi bỏ một số loại quỹ không phù hợp; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua năm 2016; giúp Tỉnh ủy tổ chức giám sát Chỉ thị số 26-CT/TU; tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; hướng dẫn, chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ mới; tham gia tổ chức hội trại tòng quân; vận động, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; tổ chức kiểm tra, giám sát các nguồn ủy thác; tổ chức tốt các hội thao, hội thi trong đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Tổng hợp 8 tổ chức đoàn thể và hội quần chúng, trong năm đã phát triển mới 89.159 đoàn viên, hội viên; giảm 105.967 đoàn viên, hội viên; hiện toàn tỉnh có 776.083 đoàn viên, hội viên, đạt 86,28% so với số dân trong độ tuổi (899.436).

Quy chế dân chủ ở cơ sở các loại hình tiếp tục đi vào ổn định, trở thành nền nếp hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo trách nhiệm, vị trí việc làm, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thu hút cả hệ thống chính trị tham gia và thúc đẩy các phong trào thi đua khác phát triển hơn, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đón nhận, đồng thuận, kịp thời giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… 

Tuy không chỉ đạo chính thức thành lập nhưng các tổ dân vận ấp, khóm tại một số địa phương đã giúp chi bộ ấp, khóm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Ban Dân vận các cấp ủy tập trung hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn như: Sơ kết, tổng kết đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác dân vận; tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo việc bãi bỏ, cắt giảm một số loại quỹ trùng lắp; giúp cấp ủy hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; tham mưu xây dựng mới Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại địa phương; phối hợp các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng thực hiện nhập liệu phần mềm dự án ứng dụng công nghệ thông tin; tập huấn công tác dân vận; duy trì giao ban công tác dân vận theo định kỳ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo cụ thể hóa tổ chức thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU; tham gia công tác bầu cử, tuyển quân, nắm tình hình thiệt hại do xâm nhập mặn và khô hạn.

Có thể nói trong năm 2016, từ nhận thức về công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thực sự có bước chuyển biến tích cực, giảm dần biểu hiện né tránh trách nhiệm thực hiện công tác dân vận; các cơ quan tham mưu cấp ủy về công tác dân vận đã chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế, thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình, mạnh dạn phản ánh, báo cáo, đề xuất cấp ủy các giải pháp thực hiện công tác dân vận phù hợp từng hoàn cảnh, đặc điểm; chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang gắn kết nhiệm vụ với công tác dân vận, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quán triệt tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với từng chủ trương, chính sách và vận dụng sát hợp với nội dung, phương thức của từng tổ chức,… công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có sự gắn kết chặt chẽ với các cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn toàn tỉnh, góp phần giúp Nhân dân khắc phục hạn mặn, khó khăn, vướng mắc, giữ vững quốc phòng-an ninh, tăng cường đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,... Các cấp ủy Đảng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đối với toàn hệ thống chính trị. Chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang có nhiều hoạt động tăng cường, đổi mới công tác dân vận, góp phần tạo chuyển biến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp hoàn thành nhiệm vụ, vai trò cơ quan tham mưu và nòng cốt cho cấp ủy về công tác dân vận. 

Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc cụ thể hóa nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng tại một vài cấp ủy chưa thường xuyên, chưa sát hợp tình hình thực tế; chính quyền, cơ quan nhà nước vài nơi chưa cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công tác dân vận chính quyền từ hệ thống cấp trên sát với địa phương; việc cải tiến phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên chưa đồng bộ trong hệ thống từng đoàn thể và hội, chất lượng hoạt động của nhiều chi, tổ hội ấp, khóm còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp khả thi để mang lại hiệu quả. Nguyên nhân tìm thấy từ những hạn chế trên là do: Chất lượng tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác dân vận thiếu chiều sâu; một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa đầy đủ các điều khoản quy định trong Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kết luận số 114, Chỉ thị số 16,...; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa mạnh dạn khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chất lượng hoạt động thực tế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết của đoàn viên, hội viên.  

Với những ưu điểm và hạn chế kể trên, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là: Những văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước phải được tổ chức thực hiện xuyên suốt và liên tục từng nhiệm kỳ cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thực hiện đúng, đủ Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị kết hợp với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo Nghị quyết số 25; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức từ cơ sở, ấp, khóm và cán bộ, đoàn viên, hội viên, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ và quan tâm phối hợp với chính quyền, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.   

Dự báo năm 2017 có nhiều chuyển biến tốt, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh theo Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động, nhất là vận động an sinh xã hội nhân chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (5/1992-5/2017); tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành là:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 32-CTr/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU, Quy định số 784-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Thứ hai, toàn tỉnh tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Công tác tôn giáo”; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác Cựu chiến binh; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ; 10 năm thực hiện Thông báo số 67-TB/TW; 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.

Thứ ba, chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai, thực hiện đi vào chiều sâu Chỉ thị số 16/CT-TTg, Quyết định số 553/QĐ-UBND; lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua gắn với hoạt động của ngành.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 784-QĐ/TU, Chỉ thị số 26-CT/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU; tổ chức đại hội các đoàn thể, hội quần chúng nhiệm kỳ mới theo hệ thống từng ngành.

Thứ năm, Ban Dân vận các cấp ủy tập trung tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ủy ban nhân dân, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi toàn tỉnh.

Thứ sáu, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng tham mưu và hoạt động của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo do cấp ủy thành lập./.

Bài, ảnh: Diệu Linh


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 184
  • Tất cả: 234371